Veda a výskum / Konferencie a semináre

Management Challenges in the 21st Century : 2013

Tématické zameranie v roku 2013:

“Managing the Intangible: Ethics and Value Changes in Business, Education and Research“
„Riadenie nehmotného: Etika a zmena hodnôt v podnikaní, vzdelávaní a výskume“

Cieľ konferencie:
Cieľom konferencie je upriamiť akademickú diskusiu na heterogénne aspekty riadenia nehmotných činiteľov v podnikaní, vzdelávaní, výskume a kultúre, s dôrazom na vzťah medzi etikou a úspechom v časoch ekonomickej krízy a recesie. V súčasnej dobe je mimoriadne potrebné upriamiť pozornosť na etické správanie, a to tak vo firmách ako aj v akademickej sfére. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na interdisciplinárnu diskusiu o rôznych aspektoch etiky v podnikaní, vzdelávaní, výskume a kultúre. Na toto vedecké podujatie pozývame akademikov ako aj ľudí z rôznych oblastí podnikania a kultúry.


Dátum a miesto konania konferencie:
25. apríl 2013
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
1.poschodie, miestnosť č. 113

Informácie pre účastníkov konferencie:
1. Rokovací jazyk: angličtina, slovenčina, čeština.
2. Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku na CD.
3. Rozsah abstraktu je max. 20 riadkov, rozsah príspevku je max. 20 strán, formát A4.
4. Termín pre doručenie abstraktu v elektronickej forme: 21. január 2013.
5. Termín pre doručenie príspevku v elektronickej forme: 18. marec 2013.
6. Registrácia na konferenciu je možná do 18. marca 2013.
7. Kontakt pre zaslanie abstraktu a príspevku: avicenova@vsm.sk
8. Konferenčný poplatok je 55,00 EUR.
9. Termín pre zaplatenie konferenčného poplatku je do 18. marca 2013.
10. Presný program konferencie bude zaslaný všetkým zaregistrovaným účastníkom.

Kontakt
Vysoká škola manažmentu
Mgr. Alena Vícenová
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Tel.: +421 2 63810601, +421 904 318 947

e-mail: avicenova@vsm.sk

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníku konferencie organizovanej VŠM

ZBORNÍK

                                            

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.