Uchádzači / Štúdium v angličtine

Bc. / BSBA Dvojitý diplom

 

Bachelor of Science in Business Administration je štvorročné štúdium v anglickom jazyku a po jeho ukončení (absolvovaní všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov, za ktoré je potrebné získat 180 kreditov) získa absolvent diplom City University of Seattle akreditovaný v USA a titul „Bachelor of Science“ so zameraním na „Business Administration“. Celý program trvá 4 roky, pričom študent sa registruje na 3 predmety v jednom trimestri (spolu 9 predmetov za 1 akademický rok).

Bakalárske štúdium VŠM je trojročné štúdium, na záver ktorého absolvent získa slovenský akreditovaný diplom a titul bakalár v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, program podnikový manažment alebo v odbore 3.3.15 Manažment, program znalostný manažment. Podmienkou na ukončenie programu a získanie diplomu je okrem absolvovania všetkých povinných a povinne voliteľnych predmetov aj obhajoba záverečnej bakalárskej práce. Celý program trvá 3 roky, pričom študent sa registruje na 4 predmety v jednom trimestri (spolu 12 predmetov za 1 akademický rok).

V kombinácii týchto dvoch programov majú študenti jedinečnú možnosť získať oba diplomy: slovenský diplom Vysokej školy manažmentu v Trenčíne s titulom Bc. v odbore 3.3.16 podnikový manažment a aj americký diplom City University of Seattle s titulom BSBA.  Aktuálna výška ročného školného pre tento program  je rovnaká ako v BSBA programe, plus doplatenie školného vo výške jedného trimestra za  semináre a štátnu skúšku v poslednom ročníku.

Štúdium duálneho programu, čiže možnosť získať aj diplom Vysokej školy manažmentu aj City University of Seattle, odporúčame tým uchádzačom, ktorí si nie sú istí, či budú chcieť po ukončení štúdia pôsobiť na Slovensku alebo v zahraničí.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium do dualneho programu v anglickom jazyku:

1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (doložené overenou kópiou maturitného vysvedčenia),
2. úhrada poplatkov a školného,
3. znalosť anglického jazyka, ktorá môže byť zdokladovaná jednou z nasledujúcich možností:

  • TOEFL test minimálne na 540 bodov (nie starší ako dva roky),
  • úspešné ukončenie 6. úrovne v Intenzívnom programe výučby anglického jazyka,
  • doklad o ukončení strednej školy v anglicky hovoriacej krajine (USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Veľká Británia a Írsko), kde bol vyučovacím jazykom anglický jazyk, v prípade, že diplom nebol získaný ako súčasť výmenného pobytu trvajúceho dva roky alebo menej,
  • doklad o získaní najmenej 45 trimestrálnych kreditov (alebo 30 semestrálnych kreditov) na akreditovanej vysokej škole v anglicky hovoriacej krajine, kde bol vyučovacím jazykom anglický jazyk a kde boli dosiahnuté uspokojivé výsledky (kumulatívny GPA 2.0),
  • Certifikáty Cambridge (nie starší ako 2 roky):

1. Certificate in Advanced English "A, B, C Pass"
2. Certificate in English Proficiency " A, B, C Pass"
3. International English Language Testing System (IELTS) min. "Band 6"
4. ELPT (English Language Proficiency Test) Listening level H and Reading level H

Dĺžka štúdia: Celé štúdium trvá 4 roky a okrem absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov v BSBA programe je potrebné absolvovať aj rozdielové predmety za Bc. program a obhájiť záverečnú bakalársku prácu. Študent sa registruje na 3 predmety za trimester s výnimkou posledného 4. ročníka, kedy sa  registruje na 4 predmety za trimester.

Forma štúdia

  • denná (študenti navštevujú program denne podľa stanoveného rozvrhu)
  • externá (študenti absolvujú program dištančne)

Začiatok štúdia

Trikrát ročne vždy na začiatku trimestra – október, január, apríl

Študijný plán

Obsahová štruktúra duálneho BSBA/Bc. programu pozostáva zo 195-tich kreditov.

 

 

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, so sídlom Bezručova 64, 911 01 Trenčín, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na http://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/180702_vsm_privacy-policy_web.pdf

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 

 

   
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava