Usmernenie rektorky VŠM k aktuálnej situácii

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie týkajúcej sa šírenia COVID-19, vydávam nasledovné usmernenie:

- jarný trimester začína podľa plánovaného harmonogramu, t.j. 1. apríla 2020,

- prezenčná výučba je naďalej prerušená až do odvolania, výučba aj vo všetkých ostatných formách (denná, externá-víkendová) bude prebiehať online metódou (konkrétne pokyny v rámci jednotlivých predmetov poskytnú príslušní vyučujúci na začiatku trimestra),

- naďalej až do odvolania platí nariadenie o „práci na doma“ pre všetkých zamestnancov,

- úradné hodiny študijného oddelenia, knižnice a konzultačné hodiny sú zrušené, komunikácia je možná elektronickou formou,

- skúšky zo zimného trimestra je možné vykonať online metódou do 16. apríla 2020 (treba kontaktovať príslušných vyučujúcich),

- štátne skúšky na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia zatiaľ nie je možné uskutočňovať, rovnako sa rušia interné obhajoby dizertačných prác. O spôsobe a termíne absolvovania štátnych skúšok budeme informovať hneď ako to bude možné,

- akékoľvek pracovné cesty zamestnancov i  študentov nie sú povolené až do odvolania.

Verím, že keď budeme všetci zodpovední, ohľaduplní a trpezliví, podarí sa nám toto neľahké obdobie skôr preklenúť.

 

 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
 rektorka VŠM

 

VSM rector’s directive on the current situation

Due to persistent adverse situation related to the COVID-19 spreading I’m issueing the following directive:

- the Spring trimester stars as planned on April 1st, 2020,

- the face-to-face teaching continues to be interrupted (cancelled) until further notice, teaching in all forms (including daily, external-weekend) will be done online (specific instructions for individual courses will be given by the appropriate instructors at the beginning of the trimester),

- the „work from home“ regulation continues to apply to all employees until further notice,

- the admission office and library’s office hours as well as the consultation hours are cancelled, please communicate electronically,

- the Winter term final exams need to be done online by April 16th, 2020 (please, contact your instructors),

- it is not possible to execute the state exams for bachalor as well as master’s degree as well as internal dissertation thesis defense. We will inform you about the dates and form as soon as possible,

- all business and study/exchange trips are canceled for all employees and students until further notice.

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
VŠM rector

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava