Výberové konania

Rektorka  Vysokej školy manažmentu v Trenčíne v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov :

 • vo funkciách odborných asistentov pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa v danom alebo príbuznom odbore
 • pedagogická prax min. 3 roky
 • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

Ponúkaná základná mzda (brutto): 1100 eur/mesačne

 • 2 funkčné miesta „docent“ pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický  titul docent v danom alebo príbuznom odbore
 • odborná a pedagogická prax
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore
 • skúsenosti s prípravou výskumných projektov
 • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

Ponúkaná základná mzda (brutto): 1300 eur/mesačne

 •  2 funkčné miesta „profesor“ pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku

Kvalifikačné predpoklady:

 •  vedecko-pedagogický  titul profesor v danom alebo príbuznom odbore
 • odborná a pedagogická prax
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore
 • skúsenosti s prípravou a vedením výskumných projektov
 • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

Ponúkaná základná mzda (brutto): 1800 eur/mesačne

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledné 3 roky.

Forma výberového konania:  písomná, ústny pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  zasielajte na adresu:

 • v Bratislave: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo na emailovú adresu jganeva@vsm.sk,
 • v Trenčíne:  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín alebo na emailovú adresu ekonecna@vsm.sk

Termín:  do 31.5.2018

Pre bližšie informácie:

 • tel. č. 02 68204501 (Bratislava)
 • tel. č. 0911 262 134 (Trenčín)

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava