O škole / Novinky

Správa zo 4. ročníka konferencie VŠM "Manažment v 21. storočí: problémy a východiská"

 

Udržateľnosť ako pohyblivý cieľ?

Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické aspekty udržateľnosti v čase hospodárskej recesie

V priestoroch VŠM v Bratislave sa 25. apríla 2012 uskutočnil 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“ s tematickým zameraním na otázky trvalej udržateľnosti v čase ekonomickej recesie. Konferencia sa organizovala v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Hlavným cieľom konferencie bolo podnietiť odbornú diskusiu o rôznych aspektoch i nových pohľadoch na problematiku trvalej udržateľnosti, ktoré priniesla nedávna globálna hospodárska kríza, a ktoré doposiaľ nenašli výraznejšiu odozvu na poli vedy a výskumu. Ambíciou konferencie bolo povzbudiť interdisciplinárne príspevky z rôznych oblastí aplikovania princípov udržateľnosti s ohľadom na hospodársku recesiu a výzvy 21. storočia. Po obsahovej stránke konferencia kládla dôraz najmä na ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické otázky udržateľnosti. K špecifickým témam patrili finančné aspekty udržateľnosti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, problémy udržateľnosti vo vzťahu k marketingu a manažmentu v čase krízy, príspevok znalostného manažmentu k ekonomickej udržateľnosti, aktuálne otázky sociálnej, etickej a kultúrnej udržateľnosti, environmentálne aspekty udržateľnosti a možnosti znižovania karbónovej stopy v doprave a logistike.

Konferenciu otvorila prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., prorektorka VŠM pre vedu, výskum a rozvoj a členka programového výboru. Privítala všetkých účastníkov a zdôraznila hlavné zámery konferencie. Ďalej sa slova ujal rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., ktorý v prejave poukázal na rôzne aspekty udržateľnosti v súčasnej spoločnosti a ekonomike. Otvárací ceremoniál uzavrel H. E. Theodore Sedgwick, veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku. Vyzdvihol aktuálnosť témy konferencie a ocenil prínosy slovensko-americkej spolupráce.

Plenárne zasadnutie konferencie sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách s úvodnou prednáškou doc. Dr. Ing. Menbere Workieho Tiruneha, PhD. z Vysokej školy manažmentu. Vo svojom príspevku sa zameral na aktuálnu tému dlhovej udržateľnosti a hospodárskeho rastu v Európskej únii. Na prvý príspevok tematicky nadviazala m. prof. PhDr. Monika Šestáková, DrSc. Taktiež z Vysokej školy manažmentu s prednáškou o finančnom sektore a udržateľnosti ekonomického rastu. Po vystúpeniach prvých dvoch rečníkov Ing. Andrej Piovarči, PhD. predstavil víťazov študentskej súťaže VŠM „Best Student Paper“. V druhej časti plenárneho zasadnutia vystúpili zahraniční hostia. Assoc. Prof. Michael Pitts, PhD. z Virginia Commonwealth University, v súčasnosti pôsobiaci na VŠM v rámci Fulbrightovho programu, ktorý sa vo svojom príspevku sústredil na problematiku pirátstva a ekonomickej udržateľnosti v krajinách V4. Assoc. Prof. Tracy Tuten, PhD. z College of Business v East Caroline University prezentovala problematiku využitia sociálnych sietí pri manažmente ľudských zdrojov. Plenárne zasadnutie uzavrela doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. z Vysokej školy manažmentu s prednáškou na tému udržateľnosti návštevnosti umenia a kultúry v čase krízy.

Popoludní konferencia pokračovala rokovaním v troch sekciách. V Sekcii I – Ekonomické a finančné aspekty udržateľnosti (presedajúci doc. Workie, m. prof. Šestáková) – boli prezentované práce na tému dlhovej udržateľnosti, finančných trhov, ekonomického rastu, investícií, platobnej disciplíny a socio-ekonomických súvislostí trvalo udržateľného rozvoja. V Sekcii II – Problémy udržateľnosti vo vzťahu k marketingu a manažmentu v čase krízy a recesie/Príspevok znalostného manažmentu k ekonomickej udržateľnosti (predsedajúci Dr. Jozef Šimúth, Dr. Andrej Piovarči, prof. Jozef Hvorecký) – sa rokovalo o témach spojených s udržateľnosťou manažmentu ľudských zdrojov, medzikultúrnym kariérnym výskumom, vzdelávaním s dôrazom na e-learning, súvislosťami medzi znalostnou ekonomikou a vzdelávaním, ako aj s významom IT systémov pre trvalú udržateľnosť rôznych sektorov hospodárstva. Sekcia III – Aktuálne otázky sociálnej, kultúrnej, etickej a právnej udržateľnosti/Environmentálne aspekty udržateľnosti a možnosti znižovania karbónovej stopy v doprave a logistike (predsedajúci doc. Tajtáková, doc. Hansenová) – zastrešila prednášky na témy sociálnych rizík v poisťovníctve, krízového manažmente, spoločenskej zodpovednosti médií, prežitia kultúrnych organizácií v čase krízy, ako aj príspevky zaoberajúce sa rôznymi aspektmi environmentálnej udržateľnosti so zameraním na cenové dopady transakčných nákladov, partnerstvá v logistike, nerivalitné produkčné faktory a uhlíkovú stopu.

Celkovo bolo na konferenciu prijatých 50 príspevkov od 49 účastníkov, z 12 univerzít, 3 spoločností a zo 4 krajín (USA, Ruskej federácie, Českej republiky a Slovenska). Z celkového počtu zaslaných príspevkov bolo 29 príspevkov prednesených na konferencii prezentačne v troch rokovacích sekciách. Z konferencie bol vydaný zborník vo forme CD, ktorý je k dispozícii v knižnici VŠM.

Konferenciu uzatvoril rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., ktorý poďakoval účastníkom i organizátorom konferencie a vyhlásil budúci 5. ročník konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská 2013“.

V Bratislave 9. 5. 2012, doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.

Za programový výbor konferencie

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava