O škole / Novinky

Študentská práca roka (Paper of the Year)

Projekt "Študentská práca roka" („Paper of the Year“) vychádza z iniciatívy členov Študentského parlamentu VŠM/CityU. Týmto projektom chce škola oceniť vynikajúce práce, ktoré študenti píšu v rámci VŠM/CityU predmetov (seminárne práce, výskumné práce a iné zadania). Najlepšie práce budú vybrané vyučujúcimi na rôznych predmetoch a budú ďalej posúdené vedúcimi katedier. Víťazné práce budú prezentované počas výročnej vedeckej konferencie a uverejnené na internetovej stránke školy.

Veríme, že táto súťaž prispeje k motivácii študentov VŠM/CityU o maximalizáciu kvality ich prác a zároveň vytvorí priestor na ich prezentáciu.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava