Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / O škole

Dodatok k diplomu | Diploma Supplement

Vysoká škola manažmentu vydáva všetkým svojim absolventom bezplatne a automaticky dodatok k diplomu. Dodatok je vydávaný dvojjazyčne – v anglickom a slovenskom jazyku.

Tento dodatok k diplomu zodpovedá modelu vytvorenému Európskou komisiou, Radou Európy a organizáciou UNESCO / CEEPES. Účelom dodatku je poskytnúť zodpovedajúce množstvo nezávislých údajov pre zlepšenie mezinárodnej transparentnosti a čestnosti akademického a profesného uznania kvalifikácií (diplomov, titulov, osvedčení atď.). Dodatok je určený pre popis podstaty, obsahu, úrovne a štatút štúdií, ktoré boli uskutočnené a úspešne dokončené držiteľom kvalifikácie, ku ktorej je tento doplnok pripojený.

Dodatok k diplomu obsahuje výpis všetkých predmetov absolvovaných počas štúdia s uvedeným počtom kreditov a hodnotenie podľa stupnice ECTS. Zahrnuté sú tiež predmety prípadného štúdia v zahraničí, údaje o záverečnej práci, jej obhajobe, štátnej skúške a celkové hodnotenie štúdia. Dodatok obsahuje informácie o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike.

Vysoká škola manažmentu vydáva dodatok k diplomu od akademického roku 2006/2007.

 

School of Management  provides all its graduates with a Diploma Supplement automatically and free of charge. The Supplement is bilingual – English and Slovak.

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO / CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended.

The Diploma Supplement includes the list of all courses completed during the studies, with the respective number of credits and grades according to the ECTS scale. Subjects of possible study abroad, information on final thesis and its defence, state examination and general assessment of the studies are also included. The supplement covers information about higher education system in the Slovak Republic.

School of Management has been providing the Diploma Supplement since the academic year 2006/2007.

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.