Študenti / Mobilitné programy

FAQ

Pred vycestovaním Počas študijného pobytu

Po ukončení študijného pobytu

FAQ

FAQ

Môžem si predĺžiť svoj Erasmus+ pobyt na ďalší semester?

Áno, ale len v prípade, že škola má k dispozícii finančné prostriedky na predĺženie Vašej mobility. Druhou možnosťou je požiadať o tzv. Nulový grant, ostať v hostiteľskej inštitúcii, ale bez nároku na grant. Študentovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu.

Môžem si skrátiť svoj Erasmus+ pobyt?

Áno, avšak je potrebné požiadať o skrátenie mobility písomne a udať relevantné dôvody a po návrate vrátiť alikvotnú čiastku grantu späť. Pobyt nesmie byť kratší ako 3 mesiace.

Aké je minimálne a maximálne obdobie na mobilitu?

Minimálne 3 mesiace (pri stáži 2 mesiace), maximálne 6 mesiacov

Aké je finančné krytie grantu?

Grant (z finančných prostriedkov Európskej komisie aj štátneho rozpočtu SR) je podporným grantom,

takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Výška grantu sa stanovuje v závislosti od pridelených prostriedkov z NA a celkového počtu. Granty sa určujú podľa krajín, nie individuálne, aby bola splnená podmienka programu o zachovaní rovnosti študenta voči študentovi.

 

Čo ak neprinesiem dohodnutý počet kreditov?

Porušíte podmienky zmluvy a musíte vrátiť grant. Podmienky a sankcie nájdete v článku Osobitné ustanovenia v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Je prijímajúca univerzita povinná ma ubytovať?

Nie. Nápomocné stránky:

http://www.justlanded.com/

http://www.erasmate.com/

http://www.casaswap.com/

www.esn.org

www.iberiajoven.com (lacnejšie letenky do Španielska po zaregistrovaní sa ako Erasmus študent)

http://web.saaic.sk/erasmus/index.php?sw=0&vypis=staz (správy erasmus študentov z predošlých rokov, ktoré vám môžu poskytnúť cenné rady a odporúčania)

Môžem sa o rovnaký typ Erasmus mobility uchádzať aj ďalší akademický rok?

Áno. Celkové trvanie mobilít však nesmie prekročiť 12 mesiacov za stupeň vzdelávania.

Môžem kombinovať študentskú mobilitu – štúdium a študentskú mobilitu – stáž?

Áno.

Môže mi byť grant zaslaný na zahraničný účet?

Áno, ale v tomto prípade musí mať študent účet v zahraničí zriadený ešte pred odovzdaním Zmluvy o poskytnutí grantu a musí doložiť dodatočné informácie o účte.

Prepláca sa mi cestovné?

Nie.

Skutočne musím odovzdať Zmluvu o poskytnutí grantu najneskôr 2 týždne pred vycestovaním?

Áno, ak chcete mať peniaze na Vašom účte ešte pred vycestovaním. V prípade, že vycestujete BEZ podpísanej zmluvy, nebude Vám vyplatený grant a nebude Vám uznaný pobyt.

Čo v prípade, ak sa mi dátumy na zmluve nezhodujú s dátumami na potvrdení z hostiteľskej školy?

Musíte alikvotnú časť grantu vrátiť späť domovskej škole. V prípade, ak Vám hostiteľská škola potvrdí dlhšie časové obdobie ako je uvedené na zmluve, smerodajná je zmluva.

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava