O škole / Orgány akademickej samosprávy

Vedecká rada

Vedecká rada VŠM je koncepčný a iniciatívny orgán vysokej školy. Vedecká rada hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti, schvaľuje program vedeckej činnosti, dáva podnety na jeho perspektívny rozvoj a napomáha rozvoju zahraničných stykov. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých vysoká škola uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov vedeckej rady vysokej školy sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce Vysokej školy manažmentu v Trenčíne.

Členovia vedeckej rady

Interní členovia:

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., predseda
prof. Ing. Milan Terek, PhD., podpredseda
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Denisa Hackett, PhD., MBA
doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.  
Mgr. Branislav Zlocha

Externí členovia:

prof. Ing. Miloš Čambál, PhD.
Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
prof. Ing. Štefan Slávik, PhD.    

Rokovací poriadok: (súbor PDF)


Zápisnice zo zasadania vedeckej rady VŠM

ZÁPISNICA Z 32. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 31. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 30. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 29. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 28. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 27. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 26. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 25. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM

ZÁPISNICA Z 24. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 22. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 21. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 20. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 19. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 18. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 17. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 16. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava