O škole / Orgány akademickej samosprávy

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia školy prerokúva disciplinárne priestupky študentov školy a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi. Členov disciplinárnej komisie školy a jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej obce rektor na obdobie dvoch rokov. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. Činnosť disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie školy

Zloženie disciplinárnej komisie

Zamestnanci

  • Denisa Hackett, PhD., MBA – predseda
  • doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
  • Ing. Mgr. Zuzana Ondrejová, PhD.
  • Branislav Bernadič, PhD., MBA

Študenti

  • Barbara Španková
  • Katarína Kolínková

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava