Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Publikačná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti

Ciele publikačnej činnosti

Medzi základné činnosti kvalitných vysokých škôl patrí rozvoj pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. VŠM pôsobí v oblastiach manažmentu, ktoré sa až donedávna rozvíjali na princípoch centrálne riadenej ekonomiky (Podnikový manažment) alebo neexistovali vôbec (Znalostný manažment). Z toho vyplýva ako priama povinnosť sprostredkovať tieto vedomosti vlastným študentom a tiež morálna povinnosť šíriť poznatky medzi domácu a zahraničnú verejnosť.
Vedenie školy systematicky podporuje publikačnú činnosť svojich pracovníkov. Každoročne sa zvyšuje podiel prostriedkov, ktorými sa podporuje vydavateľská činnosť na úrovni monografií, učebníc a skrípt. Prehľad výstupov v tejto oblasti je dostupný cez online katalóg knižnice.

Evidencia publikačnej činnosti

Knižnica v spolupráci s manažmentom VŠM uviedla do činnosti informačný systém Evidencie publikačnej činnosti, ktorý slúži na:

 • zber údajov o publikačnej činnosti a o ohlasoch na publikačnú činnosť pracovníkov VŠM
 • bibliografické spracovanie vstupov do databázy publikačnej činnosti VŠM. Databáza je dopĺňaná priebežne na základe podkladov od pracovníkov VŠM. Pri tvorbe databázy dodržujeme štandardy pre bibliografické spracovanie záznamov o publikačnej činnosti a dokumentačné normy (AACR2, ISBD, MARC21, STN-ISO 690, Vyhláška MŠ SR č. 456/2012).
 • export dát z databázy publikačnej činnosti VŠM do Centrálneho registra publikačnej činnosti Slovenskej republiky
 • tvorbu výstupov podľa rôznych požiadaviek pre manažment VŠM, pre Akreditačnú komisu MŠ SR, grantové agentúry a pod.
 • ochranu a sprístupňovanie výsledkov tvorivej vedeckej práce na VŠM v súčasnosti a budúcnosti.

Požiadavky na korektúry záznamov v databáze, konzultácie a odovzdávanie podkladov: Bc Albert Ivančík, , tel:02/68204510 (knižnica VŠM Bratislava)

Usmernenie rektorky VŠM k aplikácii Vyhlášky MŠ SR č. 456/2012 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov na Vysokej škole manažmentu

Z dôvodu zabezpečenia komplexnej a operatívnej bibliografickej registrácie a vykazovania publikačnej činnosti a ohlasov v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 456/2012 stanovujem nasledovný postup:

 1. Podklady na bibliografickú registráciu a vykazovanie publikačnej činnosti a ohlasov poskytujú knižnici autori na VŠM priebežne.
 2. Publikačná činnosť sa bibliograficky registruje v knižnici VŠM a eviduje sa:
  • zamestnancom VŠM, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu 1, (t.j.zamestnancom VŠM s úplným pracovným uväzkom, neeviduje sa zamestnancom s čiastkovými úväzkami, zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o vykonaní práce, bývalým zamestnancom),
  • študentom doktorandského štúdia v dennej forme.
 3. Autor pripravuje podklady pre bibliografickú registráciu a archiváciu svojej publikačnej činnosti. Zdrojom pre bibliografickú registráciu je pôvodný dokument, prípadne jeho časti, alebo ich kópie, ktoré ho jednoznačne identifikujú. V závislosti od typov dokumentov je potrebné dokladovať nasledovné:
  • knihy - titulný list, tiráž a obsah,
  • články (state) z časopisov a zborníkov, kapitoly z kníh
   • titulná strana zdrojového dokumentu, obsah časopisu (zborníka) a tiráž zdrojového dokumentu,
   • text štúdie alebo článku,
  • konferenčné zborníky – okrem dokladovania príspevku v zborníku, je potrebné predložiť pozvánku a program konferencie,
  • dokumenty zverejnené na internete - relevantné časti dokumentu vytlačené z internetu alebo kópiu dokumentu v elektronickej forme,
  • audiovizuálne, multimediálne a elektronické dokumenty (CD, VHS, CD ROM, DVD a pod.) - kópiu obalu a relevantných častí dokumentu vytlačených po otvorení dokumentu,
  • ohlasy na publikačnú činnosť 2
   • titulný list citujúceho dokumentu,
   • obsah a tiráž citujúceho dokumentu,
   • strana dokumentu, na ktorej je citácia uvedená.
 4. V prípade publikácie viacerých autorov z VŠM odovzdá podklady vedúci, resp. prvý autor. V prípade, že vedúci autor nie je z VŠM, urobí tak prvý uvedený autor z VŠM.
 5. Súčasťou podkladov (za každú publikovanú prácu osobitne) je sprievodný online formulár o publikácii, kde autor uvedie všetky dostupné údaje. Plné znenie Vyhlášky MŠ SR č. 456/2012 s prílohami je sprístupnené na oficiálnej stránke VŠM pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov. Prílohy obsahujú kategórie publikačnej činnosti, katgórie ohlasov a definície základných pojmov.
 6. Proces registrácie sa delí
  • určenie kategórie publikácie (percentuálneho podielu na jej vzniku) – vykoná autor
  • zber
   • za vykazovanie publikačnej činnosti sú zodpovední autori, ktorí odovzdajú prihlasovanú publikáciu poverenej pracovníčke v knižnici a odošlú vyplnený sprievodný online formulár
   • za vykazovanie ohlasov k publikačnej činnosti sú zodpovední autori, odošlú vyplnený sprievodný online formulár
   • spracovanie bibliografických záznamov o publikačnej činnosti a ohlasoch zabezpečuje knižnica; poverený pracovník overí formálnu stránku zaradenia - má právo upraviť kategóriu publikácie alebo ohlasu, ak nie je v súlade s definíciou kategórie; o zmene informuje autora
   • výsledky spracovania budú verejne sprístupnené vo fonde "Publikačná činnosť" v online katalógu knižnice VŠM.
 7. Knižnica Vysokej školy manažmentu (VSMCUK) je koordinačné a spracovateľské pracovisko publikačnej činnosti, ktoré
  • na základe dodaných podkladov spracúva bibliografické záznamy o publikovaných dokumentoch a zapisuje ohlasy, t. z. pravidelne aktualizuje centrálnu databázu publikačnej činnosti VŠM,
  • archivuje doručené dokumenty, resp. ich kópie tak, aby boli dostupné k nahliadnutiu, overeniu správnosti údajov, pre potreby kontroly a pod.,
  • pripravuje potrebné výstupy a štatistické prehľady z databázy publikačnej činnosti pre VŠM
  • spracováva prehľady o publikačnej činnosti na účely akreditácie, evaluácie Akreditačnou komisiou vlády SR, príp. na iné hodnotenia
  • poskytuje autorom poradenstvo o vykazovaní.

Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka VŠM

 


1§ 85 ods.5 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
2Pokiaľ sú v SR prístupné databázy Web of Science a SCOPUS, ohlasy z týchto databáz nie je potrebné dokladovať v tlačenej forme

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.