Uchádzači / Špecializácie

Manažérstvo kvality - špecializácia magisterského štúdia podnikového manažmentu

Vysoká škola manažmentu/CityU of Seattle otvára v akademickom roku 2016/2017 v rámci študijného programu 2. stupňa podnikový manažment špecializáciu „Manažérstvo kvality“ (v slovenskom jazyku), ktorej absolvovanie umožní zamestnať sa jej absolventom v ktoromkoľvek type organizácie (priemyselnom podniku, organizácii služieb, verejnej správe, samospráve a pod.) v oblasti zabezpečovania, kontroly a riadenia kvality, certifikácie systémov manažérstva kvality v zmysle noriem STN EN ISO 9001:2015, modelu CAF pre verejnú správu, vykonávania auditov a pod.

Profil absolventa špecializácie

absolvent špecializácie získa okrem komplexných znalostí z oblasti podnikového manažmentu aj znalosti a zručnosti potrebné pre výkon manažéra kvality aj audítora kvality, ktoré sú v súčasnosti v praxi vyžadované v každej organizácii, či už ide o priemyselné podniky (najmä v oblasti automobilového priemyslu), organizácie služieb, verejnej správy, samosprávy a pod.

Identifikácia cieľových skupín

 1. absolventi bakalárskeho štúdia so záujmom získať požadované vzdelanie potrebné v praxi pre pozíciu manažéra kvality, audítora kvality a pod. (bakalári VŠM, bakalári iných fakúlt na Slovensku)
 2. pracovníci štátnej a verejnej správy (ministerstvá, krajské, okresné úrady, samosprávy a pod.)
 3. pracovníci podnikovej a podnikateľskej sféry (priemyselné podniky, organizácie služieb, dodávatelia pre automobilový priemysel, a pod.)

Získané benefity

 • Získanie kvalifikácie pre vykonávanie praxou veľmi požadovanej pracovnej pozície manažéra kvality, audítora kvality, pracovníka útvarov kontroly, manažérstva kvality a pod.
 • Po úspešnom absolvovaní predmetu Audity kvality, možnosť získania certifikátu na funkciu Interný audítor kvality. (Kritéria budú študentom sprístupnené na platforme Moodle.)
 • Prepojenie štúdia s praxou – exkurzie do organizácií podnikateľských subjektov a organizácií verejnej správy, ktoré sú úspešné z pohľadu preukazovania kvalitných produktov, služieb, procesov a organizácií smerujúcich k výnimočnosti.
 • Erudovaní prednášatelia/odborníci v oblasti kvality z akademického prostredia aj z priemyselnej praxe.

Predmety špecializácie

 • TQM (Totálne manažérstvo kvality)

Študent získa vedomosti o komplexnom manažérstve kvality, jeho prístupe v rôznych krajinách, modeloch TQM (EFQM a CAF), spôsobe ich hodnotenia formou samohodnotenia, bude spôsobilý pochopiť, analyzovať a vyhodnotiť úroveň efektívnosti riadenia organizácie pomocou modelov na dosiahnutie výnimočnosti resp. spoločenskej zodpovednosti v organizáciách podnikateľského subjektu ale aj verejnej správy.

 • Systémy manažérstva kvality

Študent získa základné informácie o pojmoch a prístupoch v oblasti systémov manažérstva kvality podľa najznámejších „guru“ v kvalite (Deming, Juran, Crosby, Ishikawa a pod.), získa prehľad o implementácii SMK a jeho zlepšovaní, o normalizácii, akreditácii a certifikácii výrobkov a systémov, bude spôsobilý navrhnúť a implementovať systém manažérstva kvality alebo integrovaný manažérsky systém (kvalita+bezpečnosť+environment).

 • Štatistické metódy kontroly kvality

Študent získa prehľad o základných štatistických metódach, ktoré sa v súčasnosti najviac využívajú pre zabezpečovanie a kontrolu kvality výrobných procesov a produktov, ako je napr. štatistická regulácia výrobných procesov, regulačné diagramy pri kontrole meraním, regulačné diagramy pri kontrole porovnávaním,  7 základných japonských nástrojov, metódy sledovania spôsobilosti  výrobných zariadení a procesov  dodržať stanovené požiadavky a pod.

 • Nástroje a techniky manažérstva kvality

Študent získa základné vedomosti a zručnosti v aplikácii najviac využívaných nástrojov a techník v manažérstve kvality (FMEA, QFD, 5S, 5M, Lean production atď.). Bude schopný využívať vhodné nástroje a techniky najmä pri zlepšovaní a hľadaní spôsobov odstraňovania problémov v procesoch. Získa schopnosť analytického a logického myslenia, kreativity a vzájomného prepojenia súvislosti vedúce k inováciám.

 • Audity kvality

Študent získa základné vedomosti a zručností pri procese auditovania (previerky) – plánovaní, realizácii a zlepšovaní auditu. Bude spôsobilý vykonávať audity kvality ako interný aj externý auditor v súlade s normou pre auditovanie ISO 19011 (vrátane auditov v automobilovom priemysle v súlade s normou ISO/TS 16949), bude vedieť identifikovať nesúlad pri auditoch,  spracovávať správu z auditov a všetky požadované dokumenty z auditu .

 • CAQ (Počítačová podpora TQM)

Študent získa znalosti a zručnosti pre využívanie dostupných informačných technológií a informačných systémov pri plnom rešpektovaní požiadaviek noriem kvality v súlade s modelmi systémov manažérstva kvality (SMK) a filozofiou Total Quality Management (TQM). Študenti sa naučia využívať počítačovú podporu v IS PALSTAT CAQ v oblastiach ako: plánovanie kvality, monitorovanie kvality, metrológia, špecifikácia podnikových procesov a výcvik zamestnancov, riadenie dokumentácie a pod.

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.