O škole / Novinky

Aktuálny oznam rektorky VŠM

Vzľadom na uvoľnovanie korona opatrení oznamujem, že slávnostná promócia absolventov ak. roku 2019/2020 Vysokej školy manažmentu/City University of Seattle programs sa uskutoční

dňa 23. júla 2020 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave

Presný čas bude upresnený podľa počtu študentov. 

      

Current announcement of the VSM rector

I‘d like to announce that due to the release of the “corona“ measures the graduation ceremony of the graduating class of 2019/2020 of the Vysoka škola manažmentu/City University of Seattle programs will take place on 

July 23, 2020 in Dom kultúry (House of Culture) Zrkadlový háj in Bratislava

The exact time will be specified according to the number of students. 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava