Veda a výskum / Veda a výskum

Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015

 


Aktivity učiteľov a doktorandov VŠM v oblasti vedecko-výskumnej činnosti pozostávajú najmä z nasledovných oblastí: organizácia konferencií a workshopov, práca na grantových projektoch, publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti.

Vedecké konferencie v roku 2015

Siedma konferencia Management Challenges in the 21st Century: 2015, ktorá sa uskutočnila v máji 2015, bola zameraná na HR Trends and Challenges: How to Win in Turbulent Times - Trendy a výzvy v oblasti ľudských zdrojov: ako byť úspešní v turbulentnom prostredí.
Cieľom konferencie bolo upriamiť akademickú diskusiu na rôzne problémové oblasti vývoja a riadenia ľudských zdrojov, ako aj na potrebu prepojenia stratégie firiem so stratégiou v oblasti ľudských zdrojov tak, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť, úspešnosť a profitabilita. Konferencia sa zameriavala na analýzu trhu práce a jeho vývoj, ďalej na hlavné trendy, manažérske a marketingové problémy v oblasti ľudských zdrojov v 21.storočí, otázky leadershipu a potreby jeho zmien vzhľadom na turbulencie vonkajšieho prostredia, prepojenosť úspechu firiem a efektívnosti HR, úlohu a potrebu vzdelávania ľudských zdrojov ako aj ďalším súvisiacim problémom, ktorým čelia nadnárodné spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky, začínajúce firmy (start-ups), rodinné firmy a neziskové organizácie.

Sekcie konferencie boli nasledovné
1. Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov a efektívnosť ich využívania
2. Základné problémy v oblasti stratégie, manažmentu a marketingu vo vzťahu k ľudským zdrojom
3. Znalostný manažment a vzdelávanie ako stimuly rozvoja ľudských zdrojov

Na konferencii bolo akceptovaných 36 príspevkov od 49 autorov z 13 univerzít a inštitúcií spolu z 6 krajín (USA, Nemecko, Lotyšsko, Gruzínsko, Česká republika, SR). Na konferencii odznelo spolu 31 príspevkov. Zborník z konferencie je verejne prístupný na webstránke VŠM, je často citovaný študentami VŠM napríklad v online triedach, čiže jeho význam pre obohacovanie vedecko-výskumnej aktivity a pedagogického procesu je zrejmý.

16. októbra 2015 sa uskutočnil 11. Workshop on Knowledge Management, dôležité fórum pre učiteľov a PhD. študentov z oblasti znalostného manažmentu. Workshopu sa zúčastnili účastníci z 4 krajín, ktorí spolu predniesli 11 príspevkov. Ako každoročne, bol vydaný aj elektronický zborník s ISBN. Podujatie sa konalo ako súčasť celosvetového summitu Smart City 360° Summit pod patronátom European Alliance of Innovation. Prof. RNDr. Hvorecký vystúpil v Plenary session konferencie s príspevkom na tému Knowledge of University Knowledge Workers.

Workshopy v roku 2015: Tuesday Research Series

Od októbra 2015 sa začali na pôde VŠM organizovať pravidelné mesačné vedecko-výskumné prednášky pre vedeckú komunitu VŠM: učiteľov, PhD. študentov, študentov, a externých záujemcov. Ich cieľom je oboznámiť širšiu komunitu s najnovším výskumom učiteľov a PhD. študentov a podnietiť výmenu myšlienok, networking a benchmarking v danej oblasti. V roku 2015 sa uskutočnili vždy v prvý utorok v mesiaci nasledovné prednášky:

 

6.október 2015

Mim. prof. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.

Vývoj v komerčnom bankovníctve v SR za ostatných 25 rokov a niektoré otvorené problémy pre ďalší výskum

3.november 2015

Peter Kročitý, PhD., MBA
Scholastic Honesty Committee Chair

Štatistické prieskumy ako informačný zdroj znalostného manažmentu v oblasti akademickej etikety, skúsenosti VŠM

1.december 2015

Denisa Hackett, M.B.A.,
Vice-Dean and Faculty

Knowledge based carreer management in international companiesGranty a výskumné úlohy riešené na VŠM v roku 2015

Domáce výskumné projekty
V uplynulom období boli na VŠM riešené a ukončené dva domáce projekty VEGA (ved. Doc. Dr. Ing. Hansenová a Prof. Ing. Ferenčíková, PhD.) ktoré boli zavŕšené záverečnými správami podanými v januári 2015. Ide o nasledovné projekty:

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0461/12 Manažérske kompetencie v zahraničných a domácich firmách v SR ako zdroj zvyšovania ich konkurenčnej výhody v ére globalizujúcej sa ekonomiky
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Participujúce inštitúcie: OF EU Bratislava
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Alena Vícenová, Denisa Hackett
Doba riešenia: 2012 -2014, správa podaná v januári 2015

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0893/12 Znalosti v podmienkach exportných cien s aplikáciou na dopravu a logistiku
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Participujúce inštitúcie: KMO EU v Bratislave, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie komodality a nákladnej logistiky,Zväz logistiky a zasielateĺstva SR, Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA)
Meno riešiteľa za VŠM: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Ďalší riešitelia z VŠM: Zástupca: Andrej Piovarči, riešitelia: Jozef Kelemen, Alena Vicenová, Anton Keleši, Marek Minárik, Lucia Furdová, Martin Devečka
Doba riešenia: 2012 -2014, správa podaná v januári 2015

V roku 2015 sa začal na VŠM riešiť nový projekt VEGA:
Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0647/15 Konkurenčné stratégie slovenských firiem na zahraničných trhoch: teórie, analýzy a spôsoby, ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Andrej Piovarči, Denisa Hackett, Martin Miller, Erik Kubička, Zuzana Melicheríková, Heda Hansenová, Mária Tajtáková, Jana Hrdličková
Doba riešenia: 2015 -2017

Medzinárodné výskumné projekty
Z medzinárodných projektov sa učitelia VŠM v roku 2015 zapojili do troch projektov, z toho dva boli ukončené v roku 2015 a jeden pokračuje v roku 2016:

Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky
Meno riešiteľa za SR a VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett
Doba riešenia: 2011 – 2016

Názov grantu a jeho číslo:Outward FDI Policies in Visegrad Countries, N.11430010
Inštitúcia, kde je podaný : International Visegrad Fund (IVF)
Meno hlavného riešiteľa: Marta Goetz, Institute for Western Affairs, Poznan, Poland
Participujúce inštitúcie:CERS, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary , EUROPEUM Institue for European Policy, Prague, Czech Republic
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Doba riešenia: 2015

Názov grantu a jeho číslo: Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities (EMCOSU) Contract Contract No. 526713-LLP-1-2012-1-SI-ERASMUS-ECUE
Inštitúcia, kde je riešený: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Meno hlavného riešiteľa: Dr. Samo Pavlin, University of Ljubljana
Participujúce inštitúcie: VŠM , University of Groningen, Netherland, University of Deusto, Spain, Chamber of Commerce Poland, Hungary, Bulgaria, Slovenia, Spain
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Jozef Šimúth, Alena Bušíková
Doba riešenia: 2012 – 2015

Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM:
Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0990/15 Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001.2015
Inštitúcia, kde je riešený: MTF STU, spoluriešiteľ VŠM
Meno hlavného riešiteľa: doc. Ing. Miroslav Rusko, PhD. zástupca riešiteľa: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: prof. Ing Edita Hekelová, PhD.
Doba riešenia: 2015 -2017

Prepojenosť vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, výstupy a kvalita publikačnej činnosti

Pri analýze publikačnej činnosti je potrebné podčiarknúť nasledovné fakty:

- Podľa štatistiky publikácií sú v roku 2015 najkvalitnejšími výstupmi Vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách (1) a domácich vydavateľstvách (1), Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách (1), Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2) a Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (15).
- Najdôležitejšie výstupy v roku 2015 pochádzajú od autorov (podľa abecedy, niektoré v spoluautorstve): Bernadič, Ferenčíková, Hvorecký, Kročitý, Kubička, Medárová, Piovarči, Rebrová, Šestáková, Šimúth, Tajtáková, Zacharová

Celkový súhrn publikačnej činnosti za rok 2015 je nasledovný:
Štatistika publikácií:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 2
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 3
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach: 1
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 15
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 25
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách: 3
BDM Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach: 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 3
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií: 6
Spolu: 65

Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015, výhľady a potreby na rok 2016

V roku 2015 učitelia zorganizovali dve výrazné vedecké podujatia, čo je potrebné pozitívne hodnotiť. Dané vedecké podujatia je potrebné uskutočňovať aj naďalej, pretože šíria dobré meno VŠM a prispievajú aj k formovaniu vlastnej vedeckej komunity. V roku 2016 aj v nasledujúcich je však potrebné zvýšiť zapojenosť učiteľov a doktorandov do nich, ako aj zvýšiť kvalitu ich príspevkov.
Pozitívne treba hodnotiť aj sériu prednášok Tuesday Research Series, ktoré sú momentálne pravidelnou platformou a diskusným fórom v oblasti vedy a výskumu na VŠM.
Mimoriadne dôležité je, aby profesori a docenti VŠM v spolupráci s doktorandami participovali na grantoch a spoločne publikovali najdôležitejšie a kvalitné výstupy v kvalitných časopisoch a na kvalitných konferenciách.


Plán vedecko-výskumnej činnosti a vedecko-výskumné projekty učiteľov VŠM pre rok 2016

Granty:
Učitelia VŠM (Ferenčíková, Hvorecký, Kubička, Piovarči) v roku 2015 podali celkovo 4 projekty v rámci grantovej schémy „Visegrad Fund“. Dva projekty neboli prijaté, dva projekty sú v oponentskom konaní. Projekty v oponentskom konaní podané v roku 2015 so začiatkom v roku 2016 sú nasledovné:

1) Téma: Tertiary Education and Research Institute
Koordinátor: Dr. Aleš Vlk, Brno
Spolupracujúce inštitúcie:
Fakulta stredoeurópských študií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, CZ
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, SK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL
Budapesti Corvinus Egyetem, HU
Közép-Européai Egyetem, Budapest HU
Spoluriešiteľ za VŠM: Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

2) Téma: De-internationalisation of firms from Visegrad countries: symptoms, motives and consequences for competitiveness
Koordinátor: Piotr Trapczynski, Poznań University of Economics and Business, PL
Spolupracujúce inštitúcie:
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, SK
Corvinus University, Budapest, HU
Soukromá vysoká škola ekonomická, Znojmo, CZ
Swinburne University of Technology, Australia
Spoluriešitelia za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., Ing. Andrej Piovarči, PhD., PhDr. Erik Kubička, PhD.


Konferencie a workshopy:
1) Management Challenges in 21st Century: Digitalization of Society, Economy and Market: Current Issues and Challenges - Digitalizácia spoločnosti, ekonomiky a trhu: aktuálne problémy a výzvy, 12.apríl 2016
2) Workshop on Knowledge Management, október 2016
3) Tuesday Research Series – pravidelné prednášky a stretnutia každý prýv utorok v mesiaci

Vypracovala: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková,
prorektorka pre vedu a výskum,
30.4.2016

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava