Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA103

ERASMUS KA103

Európsky parlament schválil s platnosťou od roku 2014 nový program EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s názvom Erasmus +. Tento nový sedemročný program zlučuje všetky doterajšie programy EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, a Grundtvig.
Vysoká škola manažment získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2014-2020 (ECHE: 232963-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE-1)

Erasmus Charter For Higher Education 2021-2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2014-2020

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027

 

Zmluva o grante č.2018-1-SK01-KA103-045852

Zmluva o grante 2019-1-SK01-KA103-060129

Výberové konanie na mobility Erasmu sa konajú vždy v mesiacoch marec-apríl akademický rok vopred, ako sa študent zúčastní na samotnej mobilite. Viac info o postupoch

Participujúce krajiny
 • Členské štáty Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia, Macedónsko, Chorvátsko)
 • Krajiny EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)
 • Kandidátske krajiny (Turecko)
 • Oficiálna účasť Švajčiarska v programe Erasmus+ je pozastavená
Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)

ECTS je systém prideľovania a prenosu akademických kreditov, ktorý uľahčuje uznávanie štúdia v zahraničí. ECTS je nástrojom na vytváranie transparentnosti, na prepojenie jednotlivých inštitúcií a na rozšírenie študijných možností pre študentov.

Kto sa môže zúčastniť na programe ERASMUS + ?
 • Študent denného aj externého štúdia, ktorý ukončil 1. ročník riadneho vysokoškolského štúdia.
 • Študent, ktorý je občanom SR alebo študent slovenskej vysokej školy, pochádzajúci z krajiny participujúcej na programe ERASMUS +.
 • Občan inej krajiny, ktorý je študentom bakalárskeho a magisterského vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE).
 • Študent, ktorý ovláda na veľmi dobrej úrovni angličtinu alebo jazyk hostiteľskej krajiny.
 • ABSOLVENTI do 1 roka po ukončení svojho vysokoškolského štúdia a to len na mobilitu stáž (výberové konanie - v čase, keď je ešte študentom)

 • Študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom mimo SR, sa NEMÔŽE zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.
1.Mobilita študentov za účelom štúdia

Študentské mobilitné granty v rámci programu ERASMUS+ sú riadené sieťou národných kancelárií účastníckych krajín. Národná kancelária programu (NK) uzatvára s vysokou školou (VŠ) kontrakt, na základe ktorého dostane škola finančné prostriedky na študentské mobility. Prostriedky sa prideľujú podľa plánovaných mobilít VŠ na základe bilaterálnych zmlúv a podľa využitia grantu v predchádzajúcom školskom roku. Finančná podpora z programu Erasmus+, ktorú študent obdrží od domácej VŠ, nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. Samotnú realizáciu študentských mobilít (informovanie študentov, výber študentov, vysielanie a prijímanie študentov, prideľovanie grantov, uzatváranie zmlúv o štúdiu, študijný program študenta, spolupráca s partnerskými inštitúciami a pod.) si už VŠ organizujú samostatne.

Ciele študentskej mobility v rámci podprogramu ERASMUS+:

 • jazykový, kultúrny a vzdelanostný prínos pre študentov zo skúsenosti z iných európskych krajín a oblastí štúdia;
 • podpora spolupráce univerzít, ktoré si vymieňajú študentov a obohatiť vzdelanostné prostredie na hosťujúcej inštitúcii;
 • príspevok k obohateniu spoločnosti vo všeobecnosti vytváraním skupiny vysoko kvalifikovaných, otvorených a medzinárodne skúsených mladých ľudí ako budúcich profesionálov;
 • prispieť k nákladom mobility a umožniť študentom absolvovať študijný pobyt v zahraničí, ktorí by sa ináč na takýto pobyt nikdy nedostali.

Trvanie mobility:

 • Minimálne 3 mesiace
 • Maximálne 12 mesiacov
 • Každý študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium + stáž) max. 12 mesiacov na každom stupni vzdelávania.

2. Mobilita študentov – študentské stáže v podnikoch a iných organizáciách

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo organizácii v inej zapojenej krajine s cieľom pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce, získať odborné zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte s nadobúdaním pracovných skúseností. Obdobie stáže možno podporiť prípravnými kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo praco vnom jazyku. Hostiteľskými organizáciami môžu byť podniky, strediská odbornej prípravy, výskumné centrá a iné organizácie.

Podmienky individuálnych stáží:

 • vysielajúca vysoká škola musí uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia;
 • študent musí mať Zmluvu o štúdiu, ktorá zahŕňa program stáže a ktorá musí byť podpísaná ako vysielajúcou vysokou školou, tak aj hosťujúcou organizáciou;
 • zároveň musí študent dostať zmluvu o stáži podpísanú s vysielajúcou vysokoškolskou inštitúciou, (alebo vysielajúcim partnerstvom inštitúcií), prijímajúcou organizáciou/podnikom a účastníkom;
 • obdobie stáže musí byť potvrdené zmluvou o stáži, ktorá musí byť podpísaná vysielajúcou vysokou školou, hosťujúcou inštitúciou a účastníkom stáže.

Trvanie stáže

 • Minimálne 2 mesiace
 • Maximálne 12 mesiacov

Vysoká škola manažmentu sa stala od apríla 2014 súčasťou konzorcia slovenských vysokých škôl pre Erasmus pracovné stáže WorkSpace Europe prostredníctvom, ktorého môžu študenti VŠM absolvovať Erasmus pracovnú stáž a získať grant tiež. Viac informácii TU.

Správy (skúsenosti) študentov z mobilít za roky 2011 -2013
Kontaktná osoba:

BRATISLAVA:
Erasmus Koordinátor, Mgr. Ela Csibová


Tel.: +421 2 6820 4525
Email: ecsibova@vsm.sk

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.