Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA103

Mobilita štúdium

POSTUP PRI ORGANIZÁCIÍ MOBILITY ŠTÚDIA

 • Výberové konanie na získanie grantu na mobility Erasmu sa konajú vždy v mesiacoch marec-apríl akademický rok vopred, ako sa študent zúčastní na samotnej mobilite.
 • Prihlásiť sa môžu všetci študenti Vysokej školy manažmentu, vrátane externých študentov, posledný trimester štúdia však musia stráviť na svojej škole.
 • Študent môže stráviť 1 semester iba na zahraničnej škole, s ktorou má naša škola uzavretú bilaterálnu dohodu (viď zoznam partnerských škôl). Nakoľko zahraničné školy majú rok štúdia rozdelený na 2 semestre (zimný, letný), väčšinou vynechajú 2 trimestre na našej škole.
 • Študent musí mať v čase mobility ukončený minimálne 1 rok štúdia - 3 trimestre (študenti, ktorí v čase podania prihlášky majú ukončený iba 1.trimester, sa môžu uchádzať iba o štúdium v letnom semestri (február - jún 2020) na zahraničnej škole; študenti, ktorí začali študovať v januári 2020 sa o mobilitu môžu uchádzať až o rok). Študent musí posledný trimester štúdia stráviť na domovskej pôde.
 • Študent musí mať celkový priemer (GPA) nad 2,0.
 • Pokiaľ študent neštuduje v anglickom jazyku (BSBA štúdium), musí mať v čase odchodu absolvovaný anglický jazyk ENG 04, alebo musí úspešne absolvovať jazykový test, prípadne predložiť certifikát (nie starší ako 1 rok od dňa podania prihlášky), ktorý potvrdzuje jeho jazykovú úroveň (viď tabuľka). V prípade záujmu študovať v inom cudzom jazyku sa žiadosť bude posudzovať individuálne podľa požiadaviek prijímacej inštitúcie.


  Kritéria z anglického jazyka pre splnenie podmienok v programe Erasmus

  Paper-based TOEFL Computer-based TOEFL Internet-based TOEFL ACCUPLACER IELTS
Min. počet bodov

480

157

55

95/85

Band ‘5’

 • Študent si vyberá školu na základe rozvrhu, ktorý má partnerská škola uvedená na svojej stránke tak, aby ponúkané predmety zodpovedali jeho študijnému plánu.
 • Študent bude platiť školné na základe počtu uznaných predmetov po jeho návrate.
 • Výber študentov (marec-apríl) bude prebiehať na základe aktuálneho GPA, vhodnosti jeho program plánu, počtu voľných voliteľných predmetov a iných kritérií v čase zasadnutia Erasmus komisie a na základe predloženia všetkých požadovaných dokumentov.
 • Dokumenty, ktoré treba predložiť:

 1.  Prihláška na mobilitu štúdium 2022 / 2023
 2.  Prihláška na mobilitu stáž 2022 / 2023
 3. Životopis – v anglickom jazyku
 4. Motivačný list - v anglickom jazyku
 5. Aktuálny študijný plán
 6. Výpis známok - neoficiálny
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

             VÝSLEDKY ERASMUS VÝBEROVEJ KOMISIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2013 / 2014

             VÝSLEDKY ERASMUS + VÝBEROVEJ KOMISIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

             VÝSLEDKY ERASMUS + VÝBEROVEJ KOMISIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

             VÝSLEDKY ERASMUS + VÝBEROVEJ KOMISIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

             VÝSLEDKY ERASMUS + VÝBEROVEJ KOMISIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018             

             VÝSLEDKY ERASMUS + VÝBEROVEJ KOMISIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019             

             VÝSLEDKY ERASMUS + VÝBEROVEJ KOMISIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

 

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.