Študenti / Služby študentom

Univerzitný preukaz

 

 

Pre naplnenie ustanovení zákona o vysokých školách o preukaze študenta1 , ako aj pre umožnenie prístupu študentov k automatizovaným službám, ktoré vyžadujú identifikáciu svojich používateľov, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (ďalej len „VŠM“) uvádza do prevádzky Systém multifunkčných preukazov študentov VŠM (ďalej len „SMPŠ“). Pre zabezpečenie funkčnosti SMPŠ rektor vydáva toto usmernenie.


1. Preukaz študenta VŠM (ďalej len PŠ VŠM) je bezkontaktná čipová karta typu MIFARE2 , ktorá umožňuje používateľovi SMPŠ prístup k tým službám, pre ktoré bola aktivovaná.

2. Preukaz študenta VŠM nahradí doteraz používané preukazy študenta s možnosťou využitia v objektoch VŠM. Umožní prístup do vyhradených priestorov VŠM, špecializovaných učební, vstup do knižnice a bude slúžiť ako médium – elektronická peňaženka - pre Dopravný podnik v Bratislave a Trenčíne.

3. V prípade záujmu je PŠ VŠM vydávaný tiež ako medzinárodný preukaz študenta - karta ISIC - s platnosťou licencie do konca príslušného školského roka. Info tu.

4. Vydanie PŠ VŠM je povinné pre všetkých študentov. PŠ VŠM sa v rámci VŠM uznáva ako doklad, ktorým študent môže preukázať príslušnosť k akademickej obci VŠM. Nie je možné ho nahradiť iným dokladom. Ide najmä o:
- vstupy do budov, miestností a ďalších priestorov VŠM,
- preukazovanie sa pri registráciách,
- výpožičky v knižniciach VŠM a pod.

5 Úhrada poplatkov a preberanie preukazu študenta VŠM sa zabezpečuje prostredníctvom študijných oddelení. Študent uhradí príslušný poplatok pri podaní žiadosti o vydanie preukazu. Preukazy sa budú vydávať od jesenného trimestra 2004. Povinnosťou každého študenta je zúčastniť sa fotografovania.

6. Cennik preukazu študenta VŠM:

    • 25 Eur preukaz študenta v dizajne ISIC bez bankovej aplikácie, so zľavou na dopravu ŽSR, denní študenti
    • 23 Eur preukaz študenta v dizajne ISIC bez bankovej aplikácie, denní študenti - bez zľavy na ŽSR
    • 13 Eur preukaz študenta bez dizajnu ISIC bez bankovej aplikácie, externí študenti
    • 14 Eur revalidačná známka na preukaz v dizajne ISIC so zľavou na dopravu, 12 Eur bez zľavy na dopravu
    • 5 Eur revalidačná známka VŠM u preukazov externých študentov bez dizajnu ISIC,

   

7. Pri ukončení a prerušení štúdia na VŠM, PŠ VŠM stráca platnosť, je deaktivovaný, príp. zablokovaný pre ďalšie použitie (napr. študentské zľavy na cestovnom a pod.).

8. Preukaz je neprenosný. Prípadnú stratu je študent povinný bezodkladne nahlásiť na študijnom oddelení. Študentom, ktorých fotografia nie je k dispozíci, budú preukazy vydávané priebežne v priebehu trimestra po spracovaní údajov a vyhotovení preukazov.

Technické informácie

Akceptácia študentských preukazov v dopravných spločnostiach SR

Informácie o akceptácii preukazov sa nachádzajú na stránkach EM CARD a.s.

platnosti zľavneného cestovného ZSSK pre akademický rok 2014/15

Použitie študentského preukazu v externom prostredi

Informácie o použití preukazov sa nachádzajú na stránkach EM CARD a.s.

Využívanie zliav ISIC:

Informácie o využití licencie ISIC sa nachádzaju na www.isic.sk

Platnosť preukazu

Pre novoprijatých študentov je preukaz automaticky platný od jeho vydania do 30.8. nasledujúceho roku. Študenti vyšších ročníkov si platnosť na ďalší rok predĺžia zakúpením revalidačnej  (prolongačnej) známky na študijnom oddelení v Bratislave alebo Trenčíne.

Zmena údajov na preukaze

V čipe univerzitného preukazu sú uložené všetky potrebné informácie o jeho držiteľovi. V prípade potreby tieto údaje zmeniť, či už z dôvodu zmeny funkcionalít, platnosti karty alebo iných osobných údajov, je potrebné navštíviť študijné oddelenie. Následne je nutné zaktualizovať preukaz na študentskom termináli. Tieto zariadenia sa nachádzajú v knižnici VŠM v Bratislave a Trenčíne. Postup aktualizácie je na viditeľnom mieste v blízkosti terminálu.

Strata alebo poškodenie preukazu

V prípade straty alebo poškodenia preukazu zo strany držiteľa je potrebné v čo najkratšom čase nahlásiť túto udalosť na študijnom oddelení. Následne sa preukaz zablokuje v systéme EM CARD,  EmTest a vyžiada sa vyhotovenie kópie. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Nefunkčnosť preukazu

Ak študentský terminál po priložení karty nereaguje alebo sa vyskytne iný problém bez viditeľného mechanického poškodenia, držiťeľ ma nárok na reklamáciu.1. § 67 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. ISO/IEC 1443 A, MIFARE RF Interface, Standard CARD IC MF1 IC S70

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava