Knižnica / Knižnica

Pravidlá a poplatky

Poznámka: Všetky informácie týkajúce sa učebníc nájdete v sekcii Študijné materiály.

Dokumenty:
Bežné výpožičky

Všetci platne registrovaní študenti sa automaticky stávajú čitateľmi knižnice so všetkými právami.
Právo bezplatne používať služby knižnice je viazané na registráciu na daný trimester, resp. budúcu registráciu (t.j. uhradenie celoročného školného, ktoré oprávňuje študentov na používanie služieb knižnice aj cez trimestrálne a letné prázdniny).
Knižničné zdroje nezahŕňajú učebnice. Knižničná zbierka obsahuje iba doplnkové zdroje pre štúdium.
Pri vypožičiavaní predložte svoj preukaz ISIC.
Všetky knižničné materiály, ku ktorým je otvorený prístup sa dajú vypožičiavať mimo knižnice. Týka sa to aj CD, DVD a časopisov.

        Obmedzenia :

  • najnovšie číslo časopisu sa nemôže požičať
  • maximálny počet výpožičiek je 5 kníh + 5 časopisov
  • materiály z referenčnej sekcie je možné študovať iba v priestoroch knižnice

        Výpožičné doby :

  • časopisy 4 dni
  • ostatné 21 dní

Knižnica predlžuje výpožičnú dobu o rovnaký počet dní ako je štandardná výpožičná doba daného materiálu. O predĺženie výpožičnej doby treba požiadať najneskôr v deň jej uplynutia telefonicky, mailom, osobne alebo cez live chat.
Výpožičnú dobu nemožno predĺžiť v takom prípade, keď si iný záujemca materiál už rezervoval.
Pokuty za oneskorené vrátenie sa začínajú napočítavať od druhého dňa. Za každý deň a kus sa počíta 0,05€.
Knižnica sa snaží komunikovať s čitateľmi elektronicky. Na kontakt so študentami sa používa ich školská emailová adresa. Ak študent nereaguje na emailovú upomienku, posiela sa upomienka poštou. V takom prípade sa náklady na poštovné pripočítajú k pokute za oneskorené vrátenie.

Referenčné materiály

Materiály z referenčnej sekcie nesmú opustiť knižnicu a možno ich študovať iba prezenčne.
Sem patria slovníky, encyklopédie, štatistické ročenky a pod. Referenčná sekcia je jasne označená a vstup do nej je otvorený.

Nedostatkové materiály v špeciálnom režime

Sú to materiály z bežného fondu knižnice, alebo súkromné materiály, ktoré môže učiteľ rezervovať pre svojich študentov. Dôvod na rezervovanie materiálov z fondu knižnice je ten, že knižnica má zvyčajne maximálne 2 - 3 ks z jedného titulu, čo by nestačilo pre celú skupinu. Preto sa to rieši vyčlenením titulu zo zbierky na daný trimester. Titul je potom k dispozícii na prezenčné štúdium v knižnici.
Takým spôsobom sa zaistí rovnaký prístup všetkým študentom.

Výpožičky ku štátniciam

Tie učebnice, ktoré si študenti počas štúdia vypožičiavali za poplatok zo skladu učebníc a po skončení trimestra ich museli vrátiť, poskytuje knižnica na týždňovú výpožičku pre prípravu na štátnice.
Učebnice, ktoré si študenti kupovali a knihy zaradené v balíku e-kníh, knižnica neposkytuje.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava