Uchádzači / Štúdium v slovenčine

Mgr. podnikový manažment

Magisterský študijný program, na záver ktorého absolvent získa slovenský akreditovaný diplom a akademický titul magister v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, s orientáciou na Podnikový manažment. Absolvent bude rozumieť komplexným ekonomickým javom a procesom v podniku a jeho okolí, zvládne manažérske úlohy na strednom a vyššom stupni riadenia podniku, vo verejnom i súkromnom sektore, v domácom i medzinárodnom prostredí. Pri ich sledovaní, analýze a vyhodnocovaní bude intenzívne uplatňovať a využívať informačné a moderné komunikačné technológie. Študent načerpá znalosti v oblasti národohospodárskych a najmä z podnikovo-hospodárskych disciplín, podnikovej ekonomiky, medzinárodného podnikania, strategického a medzinárodného manažmentu, stratégie a manažmentu marketingu, finančného manažmentu, manažérskeho účtovníctva, komplexného riadenia kvality, výroby a logistiky, znalostného manažmentu, informatiky, metód skúmania ekonomických javov, ale tiež aj práva, daňovníctva a pod. Teoretické vedomosti sa budú konfrontovať a rozvíjať v súlade s poznatkami z domácej a medzinárodnej riadiacej praxe, na rôzných projektoch v spolupráci s firemnou praxou. Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.

Podmienky prijatia
  • ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa (akademický titul Bc.)
  • na štúdium magisterskeho programu v slovenčine budú absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia prijatí bez prijímacích skúšok
  • úhrada poplatkov a školného
Forma štúdia
  • denná
  • externá
Začiatok štúdia

Trikrát ročne vždy na začiatku trimestra – október, január, apríl

Študijný plán

Obsahová štruktúra Mgr. programu pozostáva zo 120-tich kreditov.

kód predmety
MC 511s Metodológia výskumu
MC 506s Kvantitatívne metódy pre manažérov
MC 509s Organizácia a riadenie
MB 545s Marketingový manažment
MBA 531s Manažérska ekonomika
MC 573s Medzinárodný manažment
MC 550s Manažment výroby a logistika
MBA 535s Manažérske účtovníctvo
MC 551s Exportný manažment
MBA 540s Finančný manažment
PM 511s TQM
DSM 593A Diplomový projekt I
MC 578s Podnikateľské riziko
MC 584s Strategické riadenie ľudských zdrojov
DSM 593B Diplomový projekt II
PM 501s Projektový manažment
MC 600s Strategický manažment
MC 699s Štátna skúška
DP 699s Diplomová práca
  
Povinne voliteľné predmety:
COM 500s Riešenie konfliktov v manažérskom prostredí
FP 580s Investičný manažment
MK 515s Globálny marketing
MBA 530s Analýza finančných informácií
KM 504s Podnikanie na internete
MC 516s Ľudia, technológie a manažment
MK 527s Správanie sa zákazníka
FIN 542s Bankovníctvo
PV 501s Dane podnikateľských subjektov
INT 599s Odborná stáž
PM 513s Manažment zmeny
PV 503s Manažérska etiketa a protokol
PV 504s Počítačová podpora TQM (CAQ)
PV 505s Starostlivosť o zamestnancov
PV 506s Enterpreneurship
BE 500s Obchodná angličtina II. (výberový predmet)

 

Máte záujem o podrobnejšie informácie?

napíšte nám..

 

Vaše meno:
Tel. číslo:
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava