Výberové konania

Rektorka  Vysokej školy manažmentu v Trenčíne v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov :

  • vo funkciách odborných asistentov pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3.stupňa v danom alebo príbuznom odbore
  • pedagogická prax min. 3 roky 
  • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

Ponúkaná základná mzda (brutto): 1100 eur/mesačne

  • 1 funkčné miesto „docent“ pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický  titul docent v danom alebo príbuznom odbore 
  • odborná a pedagogická prax 
  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore
  • skúsenosti s prípravou výskumných projektov
  • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

Ponúkaná základná mzda (brutto): 1300 eur/mesačne

Požadované doklady:

       -     písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

       -     štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,

       -     kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

       -     prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledné 2 roky.

Forma výberového konania: písomná, ústny pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  zasielajte na adresu: 

- v Bratislave: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo na emailovú adresu 
- v Trenčíne:  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín alebo na emailovú adresu 

Termín:  do 10.5.2019

Pre bližšie informácie: tel. č. 02 68204501 (Bratislava)

                                     tel. č. 0911 262 134 (Trenčín)

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava