Študenti / Mobilitné programy

Postup

Pred vycestovaním Počas študijného pobytu

Po ukončení študijného pobytu

FAQ

Pred vycestovaním na študijný pobyt:

 • Po úspešnom výbere si preštudujete webovú stránku vybratej školy a potvrdíte Erasmus koordinátorovi vybraný semester a hostiteľskú školu
 • Erasmus koordinátor Vás oficiálne nominuje na danej škole a dostanete poštou Rozhodnutie o pridelení grantu
 • Po nominácii Erasmus Koordinátor alebo vy dostanete elektronický update informačných materiálov pre Vás
 • POZOR NA DEADLINE na hostiteľských školách

ON - LINE JAZYKOVÁ PODPORA

Pre všetkých vysielaných študentov po 1.10.2014  je povinné testovanie / hodnotenie jazykových kompetencií PRED a PO skončení mobility: nástroj jazykovej podpory

- po výbere každý študent absolvuje on - line jazykový test
- jazyková úroveň musí byť v súlade s odporúčaniami v medziinštitucionálnych zmluvách
- študent a vysielajúca škola dostanú automaticky výsledok testu
- ak študent nedosiahne odporúčanú úroveň, VŠ mu ponúkne licenciu na absolvovanie on - line kurzu (limitované)

Po týchto úvodných krokoch si budete pripravovať v spolupráci s Erasmus koordinátorom nasledovné:

DODAŤ NAJNESKÔR TÝŽDEŇ PRED STANOVENÝM DEADLINOM v hostiteľskej škole:

 • STUDENT APPLICATION FORM (forma v závislosti od vybranej školy)
 • LEARNING AGREEMENT for studies (vybrané predmety po dohode s Erasmus koordinátorom a vedúcou študijného oddelenia, počet kreditov korešponduje s počtom u nás ), musí byť podpísané a potvrdené oboma stranami. Samotné Learning Agreement má 3 časti (LA before mobility, LA during mobility, LA after mobility), ktoré študent vypĺňa postupne. Všetky časti musia byť podpísané študentom a potvrdené vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou.
 • Oznámenie o akceptácii z hostiteľskej školy

DODAŤ NAJNESKÔR MESIAC PRED ODJAZDOM:

 • POTVRDENIE Z BANKY o vlastníctve Vášho osobného účtu
 • POISTENIE: Doporučuje sa špecializované poistenie poisťovne UNION pre Erasmus+ mobility ERAPO, ktoré bolo vyvinuté pre potreby študentov, idúcich na Erasmus+ študijné pobyty a stáže: www.erapo.sk
  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí – (Európska karta poistenca alebo komerčné poistenie)
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity
 • Iné doklady požadované hostiteľskou školou (Transcript of Record, CV atď.) - do hostiteľskej školy ich študent posiela individuálne

DODAŤ NAJNESKÔR 2 TÝŽDNE PRED ODJAZDOM:

 • Dátumy, ktoré budú uvedené na Zmluve o pridelení finančného príspevku: majú korešpondovať s akademickým pobytom na hostiteľskej škole, sú nemenné, v prípade nezrovnalosti, alebo skoršieho návratu, študent vracia alikvotnú čiastku grantu späť.
  - začiatok mobility je deň, kedy musí byť študent prvýkrát prítomný na prijímajúcej škole (orientácia, začiatok vyučovania, jazykové kurzy pred začiatkom štúdia (relevantnosť posúdi vysielajúca inštitúcia))
  - koniec mobility je deň, kedy musí byť študent poslednýkrát prítomný na prijímajúcej škole (koniec vyučovania, koniec skúškového obdobia)

SADZBY GRANTOV PRE ŠTUDENTOV 2018/2019

SADZBY GRANTOV PRE ŠTUDENTOV 2019/2020

PREVZIAŤ NAJNESKÔR 2 TÝŽDNE PRED ODJAZDOM:

 • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (grantu)
 • Erasmus chartu študenta

Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej oboma stranami), nemôže si nárokovať priznanie grantu.

ŠTUDENTI CU:

 • Predmety hostiteľskej školy (aj následné zmeny) musia byť vopred schválené Erasmus koordinátorom / p. Csibová a vedúcou študijného oddelenia p. Valašíková/.
 • Študent by si mal vziať toľko kreditov, aby korešpondovali s jeho výučbou na Slovensku (1 trim (10 týždňov) = aspoň 15 kreditov). Uvedomte si, že väčšina škôl má klasické semestrálne štúdium, nie trimestrálne, ich kredity sú často menej kreditné a teda je potrebné vziať si viac predmetov. Podmienkou je však priniesť z hostiteľskej školy minimálne 20 kreditov za celé obdobie.
 • Pokiaľ získate menej kreditov ako u nás, predĺži sa Vám dĺžka štúdia a strácate výhody denného študenta. V prípade nesplnenia podmienok má domáca škola právo vyvodiť voči študentovi sankcie.
 • Získané kredity posudzuje / uznáva CU Bellevue , krátiť sa už nebudú, uznávajú sa v pomere min. 1:1
 • CU uznáva známky A, B, C (nepočítajú sa do celkového GPA).
 • Je potrebné si uvedomiť, že proces uznávania kreditov trvá dlhšie, keďže musíme získať oficiálny výpis v požadovanom formáte a následne ho Váš študijný poradca posiela do USA. Preto Vás prosíme, aby ste sa o priebehu informovali u Vášho študijného poradcu, predídeme tak zbytočným nedorozumeniam.
 • Finančné prostriedky študenta budú strhnuté študentovi z kreditného konta na základe uznaných kreditov.
 • Strategický manažment nemožno nahradiť našim predmetov BSM 495, ten sa robí u nás ako posledný.
 • Pri predmetoch 300 a 400 - kových (Upper division courses) je potrebné zdokladovať, že aj predmety absolvované cez Erasmus boli určené pre vyššie ročníky, nie prvákom (toto býva často zložité, teda sa tieto predmety uznávajú ako voliteľné).
 • Pokiaľ nie sú názvy predmetov úplne zhodné (CU/VŠM a hostiteľskej školy), je potrebné doložiť sylabus na posúdenie.

ŠTUDENTI VŠM:

 • Predmety hostiteľskej školy ( aj následné zmeny) musia byť vopred schválené Erasmus koordinátorom / p. Csibová a vedúcou študijného oddelenia p. Valašíková/.
 • Študent by si mal vziať toľko kreditov, aby korešpondovali s jeho výučbou na Slovensku (1 trim (10 týždňov) = aspoň 15 kreditov). Uvedomte si, že väčšina škôl má klasické semestrálne štúdium, nie trimestrálne, ich kredity sú často menej kreditné a teda je potrebné vziať si viac predmetov. Podmienkou je však priniesť z hostiteľskej školy minimálne 20 kreditov za celé obdobie.
 • Pokiaľ získate menej kreditov ako u nás, predĺži sa Vám dĺžka štúdia a strácate výhody denného študenta. V prípade nesplnenia podmienok má domáca škola právo vyvodiť voči študentovi sankcie.
 • Získané kredity uznáva VŠM v pomere 1:1
 • VŠM uznáva známky A, B, C, D, E (nepočítajú sa do celkového GPA).
 • Finančné prostriedky študenta budú strhnuté študentovi z kreditného konta na základe uznaných kreditov.
 • Strategický manažment nemožno nahradiť našim predmetov BSM 495, ten sa robí u nás ako posledný.
 • Pri predmetoch 300 a 400 - kových (Upper division courses) je potrebné zdokladovať, že aj predmety absolvované cez Erasmus boli určené pre vyššie ročníky, nie prvákom (toto býva často zložité, teda sa tieto predmety uznávajú ako voliteľné).
 • Pokiaľ nie sú názvy predmetov úplne zhodné (CU/VŠM a hostiteľskej školy), je potrebné doložiť sylabus na posúdenie.
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava