Uchádzači / Špecializácie

Green manažment

Súčasné globálne problémy v životnom prostredí (ekologické krízy, globálne znečisťovanie biosféry, klimatické zmeny) si vynucujú systémové riešenia problémov ochrany biosféry a biodiverzity vo svete. Z tohoto dôvodu na poli výučby a vzdelávania v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja a cieľmi medzinárodných vzdelávacích programov v životnom prostredí ponuka študijnej špecializácie "Green manažmentu" je na Vysokej škole manažmentu nanajvýš aktuálna. Zamestnanosť v sektore fosílnych palív klesá, no stále viac ľudí si dokáže nájsť zamestnanie v oblasti obnoviteľných zdrojov. V najbližších rokoch počet „zelených pracovných miest“ ešte podstatne narastie. V Európe hovoria o prísľube miliónov pracovných miest v „zelenej ekonomike“. „Cestovná mapa“ pre obnoviteľnú energiu, ktorú vydala Európska komisia, hovorí o 650 000 pracovných miestach v sektore do roku 2020. Analýza pracujúca s modelom ekonomiky založenej na masívnom využívaní obnoviteľných zdrojov, ktorej vypracovanie iniciovala Európska komisia v roku 2003, hovorí až o 2,5 miliónoch. Vysoká škola manažmentu, ako prvá škola na Slovensku ponúka v rámci bakalárskeho štúdia Podnikového manažmentu študijnú špecializáciu “Green manažment”, ktorá pozostáva zo štyroch predmetov. Študenti si môžu špecialzáciu zvoliť v rámci svojich voliteľných predmetov alebo ako samostatný blok nad rámec svojho štúdia.

Po absolvovaní špecializácie bude študent vyškolený na riešenie samostatných environmentálnych programov a úloh v hospodárskej a spoločenskej praxi. Ako odborný pracovník s hlavným uplatnením v organizáciách v oblasti ekológie, životného prostredia, regionálneho rozvoja a ochrany prírody, vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových pracoviskách a štátnej a verejnej správe. Uplatnenie absolventa s uceleným Bc. štúdiom s uvedenou špecializáciou bude akceptované v podnikateľskej sfére, projektových a poradenských inštitúciách a organizáciách a v sektore mimovládnych organizácií.

Zoznam a anotácie predmetov špecializácie „Green manažment“:
 • SCI 215 Environmentálne manažérstvo
  Predmet poskytuje úvod do problematiky životného prostredia cez základné poznatky z ekológie, (ekosystémy, zdroje, znečisťovanie), základy environmentalistiky a vyúsťuje do environmentálneho manažérstva. Jednotlivé kapitoly uvádzajú prehľad o histórii a vývoji ochrany prírody a prírodných zdrojov, o chránených častiach prírody, metódach monitorovania faktorov životného prostredia, medzinárodných aspektoch ochrany životného prostredia, a o metódach osvetovo-výchovných a propagačných. Súbor poznatkov predstavuje tzv. "ekologické minimum ", tvoriaci základ pre environmentálne manažérstvo a umožňuje modelové riešenia problémov a manažovania životného prostredia.
 • GRM 300 Trvalo udržateľný rozvoj
  Predmet analyzuje globálne problémy trvalo udržateľného rozvoja na základe prijatých dokumentov na svetových summitoch (Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002 o životnom prostredí a trvalo udržateľnom ekologickom rozvoji. V 40 kapitolách sa predkladajú globálne problémy celosvetových dimenzií a analýza vo vzťahu k pomerom v Slovenskej republike a pri aplikácii výsledkov medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany životného prostredia a implementácie Lokálnej Agendy 21 a územného rozvoja na regionálnej a mikroregionálnej úrovni.
 • GRM 301 Ekoenergetika, biodiverzita a klimatické zmeny
  Predmet predstavuje súbor poznatkov o ekoenergetike, riešení ekologickej krízy v energetike vo vzťahu k alternatívnym zdrojom energie. V jednotlivých kapitolách sa uvádza problematika ochrany biodiverzity, indikátory biodiverzity a životného prostredia a akútna problematika klimatických zmien v biosfére (ekologická, uhlíková stopa), dôsledky, prevencia a výsledky medzinárodných dohovorov v uvedených oblastiach.
 • GRM 302 Green Manažment
  Predmet má prierezový charakter, uvádza súbor manažmentov - ako metodických prístupov pri integreovanej starostlivosti a ochrane životného prostredia . Green manažment je kľúčovým integrovaným manažmentom životného prostredia (manažment prírodných zdrojov, ovzdušie, voda, pôda, odpady, biodiverzita) a má aplikačný charakter racionálneho praktického zamerania a dosahu. Predmet sa opiera o základné environmentálne informácie, legislatívne a ekonomické nástroje, interpretáciu územného plánovania a regionálneho uzemného trvalo udržateľného ekologického rozvoja. V rámci predmetu sa poskytnú i základné poznatky z odborných spôsobilostí aplikovaných v praktickom manažmente pri preventívnej ochrane životného prostredia.

Viac informácií o možnosti prihlásenia sa na študijnú špecialzáciu „Green Manažment“ získate na študijnom oddelení v Bratislave a Trenčíne.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava