Uchádzači / Štúdium v slovenčine

Mgr. podnikový manažment

Magisterský študijný program, na záver ktorého absolvent získa slovenský akreditovaný diplom a akademický titul magister v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment, s orientáciou na Podnikový manažment. Absolvent bude rozumieť komplexným ekonomickým javom a procesom v podniku a jeho okolí, zvládne manažérske úlohy na strednom a vyššom stupni riadenia podniku, vo verejnom i súkromnom sektore, v domácom i medzinárodnom prostredí. Pri ich sledovaní, analýze a vyhodnocovaní bude intenzívne uplatňovať a využívať informačné a moderné komunikačné technológie. Študent načerpá znalosti v oblasti národohospodárskych a najmä z podnikovo-hospodárskych disciplín, podnikovej ekonomiky, medzinárodného podnikania, strategického a medzinárodného manažmentu, stratégie a manažmentu marketingu, finančného manažmentu, manažérskeho účtovníctva, komplexného riadenia kvality, výroby a logistiky, znalostného manažmentu, informatiky, metód skúmania ekonomických javov, ale tiež aj práva, daňovníctva a pod. Teoretické vedomosti sa budú konfrontovať a rozvíjať v súlade s poznatkami z domácej a medzinárodnej riadiacej praxe, na rôzných projektoch v spolupráci s firemnou praxou. Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.

Podmienky prijatia
  • ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa (akademický titul Bc.)
  • na štúdium magisterskeho programu v slovenčine budú absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia prijatí bez prijímacích skúšok
  • úhrada poplatkov a školného
Forma štúdia
  • denná
  • externá
  • online
Začiatok štúdia

Trikrát ročne vždy na začiatku trimestra – október, január, apríl

Študijný plán

Obsahová štruktúra Mgr. programu pozostáva zo 120-tich kreditov.

 
 
kód predmety
MC 511s Metodológia výskumu
MC 506s Kvantitatívne metódy pre manažérov
MC 509s Organizácia a riadenie
MB 545s Marketingový manažment
MBA 531s Manažérska ekonomika
MC 573s Medzinárodný manažment
MC 550s Manažment výroby a logistika
MBA 535s Manažérske účtovníctvo
PM 507s Inovačný manažment
MBA 540s Finančný manažment
PM 511s TQM
DSM 593A Diplomový projekt I
MC 578s Podnikateľské riziko
MC 584s Strategické riadenie ľudských zdrojov
DSM 593B Diplomový projekt II
PM 501s Projektový manažment
MC 600s Strategický manažment
MC 699s Štátna skúška
DP 699s Diplomová práca
  
   
Povinne voliteľné predmety:
COM 500s Riešenie konfliktov v manažérskom prostredí
FIN 542s Bankovníctvo
INT 599s Odborná stáž
KM 504s Podnikanie na internete
MC 516s Ľudia, technológie a manažment
MK 527s Správanie sa zákazníka
MQ 500s Systémy manažérstva kvality
MQ 501s Nástroje a techniky manažérstva kvality
MQ 502s Štatistické metódy kontroly kvality
MQ 503s Audity kvality
MQ 504s Počítačová podpora TQM (CAQ)
PV 501s Dane podnikateľských subjektov
PV 503s Manažérska etiketa a protokol
PV 505s Starostlivosť o zamestnancov
BE 500s Obchodná angličtina II.

 

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu so sídlom Bezručova 64, 911 01 Trenčín, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na http://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/180702_vsm_privacy-policy_web.pdf

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
                                            

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.