O škole / Orgány akademickej samosprávy

Vedecká rada

Vedecká rada VŠM je koncepčný a iniciatívny orgán vysokej školy. Vedecká rada hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti, schvaľuje program vedeckej činnosti, dáva podnety na jeho perspektívny rozvoj a napomáha rozvoju zahraničných stykov. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých vysoká škola uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov vedeckej rady vysokej školy sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce Vysokej školy manažmentu v Trenčíne.

Členovia vedeckej rady

Interní členovia:

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., predseda
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., podpredseda
Denisa Hackett, PhD., MBA
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
prof. Dr.Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
prof. Ing. Milan Terek, PhD.
Mgr. Branislav Zlocha

Externí členovia:

Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
prof. Ing. Štefan Slávik, PhD.
prof. Ing. Miloš Čambál, PhD.

Rokovací poriadok: (súbor PDF)


Zápisnice zo zasadania vedeckej rady VŠM

 

ZÁPISNICA Z 31. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 30. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 29. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 28. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 27. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 26. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 25. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM

ZÁPISNICA Z 24. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 22. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 21. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 20. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 19. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 18. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 17. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 16. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava