Uchádzači / Štúdium v angličtine

BSBA Bachelor of Science in Business Administration

 

Vysoká škola manažmentu v spolupráci so City University of Seattle ponúka štvorročné bakalárske štúdium v anglickom jazyku, na konci ktorého absolvent získa americký diplom CityU of Seattle akreditovaný Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) a titul „Bachelor of Science in Business Administration“. V súlade s americkými akreditačnými pravidlami sa študent stáva absolventom bakalárskeho štúdia po získaní 180-tich kreditov. Študenti študujúci v programe BSBA majú tiež možnosť získať aj slovenský diplom a titul bakalár (Bc.) Pre bližšie informácie o tejto možnosti kontaktujte študijné oddelenie v Bratislave alebo Trenčíne. Z hľadiska obsahu je bakalárske štúdium BSBA. venované príprave poslucháčov na vykonávanie zodpovedných funkcií v rámci stredného manažmentu. Absolventi budú schopní aplikovať v praxi poznatky získané počas bakalárskeho štúdia a zároveň budú vedomostne pripravení na pokračovanie v Mgr./MBA štúdiu (Master of Business Administration).

Prečo BSBA. program City University of Seattle

City University of Seattle (www.cityu.edu), významný partner Vysokej školy manažmentu, bola založená v roku 1973 v Bellevue (štát Washington, USA). Vysokú kvalitu študijných programov City University of Seattle zaručuje inštitucionálna akreditácia jej programov Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU). Podľa rebríčka prestížneho časopisu FORBES MAGAZINE sa CityU of Seattle radí medzi 20 najlepších „cyber schools“. Jej programy je možné študovať ako v USA, tak v Kanade, Mexiku, Slovensku, Česku a Číne. Na úspešnú manažérsku kariéru pripravila CityU of Seattle už tisíce absolventov z celého sveta.

 • Kvalifikovaní prednášajúci s dlhoročnými praktickými skúsenostami v medzinárodnom manažmente
 • Dynamické skupiny s vysokointeraktívnou formou výučby
 • Vhodne volené formy štúdia zvládnuteľné popri zamestnaní
 • Relevantný obsah štúdia postavený na kombinácii teórie a praktických príkladov
 • Atraktívne finančné schémy s možnosťou využitia krátkodobých študijných pôžičiek

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium v anglickom jazyku:

 1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (doložené overenou kópiou maturitného vysvedčenia),
 2. úhrada poplatkov a školného,
 3. znalosť anglického jazyka, ktorá môže byť zdokladovaná jednou z nasledujúcich možností:
 • TOEFL test minimálne na 540 bodov (nie starší ako dva roky),
 • úspešné ukončenie 6. úrovne v Intenzívnom programe výučby anglického jazyka,
 • doklad o ukončení strednej školy v anglicky hovoriacej krajine (USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Veľká Británia a Írsko), kde bol vyučovacím jazykom anglický jazyk, v prípade, že diplom nebol získaný ako súčasť výmenného pobytu trvajúceho dva roky alebo menej,
 • doklad o získaní najmenej 45 trimestrálnych kreditov (alebo 30 semestrálnych kreditov) na akreditovanej vysokej škole v anglicky hovoriacej krajine, kde bol vyučovacím jazykom anglický jazyk a kde boli dosiahnuté uspokojivé výsledky (kumulatívny GPA 2.0),
 • Certifikáty Cambridge (nie starší ako 2 roky):
 1. Certificate in Advanced English "A, B, C Pass"
 2. Certificate in English Proficiency " A, B, C Pass"
 3. International English Language Testing System (IELTS) min. "Band 6"
 4. ELPT (English Language Proficiency Test) Listening level H and Reading level H
Dĺžka štúdia

Dĺžka štúdia je štyri roky, pričom počas trimestra sa študenti zapisujú na 3 predmety (spolu 9 predmetov za akademický rok).

Forma štúdia
 • denná (študenti navštevujú program denne podľa stanoveného rozvrhu)
 • externá (študenti absolvujú program dištančne)
Začiatok štúdia

Trikrát ročne vždy na začiatku trimestra – október, január, apríl

Študijný plán

Obsahová štruktúra BSBA programu pozostáva zo 180-tich kreditov. 

1.ročník
   
kód predmety kredity
ENG 102 English Composition II 5
CS 201 Information Technologies for Managers 5
MTH 110 Introduction to Statistics 5
MG 201 Introduction to Functions of Management 5
MATH 138 College Algebra 5
BC 301 Critical Thinking 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5
2.ročník
   
SSC 220 Principles of Microeconomics 5
BC 302 Professional Communications 5
SSC 221 Principles of Macroeconomics 5
SCI 215 Environmental Science 5
CO 210 Oral Communication for Managers 5
AC 215 Fundamentals of Accounting 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5

3.ročník
   
BC 303 Statistics 5
BC 306 Ethics and Leadership 5
MK 300 Principal of Marketing 5
BSC 403 Legal Issues in the Workplace 5
INT 302 International Economics 5
BSC 401 Interpretation of Financial Accounting 5
BSC 407 The Effective Organization 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5

4.ročník
   
BSC 402 Financing Organizations 5
BSC 400 Decision Modeling and Analysis 5
IS 330 Information Systems 5
PM 401 Introduction to Project Managemnet 5
BSM 404 International Business 5
BSM 405 Operations Management 5
BSM 495 Business Strategy 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5
Celkový počet kreditov  180
     
Povinne voliteľné predmety 1. - 3. ročník:
     
CO 210 Oral Communication for Managers  
HUM 200 Introduction to Philosophy  
MTH 220 Calculus  
SSC 218 Introduction to Political Science  
PSY 201 Introduction to Psychology  
BSC 203V Fundamentals of the Slovak Labor code  
MG 210 V Introduction to Slovak Business Law  
BSM 406V Business Economics  
INT 305 Overview of the European Union  
INT 301 International Relations  
     
Povinne voliteľné predmety 4. ročník:
     
MK 403 Public Relations  
BSM 304 Organizational Communications  
IS 360 Database Management  
ENT 300 Entrepreneurship  
HR 405 Strategic Management of Human Resources  
MK 388 Global Marketing  
MK 390 Advertising and Sales Promotion  
BSM 485 Internship  
  * Štúdijný program sa môže priebežne meniť

 

 

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, so sídlom Bezručova 64, 911 01 Trenčín, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na http://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/180702_vsm_privacy-policy_web.pdf

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava