Uchádzači / Úvod

Často kladené otázky

1. Sú programy Vysokej školy manažmentu v Trenčíne a programy City University of Seattle akreditované?

Áno, všetky programy VŠM a CityU sú akreditované (programy VŠM na Slovensku a CityU v USA prostredníctvom NWCCU). Výnimku tvorí iba Intenzívny program výučby anglického jazyka, ktorý je prípravným programom pre štúdium v anglickom jazyku.

2. Kde získam tlačivo prihlášky na štúdium?

VŠM/CityU má svoje vlastné tlačivo prihlášky na štúdium, ktoré je potrebné riadne vyplniť a podpísať. Prihlášku je možné si buď vyžiadať na zaslanie v PDF formáte prostredníctvom formulára na našej web stránke alebo ju vyplniť a zaslať v elektronickej forme cez našu web stránku, prípadne si ju osobne v papierovej forme vyzdvihnúť na študijnom oddelení. Pozn. Elektronická prihláška sa stáva oficiálne platnou až po jej vytlačený, podpísaný a zaslaný spolu s dokladom o úhrade zápisného na adresu školy.

3. Je nejaký termín na podanie si prihlášky?

Prihlášky môžete zasielať počas celého roka. Na štúdium je možné nastúpiť na začiatku každého trimestra – jesenný trimester (Október), zimný trimester (Január) a jarný trimester (Apríl). V prípade otázok ohľadom termínov začatia štúdia počas akademického roka kontaktujte Nieima Abdi (Bratislava) alebo Mgr. Michaelu Matejovú (Trenčín).

4. Aké sú podmienky prijatia na štúdium?

Podmienky prijatia na štúdium sa líšia v závislosti od programu. Pre všetky programy je základom riadne vyplnená a podpísaná prihláška na štúdium a tiež potvrdenie o úhrade zápisného. Pre bakalárske programy treba k prihláške doložiť notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Pre magisterský a MBA program treba k prihláške doložiť absolventský alebo bakalársky diplom a tiež oficiálny výpis známok. Pre štúdium v anglickom jazyku je to naviac aj zdokladovanie znalosti anglického jazyka TOEFL testom alebo jeho ekvivalentom. Pre štúdium v slovenskom jazyku pre budúci školský rok prijímacie pohovory nie sú.

5. Platí aj iný certifikát ako TOEFL?

 • Ekvivalentom TOEFL testu môžu byť nasledovné dokumenty (nie staršie ako 2 roky):
 • Accuplacer test
 • Certifikáty Cambridge:
 • Certificate in Advanced English (CAE)
 • Certificate in English Proficiency (CPE)
 • International English Language Testing System (IELTS)
 • English Language Proficiency Test (ELPT)
 • Minimálne 2 roky štúdia na strednej škole v anglicky hovoriacej krajine s vyučovancím jazykom anglickým (pre bakalárske programy v anglickom jazyku)
 • 45 trimestrálnych kreditov dosiahnutých na Univerzite v anglicky hovoriacej krajine s vyučovancím jazykom anglickým (pre bakalárske programy v anglickom jazyku)
 • ukončené bakalárske vzdelanie v anglicky hovoriacej krajine s vyučovancím jazykom anglickým

6. Záleží na predmetoch, z ktorých maturujem?

Nie, VŠM/CityU nevyžaduje ako podmienku pre prijatie maturitu z konkrétnych predmetov.

7. Aký je to trimestrálny systém štúdia?

Jeden trimester štúdia predstavuje 10 týždňov. Jeden akademický rok zahŕňa tri trimestre: jesenný trimester (Október - December), zimný trimester (Január - Marec) a jarný trimester (Apríl - Jún). Počas letného obdobia (letný trimester: Júl - September) je možné absolvovať niektoré predmety avšak výlučne formou online štúdia.

8. Dá sa štúdium prerušiť, predĺžiť alebo skrátiť?

Prerušiť štúdium sa dá na maximálne dva roky od doručenia žiadosti o prerušení štúdia. Nie je podmienkou, že sa študent musí zapísať/zaregistrovať na predpísaný počet predmetov za trimester, čiže je iba na študentovi, či si predĺži štúdium tak, že sa každé dva roky zapíše iba na jeden predmet. Potom už ale škola negarantuje, že študijný plán daného študenta bude taký istý ako na začiatku štúdia, pretože niektoré predmety sa môžu priebežne meniť. Naviac, pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študent stráca výhody študenta denného štúdia (rodinné prídavky, sociálne štipendium a pod.). Skrátiť štúdium sa dá tak, že ak má študent po prvom trimestri štúdia priemer známok nad 3.0 v bakalárskom štúdiu, v magisterskom nad 3.5, môže si požiadať o schválenie ďalšieho predmetu pre registráciu (za ktorý sa platí zvlášť). Ak si študent udrží tento priemer, môžete sa takto registrovať aj ďalší trimester. Krátiť štúdium sa dá aj počas letného trimestra absolvovaním niektorých predmetov externe.

9. Ako prebieha externé štúdium?

Externé štúdium môže študent absolvovať online metódou alebo počas víkendov. Víkendové štúdium prebieha vždy počas šiestich sobôt v rámci každého trimestra a študenti absolvujú každú sobotu blok 10 akademických hodín v troch predmetoch. Popri víkendovom externom štúdiu uskutočňuje VŠM/CityU tiež externé štúdium online metódou. Základom tejto metódy je možnosť absolvovať študijný program cez internet a to ako z domu, tak z práce. Štúdium prebieha online prostredníctvom portálu Blackboard (programy CityU) alebo Moodle (programy VŠM). Ak sa študent nachádza na Slovensku, záverečné testy musí prísť absolvovať osobne do školy. Ak je študent v zahraničí, môže absolvovať skúšku pod dohľadom prodekanom schváleného proktora v danej krajine v zahraničí. Študent online štúdia si môže s učitelom dohodnút aj osobnú konzultáciu, ak si to situáca vyžaduje.

10. Ako často sa chodí do školy pri dennom štúdiu?

Závisí to od rozvrhu, ktorý sa mení každý trimester. Bratislavskí študenti majú každý predmet 2x do týždňa po 2,5 hodiny. Trenčianski študenti majú každý predmet 4x do týždňa po 65 minút.

11. Je možné prestúpiť z denného štúdia na externé a naopak?

Áno, je to možné vždy po ukončení trimestra a po oznámení študijnému poradcovi pred registráciou. Je však dôležité si uvedomiť, že denné štúdium je vhodné pre študentov vo veku 18+, ktorí sa venujú štúdiu na plný úväzok a externé štúdium je vhodnejšie pre zamestnaných vo veku 25+ rokov, ktorí si potrebujú doplniť vzdelanie popri práci na plný úväzok.

12. Je možné prestúpiť na iné detašované pracovisko?

Áno, je to možné po podaní žiadosti o prestup na študijné oddelenie najneskôr do ôsmeho týždňa predošlého trimestra.

13. Ako/kde sa dajú zabezpečiť študijné materiály/učebnice?

Študenti študujúci v anglickom jazyku (B.S.B.A., Bc./B.S.B.A., M.B.A.) si študijné materiály zapožičiavajú od školy za stanovený poplatok. Študenti študujúci v slovenskom jazyku (Bc., Mgr.) si študijnú literatúru majú možnosť zabezpečiť v elektronickej forme za stanovený poplatok. 

14. Aké sú poplatky a školné na začiatku štúdia?

 • zápisné 50 €,
 • vstupný test z anglického jazyka TOEFL 50 € pre štúdium v anglickom jazyku,
 • poplatky za zapožičanie študijných materiálov v anglických programoch,
 • poplatok za vystavenie študentského preukazu ISIC.

Školné aj niektoré poplatky sa líši v závislosti od vybraného študijného programu a aj od preferovaného detašovaného pracoviska (Bratislava, Trenčín).

15. Čo je to rezervačný poplatok?

Rezervačný poplatok je nenávratná súčasť školného a predstavuje čiastku 500 € . To znamená, že po uhradení tohto poplatku po písomnej výzve sa do dňa registrácie doplatí zvyšná čiastka do školného. Pokial sa študent rozhodne nenastúpiť na štúdium po tom, ako už rezervačný poplatok uhradil, tento poplatok prepadá v prospech školy. Zvyšok školného sa dá vrátiť po podaní žiadosti.

16. Čo je to duálny program?

V kombinácii bakalárskeho štúdia VŠM a CityU v anglickom jazyku majú študenti možnosť získať dva diplomy: slovenský VŠM s titulom Bc. a aj americký CityU s titulom B.S.B.A. Celé štúdium trvá 4 roky a okrem absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov v B.S.B.A. programe je potrebné absolvovať aj rozdielové predmety za Bc. program, diplomové semináre a obhajobu záverečnej bakalárskej práce. Študent sa registruje na 3 predmety za trimester s výnimkou posledného 4. ročníka, kedy sa kvôli diplomovým seminárom registruje na 4 predmety za trimester. Výška školného pre tento program je rovnaká ako v B.S.B.A. programe plus doplatenie školného vo výške jedného trimestra za diplomové semináre a obhajobu záverečnej bakalárskej práce v poslednom roku štúdia.

Rovnakú možnosť duálneho štúdia ponúkame aj v kombinácií magisterského štúdia VŠM a CityU v anglickom jazyku, kedy majú študenti možnosť získať dva diplomy: slovenský VŠM s titulom Mgr. a aj americký CityU s titulom M.B.A.

Štúdium duálneho programu, čiže možnosť získať aj diplom VŠM aj CityU odporúčame prevažne uchádzačom, ktorí si nie sú istí, či budú chcieť po ukončení štúdia pôsobiť na Slovensku alebo v zahraničí.

17. Mám ukončené bakalárske štúdium na inej škole v inom odbore. Môžem aj tak byť prijatý na Mgr. alebo M.B.A.?

VŠM/CityU odporúča uchádzačom o štúdium druhého stupňa, aby mali ukončené štúdium prvého stupňa v príbuznom odbore, aby sa im ľahšie nadväzovalo z predošlého štúdia, no nie je to podmienkou pre prijatie.

18. Môžem absolvovať časť štúdia na nejakej inej vysokej škole v zahraničí alebo na niektorej z pobočiek City University of Seattle?

Po úspešnom ukončení prvého ročníka na VŠM/CityU môže študent vycestovať za štúdiom aj do zahraničia v rámci jedného z našich mobilitných programov: Erasmus alebo City University Mobility program.

19. Je možný prenos kreditov z inej vysokej školy?

Po predložení oficiálneho výpisu známok z predchádzajúcej vysokej školy a porovnaní absolvovaných predmetov a dosiahnutých študijných výsledkov je možné uzať maximálne 135 kreditov pre bakalárske štúdium. Pre magisterské štúdium je možné uzanť maximálne 60 kreditov absolvovaných na inej vysokej škole a pre M.B.A. štúdium je to maximálne 12 kreditov.

20. Dá sa prestúpiť z jedného programu na druhý počas štúdia?

Áno, dá sa za poplatok 166 € za zmenu program plánu.

21. Aký je rozdiel medzi inštitucionálnym a medzinárodým TOEFL testom?

Inštitucionálny TOEFL je „paper-based“ test trvajúci cca 2,5 hodiny a je určený iba pre administratívu inštitúcie, ktorá tento test organizuje. Výsledok z tohto testu je neprenosný a nemôže byť použitý pre účely inej inštitúcie. VŠM tento test organizuje 4x do roka (jún, august, november, február). Prihláška na tento test sa nachádza na poslednej strane prihlášky na štúdium a treba ju doručiť spolu s dokladom o uhradení poplatku 50 € najneskôr mesiac pred dňom konania testu. Presné termíny sú uvedené v akademickom kalendári. Medzinárodný TOEFL je „internet-based“ test a je uznávaný vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Svetovo je to nauznávanejší test anglického jazyka. Prihlásiť naň sa dá jedine cez ETS organizáciu, ktorej záujemca taktiež uhradí príslušný poplatok.

22. Koho kontaktovať v prípade ďalších otázok ohľadom štúdia na VŠM/CityU?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štúdia na VŠM/CityU, prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Matejová
Bezručova 64

tel.: +421 32 6529 337, 0903 228 550

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava