Uchádzači / Špecializácie

Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry

V ostatných rokoch možno i na Slovensku pozorovať nárast tretieho sektora a čoraz viditeľnejšiu aktivitu neziskových organizácií v rôznych oblastiach spoločenského života. Neziskové organizácie zastrešujú najrôznejšie činnosti od tzv. voľnočasových aktivít (kultúra, šport, výchova detí a mládeže a pod.) až po verejnoprospešnú činnosť (aktivity v regióne a komunite, ochrana prírody) a charitatívnu činnosť (pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva, záchrana zvierat) a pod. V súvislosti s rastúcim významom týchto aktivít v spoločnosti sa vynorila potreba efektívneho riadenia neziskových organizácií, vrátane efektívneho marketingu a manažmentu projektov. Nová magisterská špecializáciu reaguje práve na túto potrebu praxe.

Cieľom špecializácie je ponúknuť v rámci magisterského programu špecializované štúdium manažérskych zručností aplikovaných v neziskovom sektore, v oblasti športu a kultúry. Z hľadiska ekonomicko-právnych i účtovných aspektov, ako i z pohľadu aplikovania manažérskych i marketingových princípov, sa neziskové organizácie a sféra športu i kultúry vyznačujú istými odlišnosťami od podnikateľského sektora, ktoré vyžadujú špecializované štúdium. V rámci špecializácie sa študenti postupne oboznámia s ekonomicko-právnymi a účtovnými otázkami fungovania neziskových organizácií, základnými princípmi manažmentu neziskových organizácií, špecifikami marketingu neziskových organizácií a zásadami projektového manažmentu v neziskovom sektore. Špecializáciu je možné zvoliť si popri štúdiu magisterských programov podnikový manažment a znalostný manažment v rámci voliteľných predmetov alebo ako samostatný blok nad rámec svojho štúdia. Po úspešnom skončení štúdia absolventi získajú certifikát, ktorý vydáva Vysoká škola manažmentu. Žiadosť o vystavenie certifikátu je potrebné odovzdať na študijnom oddelení po absolvovaní posledného predmetu špecializácie.

 

Profil absolventa a uplatnenie v praxi

Po absolvovaní špecializácie bude študent vyškolený na vykonávanie manažérskej pozície v neziskovom sektore, v oblasti športu a kultúry. Ako odborník so vzdelaním ekonomického rázu sa môže uplatniť na pozícii manažéra, marketingového manažéra alebo projektového manažéra neziskových organizácií alebo projektov. Uplatnenie absolventa s uceleným Mgr. štúdiom s uvedenou špecializáciou bude akceptované aj v projektových a poradenských inštitúciách a v sektore mimovládnych organizácií.

Predmety špecializácie

V rámci špecializácie sa budú ponúkať štyri predmety, z ktorých jeden je na úrovni magisterského štúdia povinný (Projektový manažment) a tri sú voliteľné (Úvod do neziskových organizácií; Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry; Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry).

  • MNO 501s Úvod do neziskových organizácií

Predmet poskytuje úvod do problematiky existencie neziskových organizácií v trhovej ekonomike a súčasnej spoločnosti. Zaoberá sa ekonomicko-právnym rámcom a účtovnými aspektmi fungovania neziskových organizácií.

  • MNO 502s Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry

Predmet sa venuje základným aspektom riadenia neziskových organizácií so špecifickým zameraním na oblasť športu a kultúry. Prezentuje spôsoby aplikácie základných manažérskych princípov v rámci subjektov neziskového sektora ako aj špecifiká modelov manažérskej komunikácie vo vnútri organizácie i navonok.

  • MNO 503s Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry

Predmet sa zaoberá aplikáciou marketingových metód v neziskovom sektore, v oblasti športu a kultúry. Venuje sa otázkam správnej identifikácie cieľových trhov neziskových organizácií a následného efektívneho oslovenia a pôsobenia na týchto trhoch za pomoci marketingových nástrojov.

  • PM 501s Projektový manažment (v neziskovom sektore)

Predmet má prierezový charakter, kombinuje poznatky z oblasti manažmentu i marketingu, ako aj ekonomicko-právnych aspektov neziskového sektora. Aplikuje metódy tradičného projektového manažmentu, ako aj nové prístupy k riadeniu projektov v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava