Školné a poplatky

Zvýhodnené školné

Využite príležitosť a získajte zľavnené ročné školné!

(kliknite pre zvýhodnené školné)


Školné a poplatky na akademický rok  2015/16 a 2016/2017
 
  BRATISLAVA
Denné/Online-TN/BA
TRENČÍN 
Denné
BRATISLAVA
Externé (víkendové)
 TRENČÍN 
Externé (víkendové)
 


Bakalársky program (Bc.), VŠM

 1 rok /60 kreditov, externé: 1 rok/45 kreditov  2 150 €  2 150 €   1 300 €  1100 €
 1 trimester / 20 kreditov, externé: 1 trimester/15 kreditov  875 €  875 €  600 €  500 €
 1 predmet  290 €  290 €  290 €  290 €


Magisterský program (Mgr.), VŠM

 1 rok /60 kreditov, externé: 1 rok/45 kreditov  2 500 €  2 500 €* 1 500 €  1 300 €
 1 trimester / 20 kreditov, externé: 1 trimester/15 kreditov  990 €  990 €  650 €  555 €
 1 predmet  400 €  400 €  400 €  400 €
* možnosť získať až 1000 € zľavu na školnom formou štipendia       


Bakalársky program (BSBA), CityU

 1 rok / 45 kreditov  2 590 €   2 460 €
 1 trimester / 15 kreditov  985 €   945 €
 1 predmet  385 €   365 €


Master of Business Administration (MBA), CityU

 1 predmet  695 €


Intenzívny program výučby anglického jazyka

 1 rok  1 680 €  1 610 €
 1 trimester  750 €  710 €
 1 predmet  255 €  255 €
 
Poplatky
1/ Zápisné 50 €  
2/ Vstupný test do programov v anglickom jazyku: TOEFL 50 €  
3/ Vstupný test do programov v anglickom jazyku: Accuplacer
33 €  
4/ Rezervačný poplatok 500 €  
5/ Evaluácia predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania 50 €  
Štipendiá

- Akademický rok 2015/2016

 

Ak študent, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, na štúdium nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, rezervačný poplatok mu nebude vrátený. V prípade, že u študenta, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, nenastane žiadna zo situácií uvedených vo vyššie uvedenom odseku, rezervačný poplatok mu bude plne započítaný na úhradu školného (t.j. uhradí školné znížené o sumu vo výške 500 €).

Ak nový študent v príslušnom programe pred nástupom na štúdium uhradí celú výšku školného a na štúdium nakoniec nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, bude mu vrátené školné znížené o sumu vo výške 500 € zodpovedajúcu rezervačnému poplatku, ktorý by bol od študenta vybraný, ak by pred nástupom na štúdium neuhradil celú výšku školného.

Zľavnené školné - V  prípade, že  sa  študent zapíše  na jeden alebo  dva  predmety a  požiada o vrátenie príslušnej čiastky,  zľavu na školné stráca, školné sa mu počíta podľa  aktuálneho   cenníka   pre   daný  akademický  rok.

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava