Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Konferencie a semináre

Management Challenges in the 21st Century: 2018

10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Služby v digitálnej ére: problémy a perspektívy
25. apríl 2018

Tematické zameranie v roku 2018

Cieľom 10. ročníka konferencie „Management challenges in 21st century“ je upriamiť akademickú diskusiu na rôzne oblasti služieb v digitálnej ére,  možnosti ich rozširovania, zdokonaľovania, a problémové oblasti s tým spojené. Služby tvoria najdôležitejší, podstatný a stabilný príspevok k hrubému domácemu produktu vo vyspelých ekonomikách i na Slovensku. Konferencia sa bude zameriavať na oblasť finančných služieb, ich digitalizáciu a dopad na firmy a osobnú klientelu, ďalej na ICT sektor a vzdelávanie v digitálnom prostredí a základné problémy spolu s  návrhmi na riešenia v danej oblasti, ako aj na služby v špecifických oblastiach podporujúcich biznis alebo osobnostný rozvoj. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu venovanú otázkam služieb, ich inovácií a využitiu znalostného manažmentu a vzdelávania na ich zdokonaľovanie. Na dané podujatie a interdisciplinárnu diskusiu pozývame akademikov ako aj záujemcov z rôznych oblasti podnikania, vzdelávania a ďalších príbuzných oblastí.

Sekcie:

Digitalizácia a finančný systém
Makroekonomická finančná politika, vrátane daňovej politiky, v ére digitalizácie, vplyv digitalizácie na možnosti daňového plánovania korporácií a nové nároky na štátnu a nadštátnu reguláciu, príčiny a formy digitalizácie v hlavných inštitúciách finančných služieb (banky, poisťovne, burza ap.), prínosy a riziká, vplyv digitalizácie na nové subjekty vo finančnej sfére (sharing economy), digitalizácia finančných služieb z pohľadu radového občana, potreba celoživotného vzdelávania v IT oblasti.

ICT sektor a vzdelávanie v digitálnej ére: pálčivé otázky a možnosti ich riešenia
Manažment IT služieb, manažment informačnej bezpečnosti, manažment rizík, manažment projektov, manažment procesov životného cyklu softvéru, vzdelávanie a jeho nové formy v digitálnej ére, príprava študentov v nových podmienkach, centrá zdieľaných služieb a ich úloha pre multinacionálne korporácie a SR.

Služby v špecifických odvetviach (neziskový sektor, kultúra, šport, zdravý životný štýl, doprava a pod.)
Postavenie a úlohy služieb v neziskovom sektore, verejné služby, služby v kultúre, športe,  zdravotníctve, služby súvisiace so zdravým životným štýlom, služby v doprave, špecifické odvetvia služieb, marketing a manažment v odvetví služieb, spotrebiteľské správanie v službách, TQM v službách, zmeny pod vlyvom digitálnych technológií a robotizácie, digitálny trh služieb v špecifických odvetviach, spotrebiteľské správanie na trhu špecifických služieb v digitálnej ére.

Dátum a miesto konania konferencie:

25. apríl 2018
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
1. poschodie, miestnosť č. 113


Informácie pre účastníkov konferencie:

  1. Rokovací jazyk: angličtina, slovenčina, čeština.
  2. Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku na CD.
  3. Rozsah abstraktu je max. 10 riadkov, rozsah príspevku je max. 8 strán, formát A4.
  4. Termín pre doručenie abstraktu v elektronickej forme alebo cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR: 12. januára 2018 (predĺžené do 28. februára 2018).
  5. Termín pre doručenie príspevku v elektronickej forme: do 9. marca 2018 predĺžené do 25. marca 2018
  6. Registrácia na konferenciu: do 20. apríla 2018 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR.
  7. Kontakt pre zaslanie abstraktu a príspevku: m21century@vsm.sk
  8. Konferenčný poplatok: 50 EUR, pre PhD. študentov: 25 EUR, pre firemné prezentácie 100 EUR
  9. Termín pre zaplatenie konferenčného poplatku: do 13. apríla 2018.

Presný program konferencie bude zaslaný všetkým prihláseným (zaregistrovaným) účastníkom.

Platba:
Banka: Československá obchodná banka, a.s., Lehotského 3, 815 63 Bratislava
IBAN: SK85 7500 0000 0002 0286 1503
SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 042518

Platba musí obsahovať variabilný symbol  042518  a do správy pre prijímateľa nezabudnúť uviesť meno osoby, za ktorú je poplatok uhrádzaný a poznámku „Konferencia 2018“. Inak nebude možné platbu identifikovať a poplatok sa bude považovať za neuhradený.
 

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE


Predseda:

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka Vysokej školy manažmentu

Členovia:

prof. Dr. Arnold Schuh
Vienna University of Economics and Business, Rakúsko

prof. Dr. Arthur Rubens
Florida Gulf Coast University Fort Myers, USA

prof. Dr. Michael Pitts
Virginia Commonwealth University Richmond, USA

mim. prof. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.
Vysoká škola manažmentu

prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
Vysoká škola manažmentu


PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCIE


Predseda: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

Členovia:
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
Denisa Hackett, PhD., MBA
PaedDr. Jana Palenčárová, PhD.
Mgr. Valéria Medárová, PhD., MBA
Ing. Renata Janošcová, PhD.
Ing. Jaroslav Jambor, PhD.

Kontakt:
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Ing. Renata Janošcová, PhD.

Bezručova 64, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 65 28 174
Mob.: +421 905 762 128
e-mail: m21century@vsm.sk

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.