Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Školné a poplatky

Školné pre akademický rok 2022-2023


Bakalársky program VŠM

 1 rok - 60 kreditov, denne a online  2 250 €      
 1 trimester - 20 kreditov, denne a online  910 €      
 1 predmet, denne, online, víkendovo  290 €      
 1 rok - 60/45 kreditov, víkendovo * 1 750/1320 €      
 1 trimester - 20/15 kreditov, víkendovo * 800/600 €      


Magisterský program VŠM

       
 1 rok - 60 kreditov, denne a online  2 600 €      
 1 trimester - 20 kreditov, denne a online  1 025 €      
 1 predmet, denne , online, víkendovo  400 €      
 1 rok - 60 kreditov/45 kreditov víkendovo * 2050/1550 €      
 1 trimester - 20/15 kreditov, víkendovo * 850/650 €      


Bakalársky program - BSBA, CityU

       
 1 rok - 45 kreditov, denne / online  2 590 €      
 1 trimester - 15 kreditov, denne / online  985 €      
 1 predmet, denne / online  385 €      


Master of Business Administration MBA, CityU

       
 1 predmet  695 €      
         

* v zmysle platného Zákona č. 131/2002 Z.z. sa dĺžka štúdia v externom štúdiu mení v bakalárskom programe (Bc.) zo 4 na 3 roky a v magisterskom z 2,5 na 2 roky.
Novým študentom, ktorí  sa do 7 dní od začiatku vyučovania  odhlásia z predmetov   alebo v tomto termíne  ukončia štúdium na  škole, sa   zo školného   odpočíta rezervačný  poplatok  v  hodnote 500 € .  Ak  študent   zaplatí   zvýhodnené   školné  na  celý  rok,    musí   sa  zapísať na   predpísané   predmety  na  trimester,   aby mohol   čerpať   túto  zľavu.  V  prípade, že  sa  študent zapíše  na jeden alebo  dva  predmety a  požiada o vrátenie príslušnej čiastky,   zľavu na školné   stráca, školné sa mu počíta podľa  aktuálneho   cenníka   pre   daný  akademický  rok.

 

 
Povinné poplatky  2022/2023 (okrem školného)  
   
Zápisné pre všetky stupne štúdia (Bc., Mgr.,BSBA,MBA) 50 €
   
   
Poplatok za evaluáciu štúdia a vystavenie diplomu CU        100 €
Poplatok za evaluáciu štúdia a vystavenie diplomu VŠM          83 €
Poplatok za študijné materiály & softvér BSBA program / 1 predmet          8 €
Poplatok za študijné materiály MBA program / 1 predmet          17 €
Rezervačný poplatok (odráta sa zo školného pri registrácii na prvý predmet)        500 €
   
   
   
Zo zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
§ 67 ods. 1 a2, vyplýva každej škole povinnosť vystavenia študentského preukazu každému  
zaregistrovanému študentovi. Poplatky s tým spojené sú následovné:  
   
Študentský preukaz denného študenta s designom  ISIC so zľavou na dopravu         26 €
Študentský preukaz denného študenta s designom  ISIC bez zľavy na dopravu         23 €
Prolongácia preukazu denného študenta s designom ISIC so zľavou na dopravu/bez zľavy na dopravu 15 €/12 €
Študentský preukaz externého študenta na 1 akademický rok         5 €
Prevydanie študentského preukazu s designom ISIC          15 €
   
Poplatky pri individuálnych dodatočných žiadostiach študenta  
   
Vstupný test do programov v anglickom jazyku  - TOEFL 69 €
Poplatok za študijné materiály Bc. a Mgr. programy v slovenskom jazyku /trimester 19 €
Poplatok za overenie CU diplomu          60 €
Duplikát diplomu CU, Superlegalizácia diplomu CU          40
Poplatok za oficiálny výpis známok CU            18 
Poplatok za zmenu štud. programu 166 €
Poplatok za oneskorenú registráciu        166 €
Poplatok za zmenu registrácie predmetov          17 €
Opakovaná registrácia na štátne skúšky, semináre        166 €
Rozdielový doplatok (započítanie Bc. voči BSBA - 1 predmet)          95
Evaluácia predchádzajúceho vzdelania z inej  inštitúcie          50
Poplatok za zmenu z denného a online štúdia na víkendové        250 €
Vystavenie duplikátu diplomu VŠM 25 €
Vystavenie duplikátu dodatku k diplomu VŠM 20
Poplatok za oficiálny výpis známok VŠM 10 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní / neuznaní vzdelania zo City University of Seattle 116 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní / neuznani vzdelania vydaného inou zahraničnou VŠ                                  350 €
Softvér pre MBA program 35 €  
Softvér pre Mgr. študentov 35 €
Skúška bez absolvovania predmetu = 50% ceny predmetu  
Poplatok za opravnú skúšku VŠM predmetu          50 €
   
   
   
Manipul. popl. pri vrátení školného alebo poplatku 15 €

 

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje  
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.