O škole / Médiá

Výberové konanie

 

Rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov :

 • vo funkcii odborný asistent pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3.stupňa v odpovedajúcom odbore
 • pedagogická prax min. 3 roky
 • znalosť anglického jazyka

 

 • 1 funkčné miesto „docent“ pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická prax min. 10 rokov
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore
 • skúsenosti s prípravou výskumných projektov
 • znalosť anglického jazyka

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledné 3 roky.

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

Platové podmienky: dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  zasielajte na adresu: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo na emailovú adresu do 30.5.2017.

Bližšie informácie na tel. č. 0903228560

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava