5 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA VŠM/CityU

 
  1. študijné programy s prepojením na prax
  2. štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku
  3. možnosť získať slovenský a americký diplom
  4. medzinárodné akademické prostredie
  5. flexibilný študijný plán / online štúdium


 
 

Pomaturitné štúdium: 10 vecí, na ktoré treba prihliadať pri výbere vysokej školy

Pohľad do kalendára nám síce hovorí, že sme sa vnorili do letných mesiacov, kedy mnohí maturanti už majú jasno v tom, na ktorú vysokú školu by sa chceli dostať. Avšak pred nástupom na štúdium je dobré zopakovať si 10 vecí, ktoré by každý budúci študent vysokej školy mal od svojej alma mater očakávať.


Pomaturitné štúdium: Čo robiť, keď ma neprijali na vysokú školu?

Nebojte, nie ste jediní. Mnoho stredoškolákom sa nepodarí spraviť skúšky na nimi vybranú vysokú školu na prvýkrát. Čo ale robiť, ak sa vám ešte nechce začať pracovať a vzdať sa svojho sna o pomaturitnom štúdiu? Ukážeme vám, aké máte možnosti.


ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV VŠM v rámci ORACLE ACADEMY

„Takmer 30 pedagógov z Holandska, Čes­kej re­pub­li­ky, Slovenskej republiky, Ma­ďar­ska, Azerbajdžanu a Slo­vin­ska sa zú­čas­tni­lo let­né­ho kur­zu „Orac­le Aca­de­my Instruc­tors’ In­sti­tu­te“ v Bratislave, v rám­ci ktoré­ho ab­sol­vo­va­li dvojdňový intenzívny prog­ram pro­fe­sij­né­ho roz­vo­ja, kto­rý ich prip­ra­vil na vý­uč­bu IT predmetov.


Oznam o obhajobe dizertačnej práce

20. júna sa pred komisiou pre obhajobu pre študijný odbor 3.3.15. Manažment, študijný program Znalostný manažment uskutočnila obhajoba dizertačnej práce externého doktoranda Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Ing. Mareka Minárika.


                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava