Študenti / Školné a poplatky

Školné pre akademický rok 2020-2021, 2021-2022


Bakalársky program VŠM

 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 150 €      
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  875 €      
 1 predmet, denne, online, víkendovo  290 €      
 1 rok / 45 kreditov, víkendovo 1 300 €      
 1 trimester / 15 kreditov, víkendovo 600 €      


Magisterský program VŠM

       
 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 500 €      
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  990 €      
 1 predmet, denne , online, víkendovo  400 €      
 1 rok / 45 kreditov, víkendovo 1 500 €      
 1 trimester / 15 kreditov, víkendovo 650 €      


Bakalársky program - BSBA, CityU

       
 1 rok / 45 kreditov, denne / online  2 590 €      
 1 trimester / 15 kreditov, denne / online  985 €      
 1 predmet, denne / online  385 €      


Master of Business Administration MBA, CityU

       
 1 predmet  695 €      
         


Doktorandské štúdium VŠM

       
 1 rok v slovenskom jazyku 2 500 €      
 1 rok v anglickom jazyku 4 500 €      


Novým študentom, ktorí  sa do 7 dní od začiatku vyučovania  odhlásia z predmetov   alebo v tomto termíne  ukončia štúdium na  škole, sa   zo školného   odpočíta rezervačný  poplatok  v  hodnote 500 € .  Ak  študent   zaplatí   zvýhodnené   školné  na  celý  rok,    musí   sa  zapísať na   predpísané   predmety  na  trimester,   aby mohol   čerpať   túto  zľavu.  V  prípade, že  sa  študent zapíše  na jeden alebo  dva  predmety a  požiada o vrátenie príslušnej čiastky,   zľavu na školné   stráca, školné sa mu počíta podľa  aktuálneho   cenníka   pre   daný  akademický  rok.

 

 
Povinné poplatky  2020/2021 (okrem školného)  
   
Zápisné pre všetky stupne štúdia (Bc., Mgr.,BSBA,MBA) 50 €
Poplatok za prihlášku PhD. 25 €
Poplatok za prijímaciu skúšku PhD. 25 €
Poplatok za evaluáciu štúdia a vystavenie diplomu CU        100 €
Poplatok za evaluáciu štúdia a vystavenie diplomu VŠM          83 €
Poplatok za študijné materiály & softvér BSBA program / 1 predmet          8 €
Poplatok za študijné materiály MBA program / 1 predmet          17 €
Rezervačný poplatok (odráta sa zo školného pri registrácii na prvý predmet)        500 €
Poplatok za dizertačnú skúšku 500 €
Poplatok za obhajobu dizertačnej práce 1000 €
   
Zo zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
§ 67 ods. 1 a2, vyplýva každej škole povinnosť vystavenia študentského preukazu každému  
zaregistrovanému študentovi. Poplatky s tým spojené sú následovné:  
   
Študentský preukaz denného študenta s designom  ISIC so zľavou na dopravu         26 €
Študentský preukaz denného študenta s designom  ISIC bez zľavy na dopravu         23 €
Prolongácia preukazu denného študenta s designom ISIC so zľavou na dopravu/bez zľavy na dopravu 15 €/12 €
Študentský preukaz externého študenta na 1 akademický rok         5 €
Prevydanie študentského preukazu s designom ISIC          15 €
   
Poplatky pri individuálnych dodatočných žiadostiach študenta  
   
Vstupný test do programov v anglickom jazyku  - TOEFL 69 €
Poplatok za študijné materiály Bc. a Mgr. programy v slovenskom jazyku /trimester 19 €
Poplatok za overenie CU diplomu          60 €
Duplikát diplomu CU, Superlegalizácia diplomu CU          40
Poplatok za oficiálny výpis známok CU            18 
Poplatok za zmenu štud. programu 166 €
Poplatok za oneskorenú registráciu        166 €
Poplatok za zmenu registrácie predmetov          17 €
Opakovaná registrácia na štátne skúšky, semináre        166 €
Rozdielový doplatok (započítanie Bc. voči BSBA - 1 predmet)          95
Evaluácia predchádzajúceho vzdelania z inej  inštitúcie          50
Poplatok za zmenu z denného a online štúdia na víkendové        250 €
Vystavenie duplikátu diplomu VŠM 25 €
Vystavenie duplikátu dodatku k diplomu VŠM 20
Poplatok za oficiálny výpis známok VŠM 10 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní / neuznaní vzdelania zo City University of Seattle 116 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní / neuznani vzdelania vydaného inou zahraničnou VŠ                                  350 €
Softvér pre MBA program 35 €  
Softvér pre Mgr. študentov 35 €
Skúška bez absolvovania predmetu = 50% ceny predmetu  
Poplatok za opravnú skúšku VŠM predmetu          50 €
Opakovanie jedného predmetu PhD. 200 €
Opakovanie dizertačnej skúšky 250 €
Opakovanie obhajoby dizertačnej práce 350 €
Manipul. popl. pri vrátení školného alebo poplatku 15 €

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.