Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Akademický senát

Akademický senát Vysokej školy manažmentu sa skladá z volených zástupcov akademickej obce. Má pätnásť členov. Študenti tvoria v akademickom senáte jednu tretinu členov. Členov akademického senátu volí akademická obec tajným hlasovaním v súlade s volebným poriadkom.

predseda AS:
doc. Ing. Tajtáková Mária, PhD., MBA

podpredseda AS: 
-

tajomník AS: 
Karais Marek, MSTM

členovia AS - zamestnanecká časť
doc. Ing. Černá Ľubica, PhD.
Mgr. Fraňa Peter

Mgr. Matejová Michaela
Mgr. Medárová Valéria, PhD., MBA
Mgr. Vranovská Alena
Winbladh Johan, PhD., MSc.
Ing. Zacharová Andrea, PhD., MBA


členovia AS - študentská časť

Erdelská Petrana
Hornáková Michaela
Jankovichová ​Eva
​Šedivý Kristián Juraj
Voros Richard

Volebný poriadok Akademického senátu: (PDF dokument)

Rokovací poriadok Akademického senátu:(PDF dokument)

 

Pôsobnosť akademického senátu

Pôsobnosť akademického senátu vymedzuje zákon o vysokých školách 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle paragrafu 47b, bod 2:
Akademický senát súkromnej vysokej školy

Akademický senát VŠM má nasledovné právomoci:

a) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla školy,

b) vyjadruje sa k návrhom študijného poriadku, štipendijného poriadku, disciplinárneho poriadku a rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie VŠM predložených rektorom a schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu zásady volieb do akademického senátu a rokovací poriadok akademického senátu VŠM,

c) vyjadruje sa k návrhom štatútu, zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov, pracovného poriadku a organizačného poriadku VŠM,

d) navrhuje kandidáta na rektora správnej rade a navrhuje odvolanie rektora z funkcie správnej rade,

e) vyjadruje sa k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,

f) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady školy,

g) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu školy, ktorý mu predložil štatutárny orgán školy, 

h) schvaľuje dlhodobý zámer školy predložený štatutárnym orgánom školy po prerokovaní vo vedeckej rade školy a jeho aktualizácii,

i) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení, ak je VŠM povinná túto správu podľa zákona vyhotoviť,

j) pred schválením vo vedeckej rade vysokej školy prerokúva návrh študijných programov, predložených rektorom,

k) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom,

l) vyjadruje sa k návrhu správnej rady na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí školy, ktoré nie sú fakultami,

m) volí zástupcu školy do Rady vysokých škôl,

n) volí zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl; tohto zástupcu volí len jeho študentská časť,

o) raz za rok podáva akademickej obci školy správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na webovom sídle školy najmenej na štyri roky,

p) plní iné úlohy podľa zákona a tohto štatútu.

 

Iniciatíva Akademického senátu

Iniciatíva Akademického senátu VŠM Hovorme o akademickej pôde otvára alebo skôr znovu otvára diskusiu o akademickej pôde, o slobode vyjadrovania sa a rešpektovaní rôznorodosti názorov. Hlavnými témami iniciatívy sú: význam akademickej pôdy, význam akademickej diskusie, slušnosť, participácia, zodpovednoť vysokoškolského študenta za svoje vzdelanie a za spoluvytváranie dobrého mena vysokej školy a študentského stavu.

Prostredníctvom diskusie o týchto témach by mali učitelia viesť študentov k rešpektovaniu dialógu, k rešpektovaniu ostatných diskutujúcich, a tiež i opačných názorov. V konečnom dôsledku je cieľom iniciatívy prispieť k zvýšeniu motivácie študentov vzdelávať sa, zlepšenie disciplíny, podporenie myšlienky, že študenti svojim vystupovaním spoluvytvárajú kredit vysokej školy a tiež celého stavu vysokoškolských študentov.

Iniciatíva by mala posilniť vedomie študentov v tom zmysle, že byť vysokoškolským študentom znamená nielen využívať práva – napríklad slobodne sa vyjadrovať na akademickej pôde - , ale je to tiež určitý záväzok voči ostatným študentom a členom akademickej obce. Tento záväzok je spojený so zodpovednosťou za svoje vzdelanie, s aktívnou participáciou na vzdelávaní, rešpektovaním diskusie a opačných názorov, slušným správaním sa a vystupovaním na úrovni vysokoškolského študenta.

Vedľajším zmyslom iniciatívy je oboznámenie študentov s akademickou samosprávou a fungovaním akademického senátu. Prostredníctvom akademického senátu, resp. prostredníctvom študentskej časti akademického senátu majú študenti možnosť vyjadrovať sa k dôležitým témam vysokej školy a spolupodieľať sa na dôležitých rozhodnutiach vysokej školy.

Formy realizácie iniciatívy: 1. Iniciatíva Hovorme o akademickej pôde bola prezentovaná učiteľom a tí môžu jednotlivé myšlienky rozvinúť v rámci svojich vyučovacích hodín podľa svojho vlastného uváženia. 2. Na úvodnej akademickej orientácii pre študentov prvého ročníka boli uvedené myšlienky iniciatívy tiež prezentované. 3. Ďalšou formou môže byť diskusia v diskusnom klube alebo na zhromaždení akademickej obce, ak sa takéto podujatie bude organizovať.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.