Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia školy prerokúva disciplinárne priestupky študentov školy a predkladá návrh na rozhodnutie rektorke. Členov disciplinárnej komisie školy a jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej obce rektorka na obdobie dvoch rokov. Tretinu členov tejto komisie tvoria študenti. Činnosť disciplinárnej komisie  vysokej školy sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie školy.

Zloženie disciplinárnej komisie

Zamestnanci

  • Denisa Hackett, PhD., MBA – predseda
  • Ing. Antónia Valašíková
  • Ing. PhDr. Zuzana Ondrejová, PhD.
  • Mgr. Jaroslava Korpová

Študenti

  • Kristína Horváthová
  • Emma Grambličková

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.