Uchádzači / Štúdium v slovenčine

PhDr. podnikový manažment

Charakteristika rigorózneho konania

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce na VŠM má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Otázky a odpovede k prijatiu na rigorózne konanie

Som absolvent magisterského programu z odboru, ktorý nie je príbuzný odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Mám však viacročné skúsenosti s podnikovým manažmentom. Spĺňam formálne kritéria pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce?

  • Súčasný stav legislatívy neumožňuje zohľadniť a overiť praktické skúsenosti, preto je potrebné získať magisterský titul v požadovanom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku alebo v príbuznom študijnom odbore. V prípade záujmu o získanie magisterského vzdelania na VŠM je potrebné zdokladovanie predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania. VŠM na základe absolvovaných predmetov v inom magisterskom programe posúdi, ktoré predmety je možné uchádzačovi uznať a ktoré si treba na VŠM doplniť v rámci individuálneho študijného plánu.

Som absolvent inžinierskeho programu v príbuznom odbore k odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Spĺňam formálne kritériá pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce?

  • Podľa §53 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov iba absolventi študijných programov, ktorí získali titul “magister” alebo obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku. V prípade záujmu o získanie magisterského vzdelania na VŠM je potrebné zdokladovanie predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania. VŠM na základe absolvovaných predmetov v inžinierskom programe posúdi, ktoré predmety je možné uchádzačovi uznať a ktoré si treba na VŠM doplniť v rámci individuálneho študijného plánu.

Som absolvent MBA programu City University of Seattle. Spĺňam formálne kritéria pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce?

  • Absolventi MBA programu nespĺňajú formálne kritériá pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. Absolventi MBA programu City University of Seattle po absolvovaní 3 predmetov magisterského programu VŠM, 3 štátnicových seminárov a vykonaní štátnych skúšok vrátane obhajoby diplomovej práce majú možnosť získať titul “magister”, čím splnia formálne kritériá pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce.

Dokumenty na stiahnutie:

Termíny:

Termín podania prihlášky: do 30.6.2018

Mám záujem o podrobnejšie informácie:

Vaše meno:
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava