O škole / Novinky

PhDr. podnikový manažment

Vysoká škola manažmentu zahajuje od 1. januára 2017 rigorózne konanie pre absolventov magisterského štúdia v rámci študijného odboru ekonomika a manažment podniku alebo príbuzného študijného odboru. Rigorózne konanie (vrátane obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky) trvá maximálne jeden rok a po jeho úspešnom absolvovaní škola udelí uchádzačovi akademický titul „doktor filozofie" (v skratke „PhDr."). Termín podania prihlášky na rigorózne konanie je 30.6.2017.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: http://www.vsm.sk/svk/phdr/

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava