Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia školy prerokúva disciplinárne priestupky študentov školy a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi. Členov disciplinárnej komisie školy a jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej obce rektor na obdobie dvoch rokov. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. Činnosť disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie školy

Zloženie disciplinárnej komisie

Zamestnanci

  • Denisa Hackett, PhD., MBA – predseda
  • Mgr. Jozef Šimuth, PhD.
  • Ing. PhDr. Zuzana Ondrejová, PhD.
  • doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

Študenti

  • Petrana Erdelská
  • Ján Blaško

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.