Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Školné a poplatky

Školné pre akademický rok 2024-2025

 


Bakalársky program VŠM

 1 rok - 60 kreditov, denne a online  2 790 €      
 1 trimester - 20 kreditov, denne a online  1 190 €      
 1 predmet, denne, online, víkendovo  390 €      
 1 rok - 60 kreditov, víkendovo * 1 930 €      
 1 trimester - 20 kreditov, víkendovo * 890 €      


Magisterský program VŠM

       
 1 rok - 60 kreditov, denne a online  2 950 €      
 1 trimester - 20 kreditov, denne a online  1 390 €      
 1 predmet, denne , online, víkendovo  550 €      
 1 rok - 60 kreditov víkendovo * 2 290 €      
 1 trimester - 20 kreditov, víkendovo * 1 090 €      


Bakalársky program - BSBA, CityU

       
 1 rok - 45 kreditov, denne / online  3 365 €      
 1 trimester - 15 kreditov, denne / online  1 375 €      
 1 predmet, denne / online  498 €      


Master of Business Administration MBA, CityU

       
 1 predmet  695 €      
         

* v zmysle platného Zákona č. 131/2002 Z.z. sa dĺžka štúdia v externom štúdiu mení v bakalárskom programe (Bc.) zo 4 na 3 roky a v magisterskom z 2,5 na 2 roky.
Novým študentom, ktorí  sa do 7 dní od začiatku vyučovania  odhlásia z predmetov   alebo v tomto termíne  ukončia štúdium na  škole, sa   zo školného   odpočíta rezervačný  poplatok  v  hodnote 500 € .  Ak  študent   zaplatí   zvýhodnené   školné  na  celý  rok,    musí   sa  zapísať na   predpísané   predmety  na  trimester,   aby mohol   čerpať   túto  zľavu.  V  prípade, že  sa  študent zapíše  na jeden alebo  dva  predmety a  požiada o vrátenie príslušnej čiastky,   zľavu na školné   stráca, školné sa mu počíta podľa  aktuálneho   cenníka   pre   daný  akademický  rok.

 

 
Povinné poplatky  2023/24/25 (okrem školného)  
   
Zápisné pre všetky stupne štúdia (Bc., Mgr.,BSBA,MBA) 50 €
   
   
Poplatok za evaluáciu štúdia a vystavenie diplomu CU        100 €
Poplatok za evaluáciu štúdia a vystavenie diplomu VŠM          83 €
Poplatok za študijné materiály & softvér BSBA program / 1 predmet          8 €
Poplatok za študijné materiály MBA program / 1 predmet          17 €
Rezervačný poplatok (odráta sa zo školného pri registrácii na prvý predmet)        500 €
   
   
   
Zo zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
§ 67 ods. 1 a2, vyplýva každej škole povinnosť vystavenia študentského preukazu každému  
zaregistrovanému študentovi. Poplatky s tým spojené sú nasledovné:  
   
Študentský preukaz denného študenta s designom  ISIC so zľavou na dopravu         30 €
Študentský preukaz denného študenta s designom  ISIC bez zľavy na dopravu         27 €
Prolongácia preukazu denného študenta s designom ISIC so zľavou na dopravu/bez zľavy na dopravu 19 €/16 €
Študentský preukaz externého študenta na 1 akademický rok         5 €
Prevydanie študentského preukazu s designom ISIC          16 €
   
Poplatky pri individuálnych dodatočných žiadostiach študenta  
   
Vstupný test do programov v anglickom jazyku  - TOEFL 69 €
Poplatok za študijné materiály Bc. a Mgr. programy v slovenskom jazyku /trimester 19 €
Poplatok za overenie CU diplomu          60 €
Duplikát diplomu CU, Superlegalizácia diplomu CU          50
Poplatok za oficiálny výpis známok CU            18 
Poplatok za zmenu štud. programu 166 €
Poplatok za oneskorenú registráciu        166 €
Poplatok za zmenu registrácie predmetov          20 €
Opakovaná registrácia na štátne skúšky a semináre, spoplatnený odklad odovzdania ZP        166 €
Rozdielový doplatok (započítanie Bc. voči BSBA - 1 predmet)         100 
Evaluácia predchádzajúceho vzdelania z inej  inštitúcie         150
Poplatok za zmenu z denného a online štúdia na víkendové        250 €
Vystavenie duplikátu diplomu VŠM 42 €
Vystavenie duplikátu dodatku k diplomu VŠM 40
Poplatok za oficiálny výpis známok VŠM 18 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní / neuznaní vzdelania zo City University of Seattle 150 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní / neuznani vzdelania vydaného inou zahraničnou VŠ                                   350 €
Softvér pre Mgr. študentov 55 €
Skúška bez absolvovania predmetu = 50% ceny predmetu  
           
   
   
Manipulačný poplatok pri vrátení preplatku 15 €
Manipulačný poplatok pri vrátení školného  100 €

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.