Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Štúdium v angličtine

Spoločný študijný program Mgr./MBA

Čo je spoločný študijný program?

Študenti VŠM majú od akademického roka 2014/2015 jedinečnú príležitosť štúdia spoločného študijného programu magisterského štúdia podnikového manažmentu v kombinácii s MBA programom City University of Seattle. Tento, na Slovensku unikátny program, je kombináciou dvoch akreditovaných študijných programov. Po dvoch (alebo dva a pol) rokoch štúdia, úspešní absolventi získajú dva diplomy – magisterský diplom VŠM v podnikovom manažmente a MBA diplom americkej City University of Seattle.

Je tento program vhodný pre mňa?

Spoločný študijný program Mgr./MBA je vhodný pre uchádzačov s dobrou znalosťou anglického jazyka (angličtina sa testuje TOEFL testom a je potrebná úroveň 567 alebo vyššia), ktorí ašpirujú na pozície stredného a vyššieho manažmentu v privátnej alebo verejnej sfére. Obsah štúdia spoločného študijného programu vytvára kombináciu toho najlepšieho z oboch (Mgr. a MBA) programov a je zameraný na osvojenie a rozvoj riadiacich kompetencií a zručností vrátane komunikačných zručností, riadenia, marketingu, financií, či informačných systémov. Spoločný študijný program je ideálnym programom pre záujemcov, ktorí plánujú uplatniť nadobudnuté vedomosti a kompetencie v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Dôvody prečo študovať spoločný študijný program VŠM/CityU:

 • jedinečná kombinácia toho najlepšieho z oboch (Mgr. a MBA) študijných programov,
 • štatút denného študenta (v prípade voľby programu v dennej forme štúdia)
 • rozvrh v dennej forme zostavený od pondelka do štvrtka (bez víkendov)
 • možnosť absolvovať spoločný študijný program online metódou
 • časová úspora - odstránená duplicita obsahu v rámci štúdia
 • finančná úspora – spoločný študijný program je cenovo výhodnejší ako kombinácia samostatného magisterského a MBA štúdia
 • vstup do akademického prostredia CityU of Seattle, možnosť využívať bohaté zdroje
 • možnosť zapojenia sa do mobilitného programu CityU
 • kvalitní domáci a zahraniční vyučujúci so skúsenosťami z praxe
 • moderné, interaktívne metódy výučby (vrátane simulácií a online aktivít)
 

VŠM a City University of Seattle ponúkajú spoločný študijný program v nasledovnom zameraní:

podnikový manažment (Mgr. štúdium VŠM) + MBA (Master of Business Administration CityU)

Dĺžka a formy štúdia:

Uchádzači si môžu vybrať z nasledovných foriem a metód výučby:

 • denná
 • online

Štandardná dĺžka štúdia je  2 roky.

Podmienky prijatia:
 • Podpísaná prihláška - Prihláška - Vysoká škola manažmentu (vsm.sk).
 • Ukončené akreditované vysokoškolské štúdium minimálne na bakalárskom stupni, ktoré musí študent doložiť overenou kópiou vysokoškolského diplomu a oficiálnym výpisom známok za celé štúdium. Obidva doklady musia byť oficiálne preložené do anglického jazyka.
 • Úhrada školného a poplatkov: zápisné 50 EUR, školné - Školné pre akademický rok 2024-2025 - Vysoká škola manažmentu (vsm.sk) .
 • Znalosť anglického jazyka, ktorá môže byť preukázaná nasledujúcim spôsobom  (Doklad preukazujúci znalosť anglického jazyka nesmie byť starší ako 24 mesiacov):
  • Získanie bakalárskeho diplomu na vysokej škole akreditovanej alebo uznanej City University of Seattle z anglicky hovoriacej krajiny, kde bol jazyk výučby angličtina (USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Veľká Británia, Írsko).
  • ITP TOEFL test, v ktorom bolo dosiahnuté minimálne skóre 567.
  • TOEFL iBT  - min skóre 87.
  • Cambridge English Advanced (CAE).
  • DUOLINGO – aspoň 110 bodov.   
  • IELTS – aspoň Band 6.5.
 

Školné a poplatky

v prípade záujmu o informáciu ohľadom školného, poplatkov a zliav nás kontaktujte:

Študiný plán spoločného študijného programu

1.ročník
 
MBA 501 Global Business Communications and Research
MC 516 People and Systems in Organizations
MC 573 International Business
MBA 511 Law for Global Business
MC 509 Essentials of Business Management
MBA 535 Managerial Accounting
MB 545 Applied Marketing
MBA 531 Applied Managerial Economics
MBA 520 Managing with Technology
MBA 550 Business Operations
  Povinne voliteľný predmet
  Povinne voliteľný predmet
   

2.ročník
 
MBA 540  Strategic Financial Management
PM 511s Komplexné riadenie kvality (PP: MC 509)
DSM 593A Diplomový projekt I
MC 578s Podnikateľské riziko
MC 584 International Human Resource Management
DSM 593B Diplomový projekt II (PP: DSM 593A)
PM 501 Project Management & Prioritization
MC 600 Business Strategy (PP: MBA 531, MBA 540)
DP 699 Diplomová práca (PP: DSM 593A, DSM 593B)
MC 699 Štátna skúška (PP: DP 699)
   

Povinne voliteľné predmety:

MBA 546 Doing Business in European Union
MAL 560 Global Leadership 
INT 599 Professional Internship
PM 507s Inovačný manažment
   
   

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu, so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na https://www.vsm.sk/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.