Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Štúdium v slovenčine

Bc. podnikový manažment

 

Vysoká škola manažmentu ponúka záujemcom popri štúdiu v angličtine tiež štúdium podnikového manažmentu v slovenskom jazyku. Týmto programom VŠM rozširuje ponuku svojich programov, ktoré boli pôvodne ponúkané výlučne v rámci akreditovaných programov City University of Seattle. Výučba je zabezpečená kvalifikovanými slovenskými vyučujúcimi, z ktorých majú mnohí bohaté medzinárodné skúsenosti. Študijný program je podporený domácimi zdrojmi študijnej literatúry, bežne dostupnej na slovenskom trhu a referenčnými zdrojmi v elektronickej forme na internete (prevažne v anglickom jazyku). Bakalárske štúdium je rozvrhnuté do troch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z  obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle akreditovaný v USA. 

Podmienky prijatia
Dĺžka štúdia

Dĺžka štúdia je tri roky, pričom počas trimestra sa študenti zapisujú na 4  predmety (spolu 12 predmetov za akademický rok). Súčasťou štúdia je na záver obhajoba záverečnej bakalárskej práce.

Forma štúdia 
  • denná (študenti navštevujú program denne podľa stanoveného rozvrhu) 
  • online (študenti študujú cez online portál Moodle)
Začiatok štúdia

Trikrát ročne vždy na začiatku trimestra – október, január, apríl

Študijný plán

Obsahová štruktúra Bc. programu pozostáva zo 180-tich kreditov

kód predmety kredity
BC 200s Akademické písanie (1. trimester) 5
CS 201s IT nástroje pre manažérov 5
CO 210s Komunikácia pre manažérov 5
MTH 110s Základy štatistiky 5
MG 201s Základy manažmentu 5
MG 210s Obchodné právo 5
SSC 220s Mikroekonómia 5
SSC 221s Makroekonómia  5
MTH 155s Matematika pre manažérov I. 5
SCI 215s Environmentálne manažérstvo 5
AC 115s Základy účtovníctva 5
MTH 219s Matematika pre manažérov II, (PP: MTH 155s) 5
BSC 203s Pracovné právo 5
BE 300s Obchodná angličtina 5
BM 301s Podnikanie malých a stredných firiem 5
INT 305s Vplyv Európskej únie na manažment podnikov 5
BC 303s Štatistika (PP: MTH 110s, MTH 155s) 5
MK 300s Marketing 5
BSC 401s Finančné účtovníctvo (PP: AC 115s) 5
BSM 406s Podnikové hospodárstvo (PP: AC 115s, MG 201s) 5
MB 300s Financie a mena (PP: SSC 221s) 5
BSC 402s Podnikové financie (PP: BC 303s, BSC 401s) 5
BSC 407s Efektívna organizácia (PP: MG 201s) 5
IS 330s Informačné systémy (PP: CS 201s) 5
HR 405s Manažment ľudských zdrojov 5
BSM 404s Medzinárodný obchod (PP: SSC 221s, MG 201s) 5
BSM 405s Operačný manažment 5
BSM 493As Záverečný projekt A  5
BSM 493Bs Záverečný projekt B, (PP: BSM 493As) 5
PM 401s Základy projektového manažmentu 5
BSM 495s Stratégia podnikania (PP: MG 201s, BSM 405s, BSC 401s) 5
BSM 494V Bakalárska práca, (PP: BSM 493Bs) 5
    
     
Povinne voliteľné predmety:  
BC 306s Podnikateľská etika 5
PSY 201s Úvod do psychológie 5
BSM 485s Odborná stáž 5
EC 400s Základy E - Commerce a tvorba webových stránok 5
INT 301s Medzinárodné vzťahy 5
  Predmety špecializácie "Marketing"  
MK 388s Globálný marketing 5
MK 390s Reklama a podpora predaja 5
MK 403s Vzťahy s verejnosťou 5
   
PP - prerekvizita    

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu, so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na https://www.vsm.sk/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.