Erasmus+ / COVID-19

COVID-19: opatrenia k manažmentu mobilít študentov

V nadväznosti na USMERNENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu zo dňa 9.3. 2020 si Vás dovoľujeme informovať,

AKO POSTUPOVAŤ pri realizácii študentských mobilít Erasmus+, ktoré boli schválené na 2019/20:

S okamžitou platnosťou sa pozastavuje možnosť vycestovať na mobility Erasmus+ až do odvolania, o ktorom Vás budeme informovať.

Úplne ukončenie ERASMUS v zahraničí

Podľa rozhodnutia národnej agentúry pre Erasmus+ v SR, sa VŠM  rozhodla uznávať všetky mobility ukončené v dôsledku šírenia COVID-19 ako zásah vyššej moci. Študenti majú nárok na grant na počet dní, ktoré skutočne strávili v zahraničí (rozhodujú doklady z partnerskej inštitúcie), zvyšok budú musieť vrátiť. Národná agentúra sa v tomto prípade rozhodla uznať aj náklady na cestu naspäť, ktoré sa uznávajú (započítavajú do grantu, na ktorý je nárok) po predložení dokladov.

Postupujete v zmysle emailu od Erasmus koordinátora, kontakt: , 02 / 68 20 45 25.

Prerušenie ERASMUS v zahraničí

  1. Čaká v hosťovskej krajine na obnovenie prezenčnej výučby, resp. sa zúčastňuje náhradnej formy výučby, následne pokračuje ďalej na mobilite v zahraničí štandardným spôsobom.
  2. Čaká na Slovensku a pokračuje v online výučbe na zahraničnej univerzite zo Slovenska (ukončí semester na Slovensku alebo ak to bude možné, vráti sa na zahraničnú univerzitu a ukončí semester tam). V tomto pripade je otázka nároku na grant počas online štúdia ešte Európskou komisiou nezodpovedaná. Budeme vás informovať.

Preukázateľne absolvované online štúdium a ECTS kredity, ktoré sú v súlade so Zmluvou o štúdiu, by mali byt podľa stanoviska EK uznávané domácou vysokou školou aj v prípade, ak ho študent absolvuje na Slovensku.

Akékoľvek sankcie za nedodrzanie  počtu prinesených kreditov z mobility nebudú VŠM uplatňované.

Všetkým študentom, ktorí sa v období od  9. marca 2020 vrátili z pobytu v zahraničí sa nariaďuje rešpektovať verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a zostať najmenej 14 dní po návrate v domácej izolácii. Študentom sa ukladá túto skutočnosť oznámiť elektronicky príslušnému študijnému oddeleniu alebo Erasmus koordinátorovi.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.