Uchádzači / Štúdium v slovenčine

Bc. podnikový manažment

 

Vysoká škola manažmentu ponúka záujemcom popri štúdiu v angličtine tiež štúdium podnikového manažmentu v slovenskom jazyku. Týmto programom VŠM rozširuje ponuku svojich programov, ktoré boli doteraz ponúkané výlučne v rámci akreditovaných programov City University of Seattle. Výučba je zabezpečená kvalifikovanými slovenskými vyučujúcimi, z ktorých majú mnohí bohaté medzinárodné skúsenosti. Študijný program je podporený domácimi zdrojmi študijnej literatúry, bežne dostupnej na slovenskom trhu a referenčnými zdrojmi v elektronickej forme na internete (prevažne v anglickom jazyku). Bakalárske štúdium je rozvrhnuté do troch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z  obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle akreditovaný v U.S.A. Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratislave a Trenčíne.

Podmienky prijatia
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (doložené overenou kópiou maturitného vysvedčenia) 
  • na štúdium v slovenčine budú absolventi stredných škôl s maturitou prijatí bez prijímacích skúšok
  • úhrada poplatkov a školného
Dĺžka štúdia

Dĺžka štúdia je tri  alebo štyri roky, pričom počas trimestra sa študenti zapisujú na 4 alebo 3 predmety (spolu 12 alebo 9 predmetov za akademický rok). Súčasťou štúdia je na záver obhajoba záverečnej bakalárskej práce.

Forma štúdia 
  • denná (študenti navštevujú program denne podľa stanoveného rozvrhu) 
  • online (študenti študujú cez online portál Moodle)
  • externá (študenti navštevujú program víkendovo v sobotu)
Začiatok štúdia

Trikrát ročne vždy na začiatku trimestra – október, január, apríl

Študijný plán

Obsahová štruktúra Bc. programu pozostáva zo 180-tich kreditov

kód predmety kredity
BC 200s Akademické písanie 5
CS 201s IT nástroje pre manažérov 5
CO 210s Komunikácia pre manažérov 5
MTH 110s Základy štatistiky 5
MG 201s Základy manažmentu 5
MG 210s Obchodné právo 5
SSC 220s Mikroekonómia 5
SSC 221s Makroekonómia  5
MTH 155s Matematika pre manažérov I. 5
SCI 215s Environmentálne manažérstvo 5
AC 115s Základy účtovníctva 5
MTH 119s Matematika pre manažérov II, 5
BSC 203s Pracovné právo 5
BE 300s Obchodná angličtina 5
BM 301s Podnikanie malých a stredných firiem 5
INT 305s Vplyv Európskej únie na manažment podnikov 5
BC 303s Štatistika 5
MK 300s Marketing 5
BSC 401s Finančné účtovníctvo 5
BSM 406s Podnikové hospodárstvo 5
MB 300s Financie a mena 5
BSC 402s Podnikové financie 5
BSC 407s Efektívna organizácia 5
IS 330s Informačné systémy 5
HR 405s Manažment ľudských zdrojov 5
BSM 404s Medzinárodný obchod 5
BSM 405s Operačný manažment 5
BSM 493As Záverečný projekt A 5
BSM 493Bs Záverečný projekt B 5
PM 401s Základy projektového manažmentu 5
BSM 495s Stratégia podnikania 5
BSM 494V Bakalárska práca 5
    
     
Povinne voliteľné predmety:  
BC 306s Podnikateľská etika 5
BSM 304s Efektívna komunikácia v organizácii 5
BSM 485s Odborná stáž 5
EC 400s Základy E - Commerce a tvorba webových stránok 5
INT 301s Medzinárodné vzťahy 5
INT 302s Medzinárodná ekonómia 5
PSY 201s Úvod do psychológie 5
  Predmety špecializácie "Green manažment" a "Marketing" 5
  Cudzie jazyky (anglický, nemecký, španielsky, ruský) 5
     
     
 * Študijný program sa môže priebežne meniť  
     

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava