Uchádzači / Štúdium v angličtine

MBA - Master of Business Administration

 

Študijný program Master of Business Administration spadá do kategórie graduálnych programov, ktoré sú štrukturálne aj obsahovo zamerané na rozšírenie obchodného vzdelania. Program je venovaný jednotlivcom s ambíciami zastávať vrcholové riadiace funkcie v rámci podnikov. Potreba uviesť MBA program na slovenský trh vyplynula v dôsledku dopytu po manažéroch s medzinárodnými skúsenostami, ktorých odborný profil dáva predpoklady na zvládnutie riadenia podnikov počas transformačného procesu hospodárstva. Neustále sa meniace vonkajšie i vnútorné prostredie vyžaduje vysokú flexibilitu, kreativitu, jemnocit pri procesoch rozhodovania ako i rozhodnosť pri výbere a implementácii navrhovaných riešení. MBA program poskytuje pevný základ pre všetky tieto potreby, vrátane schopností efektívnej komunikácie v anglicky hovoriacom obchodnom prostredí.

Prečo MBA program na City University of Seattle

City University of Seattle (www.cityu.edu), významný partner Vysokej školy manažmentu, bola založená v roku 1973 v Bellevue (štát Washington, USA). Vysokú kvalitu študijných programov City University of Seattle zaručuje inštitucionálna akreditácia jej programov Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU). Podľa rebríčka prestížneho časopisu FORBES MAGAZINE sa CityU of Seattle radí medzi 20 najlepších „cyber schools“. Jej programy je možné študovať ako v USA, tak v Kanade, Mexiku, Slovensku, Česku a Číne. Na úspešnú manažérsku kariéru pripravila CityU of Seattle už tisíce absolventov z celého sveta.

 • Kvalifikovaní prednášajúci s dlhoročnými praktickými skúsenostami v medzinárodnom manažmente
 • Dynamické skupiny s vysokointeraktívnou formou výučby
 • Vhodne volené formy štúdia zvládnuteľné popri zamestnaní
 • Relevantný obsah štúdia postavený na kombinácii teórie a praktických príkladov
 • Atraktívne finančné schémy s možnosťou využitia krátkodobých študijných pôžičiek
Podmienky prijatia
 • Ukončené akreditované vysokoškolské štúdium minimálne na bakalárskej úrovni
 • Znalosť anglického jazyka doložená výsledkom z TOEFL testu (min. 567 bodov) alebo
  - C2 ALTE Level 5 (Certificate in English Proficiency) - University of Cambridge
  - IELTS "Band 7" (International English Language Testing System)
 • Doporučená prax min. 3 roky (nie je podmienkou pre prijatie)
 • Úhrada školného a poplatkov
Doba trvania a forma MBA štúdia

Doba trvania MBA programu je približne 2 roky. Forma štúdia je víkendová (soboty a nedele), pričom každý predmet je rozvrhnutý do 3 víkendových blokov, alebo externá forma ktorá trvá 10 týždňov. V prípade záujmu o štúdium dištančnou formou je potrebné, aby záujemcovia kontaktovali študijné oddelenia v Bratislave a Trenčíne ohľadom ďalších informácií.

Študijný plán

Obsahová štruktúra MBA programu pozostáva z 16 predmetov, z ktorých 11 tvorí všeobecný základ (totožné pre všetky MBA programy), 4 tvoria blok špecializácie s konkrétnym zameraním a posledný záverečný predmet sumarizuje obsahy predchádzajúcich predmetov.

Hodnotenie

Hodnotenie sa riadi všeobecne platným hodnotiacim poriadkom City University of Seattle. Záverečná skúška na záver každého predmetu sa realizuje písomnou formou. Po úspešnom absolvovaní jednotlivých predmetov udelí City University of Seattle absolventom diplom a akademický titul Master of Business Administration (v skratke MBA).

Študijný program MBA
 
Všeobecný základ
 
   
 kód   predmety kredity
 MBA 500  Essentials of Business Management 3
 MBA 501 Business Communications & Research Methods 3
 MBA 511 Law for Global Business 3
 MBA 515 Project Management and Prioritization 3
 MBA 520 Managing with Technology 3
 MBA 525 Applied Marketing 3
 MBA 531 Applied Managerial Economics 3
 MBA 535 Managerial Accounting 3
 MBA 540 Strategic Financial Management 3
 MBA 545 People and Systems in Organizations 3
 MBA 550 Business Operations 3
   
 Predmety špecializácie   
   
 Globálny manažment   
   
 MC 585 International Human Resource Management 3
 MC 573 International Business 3
 MBA 546 European Union 3
 MAL 560 or 545 Global Leadership (or Ethical Leadership) 3
   
 Finančný manažment   
   
 FIN 541 Capital Formation and Corporate Management 3
 FIN 542 Banking and the Movement of Capital 3
 FIN 543 Equity Markets and Debt Instrument Management 3
 FIN 544 Financial Management of Public and Not-For-Profit Organizations 3
   
 Marketingový manažment   
   
 MK 526 Strategic Brand Creation and Management 3
 MK 527 Consumer Behavior 3
 MK 528 Channel Management 3
 MK 529 Public Relations and Media Management 3
   
 Záverečný predmet  
   
 MBA 555 Business Strategy 3
   
 Celkový počet kreditov   48 kreditov

 

 

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, so sídlom Bezručova 64, 911 01 Trenčín, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na http://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/180702_vsm_privacy-policy_web.pdf

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava