Študenti / Mobilitné programy

Po ukončení študijného pobytu

Pred vycestovaním Počas študijného pobytu

Po ukončení študijného pobytu

FAQ

Po ukončení študijného pobytu:

Študent predkladá Erasmus koordinátorovi najneskôr do 30 dní od návratu z mobility nasledovné:

  • POTVRDENIE Z HOSTITEĽSKEJ ŠKOLY potvrdzujúce presnú dĺžku trvania pobytu, ktorá musí pokrývať obdobie mobility uvedené v Zmluve o poskytnutí grantu. Potvrdenie je potrebné si vybaviť ešte pred návratom domov.
  • TRANSCRIPT OF RECORDS - výpis študijných výsledkov z hostiteľskej školy (môže sa stať,že hostiteľská škola ho zašle neskôr). Po získaní výpisu známok, alebo jeho zaslaním z hostiteľskej školy, študent kontaktuje svojho študijného poradcu s cieľom zahájiť proces uznávania kreditov na domovskej škole (V prípade BSBA, MBA, študijný poradca zasiela originál výpisu známok na uznávanie do USA, z toho dôvodu treba rátať s časovou rezervou a priebežne sa informovať u svojho študijného poradcu o stave uznávania). Finančné prostriedky študenta za školné budú strhnuté z jeho kreditného konta na základe uznaných kreditov, resp. uhradí toľko predmetov na domácej škole, koľko kreditov / predmetov z hostiteľskej školy mu bude uznaných.
  • POTVRDENIE O VYPLNENÍ ELEKTRONICKEJ SPRÁVY - študent Správu vypĺňa elektronicky on-line. Prihlasovacie údaje získava študent prostredníctvom aktívneho odkazu jeden deň po návrate domov (z emailovej adresy replies-will-be-discarded@ec.europa.eu). Potvrdenie o vyplnení alebo vytlačenú správu doručí osobne Erasmus koordinátorovi.
  • LEARNING AGREEMENT after mobility
  • JAZYKOVÉ TESTOVANIE PO MOBILITE z OLS

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava