O škole / Vnútorné predpisy a dokumenty

Žiadosť o výkon práva dotknutej osoby

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov (ďalej len „Zákon“)

 

 

Adresa trvalého pobytu:

 

 

 

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú dostupné na http://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/180529_vsm_privacy-policy_web.pdf.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava