Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Štúdium v angličtine

BSBA Bachelor of Science in Business Administration

  

+

Vysoká škola manažmentu v spolupráci so City University of Seattle ponúka štvorročné bakalárske štúdium v anglickom jazyku, na konci ktorého absolvent získa americký diplom CityU of Seattle akreditovaný Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) a titul „Bachelor of Science in Business Administration“. V súlade s americkými akreditačnými pravidlami sa študent stáva absolventom bakalárskeho štúdia po získaní 180-tich kreditov. Študenti študujúci v programe BSBA majú tiež možnosť získať aj slovenský diplom a titul bakalár (Bc.) Pre bližšie informácie o tejto možnosti kontaktujte študijné oddelenie v Bratislave. Z hľadiska obsahu je bakalárske štúdium BSBA. venované príprave poslucháčov na vykonávanie zodpovedných funkcií v rámci stredného manažmentu. Absolventi budú schopní aplikovať v praxi poznatky získané počas bakalárskeho štúdia a zároveň budú vedomostne pripravení na pokračovanie v Mgr./MBA štúdiu (Master of Business Administration).

Prečo BSBA program City University of Seattle

City University of Seattle (www.cityu.edu), významný partner Vysokej školy manažmentu, bola založená v roku 1973 v Bellevue (štát Washington, USA). Vysokú kvalitu študijných programov City University of Seattle zaručuje inštitucionálna akreditácia jej programov Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU). Podľa rebríčka prestížneho časopisu FORBES MAGAZINE sa CityU of Seattle radí medzi 20 najlepších „cyber schools“. Jej programy je možné študovať ako v USA, tak v Kanade, Mexiku, Slovensku, Česku a Číne. Na úspešnú manažérsku kariéru pripravila CityU of Seattle už tisíce absolventov z celého sveta.

 • Kvalifikovaní prednášajúci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v medzinárodnom manažmente
 • Dynamické skupiny s vysokointeraktívnou formou výučby
 • Vhodne volené formy štúdia zvládnuteľné popri zamestnaní
 • Relevantný obsah štúdia postavený na kombinácii teórie a praktických príkladov

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium v anglickom jazyku:

 1. Podpísaná originálna prihláška na VŠM Prihláška - Vysoká škola manažmentu (vsm.sk).
 2. Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (doložené overenou kópiou maturitného vysvedčenia).
 3. Úhrada poplatkov a školného: zápisné 50 EUR, školné - Školné pre akademický rok 2023-2024 - Vysoká škola manažmentu (vsm.sk).
 4. Znalosť anglického jazyka, ktorá môže byť zdokladovaná jednou z nasledujúcich možností, pričom test nemôže byť starší ako 24 mesiacov:
 • TOEFL (paper-based) test minimálne na 540 bodov.
 • TOEFL iBT  - minimálne 76 bodov.
 • Cambridge English First (FCE).
 • DUOLINGO – minimálne 100 bodov .  
 • IELTS – aspoň Band 6.0.
 • Doklad o ukončení strednej školy v anglicky hovoriacej krajine (USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Veľká Británia a Írsko), kde bol vyučovacím jazykom anglický jazyk, v prípade, že diplom nebol získaný ako súčasť výmenného pobytu trvajúceho dva roky alebo menej.
 • Doklad o získaní najmenej 45 trimestrálnych kreditov (alebo 30 semestrálnych kreditov) na akreditovanej vysokej škole v anglicky hovoriacej krajine, kde bol vyučovacím jazykom anglický jazyk a kde boli dosiahnuté uspokojivé výsledky (kumulatívny GPA 2.0).
Dĺžka štúdia

Dĺžka štúdia je štyri roky, pričom počas trimestra sa študenti zapisujú na 3 predmety (spolu 9 predmetov za akademický rok).

Forma štúdia
 • denná (študenti navštevujú program denne podľa stanoveného rozvrhu)
 • online (študenti absolvujú program dištančne)
Začiatok štúdia

Trikrát ročne vždy na začiatku trimestra – október, január, apríl

Študijný plán

Obsahová štruktúra BSBA programu pozostáva zo 180-tich kreditov. 

1.ročník
   
kód predmety kredity
ENG 102 English Composition II 5
CS 201 Information Technologies for Managers 5
MTH 110 Introduction to Statistics 5
MG 201 Introduction to Functions of Management 5
MATH 138 College Algebra 5
BC 301 Critical Thinking 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5
2.ročník
   
SSC 220 Principles of Microeconomics 5
BUS 310 Business Communications 5
SSC 221 Principles of Macroeconomics 5
SCI 215 Environmental Science 5
CO 210 Oral Communication for Managers 5
AC 215 Fundamentals of Accounting 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5

3.ročník
   
BC 303 Statistics 5
BUS 315 Financial Accounting 5
BUS 317 Finance 5
BUS 320 Technology & Operations Management 5
BUS 330 Economic Analysis for Business Decisions 5
BUS 420 Artificial Intelligence (AI) Business Applications 5
BUS 424 Fundamentals of AI 5
  Povinne voliteľný predmet 5
  Povinne voliteľný predmet 5

4.ročník
   
BUS 426 Business Analytics for Decision Making 5
BUS 430 Marketing and Competitive Analysis 5
BUS 300 Business Dynamics 5
PM 401 Introduction to Project Managemnet 5
BSM 404 International Business 5
BUS 402 Managing Organizational Systems and Complexity 5
BUS 304 Organizational Behavior and Leadership 5
HR 405 Strategic Management of Human Resources 5
BUS 495 Strategic Management 5
Celkový počet kreditov  180
     
Povinne voliteľné predmety 
     
BSM 304 Organizational Communications  
BSM 485 Internship  
MTH 220 Calculus  
MK 388 Global Marketing  
PSY 201 Introduction to Psychology  
BSC 203V Fundamentals of the Slovak Labor code  
MG 210V Introduction to Slovak Business Law  
BSM 406V Business Economics  
INT 305 Overview of the European Union  
MK 390 Advertising and Sales Promotion  
MK 403  Public Relations  
 
 

 

 

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu, so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na https://www.vsm.sk/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.