Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Štúdium v slovenčine

Mgr. podnikový manažment

Magisterský študijný program, na záver ktorého absolvent získa slovenský akreditovaný diplom a akademický titul magister v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment, s orientáciou na Podnikový manažment. Absolvent bude rozumieť komplexným ekonomickým javom a procesom v podniku a jeho okolí, zvládne manažérske úlohy na strednom a vyššom stupni riadenia podniku, vo verejnom i súkromnom sektore, v domácom i medzinárodnom prostredí. Pri ich sledovaní, analýze a vyhodnocovaní bude intenzívne uplatňovať a využívať informačné a moderné komunikačné technológie. Študent načerpá znalosti v oblasti národohospodárskych a najmä z podnikovo-hospodárskych disciplín, podnikovej ekonomiky, medzinárodného podnikania, strategického a medzinárodného manažmentu, stratégie a manažmentu marketingu, finančného manažmentu, manažérskeho účtovníctva, komplexného riadenia kvality, výroby a logistiky, znalostného manažmentu, informatiky, metód skúmania ekonomických javov, ale tiež aj práva, daňovníctva a pod. Teoretické vedomosti sa budú konfrontovať a rozvíjať v súlade s poznatkami z domácej a medzinárodnej riadiacej praxe, na rôzných projektoch v spolupráci s firemnou praxou. Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.

Podmienky prijatia
Forma štúdia
  • denná
  • online
Začiatok štúdia

Trikrát ročne vždy na začiatku trimestra – október, január, apríl

Študijný plán

Obsahová štruktúra Mgr. programu pozostáva zo 120-tich kreditov.

 
 
kód predmety
MC 511s Metodológia výskumu
MC 506s Kvantitatívne metódy pre manažérov
MC 509s Organizácia a riadenie
MB 545s Marketingový manažment
MBA 531s Manažérska ekonomika
MC 573s Medzinárodný manažment
MC 550s Manažment výroby a logistika
MBA 535s Manažérske účtovníctvo
PM 507s Inovačný manažment
MBA 540s Finančný manažment
PM 511s TQM (PP: MC 506s, MC 509s)
DSM 593A Diplomový projekt I
MC 578s Podnikateľské riziko
MC 584s Strategické riadenie ľudských zdrojov
DSM 593B Diplomový projekt II  (PP: DSM 593A)
PM 501s Projektový manažment
MC 600s Strategický manažment (PP: MBA 531s, MBA 540s)
MC 699s Štátna skúška (PP: DP 699s)
DP 699s Diplomová práca (PP: DSM 593B)
  
  PP  - prerekvizita
Povinne voliteľné predmety:
COM 500s Riešenie konfliktov v manažérskom prostredí
FIN 542s Bankovníctvo
INT 599s Odborná stáž
MC 516s Ľudia, technológie a manažment
MK 527s Správanie sa zákazníka
PV 501s Dane podnikateľských subjektov
PV 505s Starostlivosť o zamestnancov

 

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na https://www.vsm.sk/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.