O škole / Novinky

VŠM/CityU za rok 2018

Projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom uplatnenie.sk vychádza z akútneho celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré by viedli k racionalizácii rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce a v systéme formálneho vzdelávania a vo výraznej miere prispeli k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce, viedli k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a v konečnom dôsledku umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému. VŠM/CityU ohľadom uplatnenia sa absolventov VŠM/CityU za rok 2018 dosiahla nasledovné skóre: 2% nezamestnanosť, 1.723 EUR priemerná mzda v roku 2018, iba (!) 6 dní hľadania prvého zamestnania. 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava