O škole / Úvod

Príhovor rektorky VŠM

Milé študentky a študenti,

som rada, že ste sa rozhodli pre našu školu, Vysokú školu manažmentu, ktorá je prvou súkromnou vysokou školou na Slovensku. V roku 2014 Vysoká škola manažmentu oslávila už 15. výročie svojho vzniku (škola bola ustanovená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 1. 12. 1999).

Od svojho vzniku vychovala VŠM už stovky, ba tisícky absolventov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia v študijných programoch podnikový manažment a znalostný manažment. Vzdelávanie VŠM poskytuje v slovenskom aj anglickom jazyku, v dennej aj externej forme, v Bratislave aj Trenčíne a jej študijné programy sú založené na programoch City University of Seattle, USA.

VŠM a City University of Seattle študentom ponúkajú možnosť získať popri slovenskom bakalárskom aj americký bakalársky diplom (BSBA)., tiež program Master of Business Administration, končiaci americkým diplomom (MBA). Poskytujú možnosť absolvovať trimestrálny študijný pobyt v USA alebo inej vybranej pobočke za školné City University platné na Slovensku. Rovnako v roku 2014 bolo Vysokej škole škole manažmentu priznané právo udeľovať akademický titul magister absolventom spoločného študijného programu s názvom podnikový manažment/master of business administration, zabezpečovaného v spolupráci s vysokou školou City University of Seattle, USA.

 VŠM poskytuje aj doktorandské štúdium v študijnom programe podnikový manažment, pretože okrem poskytovania kvalitného vzdelávania sa výrazne zvýšila aj vedecko-výskumná činnosť učiteľov školy.

Vysoká škola manažmentu prostredníctvom študijných programov a študijných plánov, metód a foriem výučby (v štúdiu on-line metódou máme na Slovensku vedúce postavenie), rovnako ako prostredníctvom profesionálneho, medzinárodného a skúseného učiteľského zboru by vás mala škola pripraviť na úspešnú profesionálnu kariéru po jej skončení, a že tomu je tak, o tom svedčí vynikajúca zamestnanosť našich absolventov doma i v zahraničí.

Naša škola – Vysoká škola manažmentu – ponúka zaujímavé možnosti. Je na vás, milé študentky a študenti, ako ich využijete.


prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka VŠM

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava