Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Štúdium v angličtine

MBA - Master of Business Administration

 

Študijný program Master of Business Administration spadá do kategórie graduálnych programov, ktoré sú štrukturálne aj obsahovo zamerané na rozšírenie obchodného vzdelania. Program je venovaný jednotlivcom s ambíciami zastávať vrcholové riadiace funkcie v rámci podnikov. Potreba uviesť MBA program na slovenský trh vyplynula v dôsledku dopytu po manažéroch s medzinárodnými skúsenostami, ktorých odborný profil dáva predpoklady na zvládnutie riadenia podnikov počas transformačného procesu hospodárstva. Neustále sa meniace vonkajšie i vnútorné prostredie vyžaduje vysokú flexibilitu, kreativitu, jemnocit pri procesoch rozhodovania ako i rozhodnosť pri výbere a implementácii navrhovaných riešení. MBA program poskytuje pevný základ pre všetky tieto potreby, vrátane schopností efektívnej komunikácie v anglicky hovoriacom obchodnom prostredí.

Prečo MBA program na City University of Seattle

City University of Seattle (www.cityu.edu), významný partner Vysokej školy manažmentu, bola založená v roku 1973 v Bellevue (štát Washington, USA). Vysokú kvalitu študijných programov City University of Seattle zaručuje inštitucionálna akreditácia jej programov Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU). Podľa rebríčka prestížneho časopisu FORBES MAGAZINE sa CityU of Seattle radí medzi 20 najlepších „cyber schools“. Jej programy je možné študovať ako v USA, tak v Kanade, Mexiku, Slovensku, Česku a Číne. Na úspešnú manažérsku kariéru pripravila CityU of Seattle už tisíce absolventov z celého sveta.

 • Kvalifikovaní prednášajúci s dlhoročnými praktickými skúsenostami v medzinárodnom manažmente
 • Dynamické skupiny s vysokointeraktívnou formou výučby
 • Vhodne volené formy štúdia zvládnuteľné popri zamestnaní
 • Relevantný obsah štúdia postavený na kombinácii teórie a praktických príkladov
Podmienky prijatia:
 • Podpísaná prihláška - Prihláška - Vysoká škola manažmentu (vsm.sk).
 • Ukončené akreditované vysokoškolské štúdium minimálne na bakalárskom stupni, ktoré musí študent doložiť overenou kópiou vysokoškolského diplomu a oficiálnym výpisom známok za celé štúdium. Obidva doklady musia byť oficiálne preložené do anglického jazyka.
 • Úhrada školného a poplatkov: zápisné 50 EUR, školné - Školné pre akademický rok 2024-2025 - Vysoká škola manažmentu (vsm.sk).
 • Znalosť anglického jazyka, ktorá môže byť preukázaná nasledujúcim spôsobom  (Doklad preukazujúci znalosť anglického jazyka nesmie byť starší ako 24 mesiacov):
  • Získanie bakalárskeho diplomu na vysokej škole akreditovanej alebo uznanej City University of Seattle z anglicky hovoriacej krajiny, kde bol jazyk výučby angličtina (USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Veľká Británia, Írsko).
  • ITP TOEFL test, v ktorom bolo dosiahnuté minimálne skóre 567.
  • TOEFL iBT  - min skóre 87.
  • Cambridge English Advanced (CAE).
  • DUOLINGO – aspoň 110 bodov.   
  • IELTS – aspoň Band 6.5.
Doba trvania a forma MBA štúdia

Doba trvania MBA programu je približne 2 roky. Štúdium je víkendové (soboty a nedele), pričom každý predmet je rozvrhnutý do 3 víkendových blokov, alebo online a každý predmet trvá 10 týždňov. 

Študijný plán

Obsahová štruktúra MBA programu pozostáva z 16 predmetov, z ktorých 11 tvorí všeobecný základ (totožné pre všetky MBA programy), 4 tvoria blok špecializácie s konkrétnym zameraním a posledný záverečný predmet sumarizuje obsahy predchádzajúcich predmetov.

Hodnotenie

Hodnotenie sa riadi všeobecne platným hodnotiacim poriadkom City University of Seattle. Záverečná skúška na záver každého predmetu sa realizuje písomnou formou. Po úspešnom absolvovaní jednotlivých predmetov udelí City University of Seattle absolventom diplom a akademický titul Master of Business Administration (v skratke MBA).

Študijný program MBA
Úvodný predmet MBA 11 - pre uchádzačov, ktorí nemajú bakalárske vzdelanie v programe manažment, ekonómia alebo podnikanie. 
 
MBA 11                                 MBA Common Professional Components 3
 
Všeobecný základ (36 kreditov)
 
   
 kód   predmety kredity
 MBA 512  Self-Cultivation for Management 3
 MBA 514 Leadership, Influence, and Currency of Trust 3
 MBA 521 Law and Governing the Modern Business 3
 MBA 523 Design Thinking for Innovation 3
 MBA 532 Operations and Technology Management 3
 MBA 534 Digital Marketing and Analytics 3
 MBA 541 Global Political Economy 3
 MBA 543 Data-Driven Decision Making 3
 MBA 548 Financial Reporting and Control 3
 MBA 549 Ethics and Social Impact 3
 MBA 551 Entrepreneurship and the Art of Creative Thinking 3
 MBA 559 Emerging Issues in Strategic Decision Making 3
   
 Predmety špecializácie   
   
 Globálny manažment   
   
 MBA 585 International Human Resource Management 3
 MBA 573 International Business 3
 PM 501 Introduction to Project Management 3
 PM 513 Project Managers as Change Agents 3
 OR: MBA625 Business Administration Internship 3
   
   
   
 Celkový počet kreditov   48-51 kreditov

 

 

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu, so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na https://www.vsm.sk/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.