Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Konferencie a semináre

Konferencie VŠM - Management Challenges in the 21st Century

 

10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Služby v digitálnej ére: problémy a perspektívy

Tematické zameranie v roku 2018

Cieľom 10. ročníka konferencie „Management challenges in 21st century“ je upriamiť akademickú diskusiu na rôzne oblasti služieb v digitálnej ére,  možnosti ich rozširovania, zdokonaľovania, a problémové oblasti s tým spojené. Služby tvoria najdôležitejší, podstatný a stabilný príspevok k hrubému domácemu produktu vo vyspelých ekonomikách i na Slovensku. Konferencia sa bude zameriavať na oblasť finančných služieb, ich digitalizáciu a dopad na firmy a osobnú klientelu, ďalej na ICT sektor a vzdelávanie v digitálnom prostredí a základné problémy spolu s  návrhmi na riešenia v danej oblasti, ako aj na služby v špecifických oblastiach podporujúcich biznis alebo osobnostný rozvoj. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu venovanú otázkam služieb, ich inovácií a využitiu znalostného manažmentu a vzdelávania na ich zdokonaľovanie. Na dané podujatie a interdisciplinárnu diskusiu pozývame akademikov ako aj záujemcov z rôznych oblasti podnikania, vzdelávania a ďalších príbuzných oblastí.

Link: (click)

9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

„Inovácie a inovačné procesy v podnikoch, organizáciách verejnej správy a vzdelávaní

Cieľ konferencie 2017:

Výmena znalostí a skúseností odborníkov z praxe a akademického prostredia z oblasti inovácií a inovačných procesov, so zameraním na priemysel, verejnú správu aj vzdelávanie.

Link: (click)

8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

„Digitalizácia spoločnosti, ekonomiky a trhu: aktuálne problémy a výzvy“

Cieľ konferencie 2016:

Cieľom konferencie je reflektovať aktuálny fenomén digitalizácie a rastúci vplyv ICT na rôzne aspekty fungovania spoločnosti a ekonomiky. Téma konferencie nadväzuje na jednu z ťažiskových iniciatív Európskej únie schválených v rámci programu Európa 2020 pod názvom „Digitálna agenda pre Európu“.

Link: (click)

7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

„Trendy a výzvy v oblasti ľudských zdrojov: ako byť úspešní v turbulentnom prostredí“

Cieľ konferencie 2015:

Cieľom konferencie je upriamiť akademickú diskusiu na rôzne problémové oblasti vývoja a riadenia ľudských zdrojov, ako aj na potrebu prepojenia stratégie firiem so stratégiou v oblasti ľudských zdrojov tak, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť, úspešnosť a profitabilita. Konferencia sa bude zameriavať na analýzu trhu práce a jeho vývoj, ďalej na hlavné trendy, manažérske a marketingové problémy v oblasti ľudských zdrojov v 21.storočí, otázky leadershipu a potreby jeho zmien vzhľadom na turbulencie vonkajšieho prostredia, prepojenosť úspechu firiem a efektívnosti HR, úlohe a potrebe vzdelávania ľudských zdrojov ako aj ďalším súvisiacim problémom, ktorým čelia nadnárodné spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky, začínajúce firmy (start-ups), rodinné firmy a neziskové organizácie. Na toto vedecké podujatie a interdisciplinárnu diskusiu pozývame akademikov ako aj záujemcov z rôznych oblastí podnikania, vzdelávania a ďalších príbuzných oblastí.

Link: (click)

6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

„Ako podporiť podnikanie: Malé a stredné podniky ako piliere ekonomického rastu“

Cieľ konferencie 2014:

Cieľom konferencie je upriamiť akademickú diskusiu na rôzne problémové oblasti malého a stredného podnikania a možnosti jeho podpory. Malé a stredné podniky tvoria podstatný a relatívne stabilný príspevok k hrubému domácemu produktu vo vyspelých ekonomikách i na Slovensku. Konferencia sa bude zameriavať na analýzu aspektov financovania a tiež na hlavné manažérske a marketingové problémy, ktorým čelia malé a stredné podniky, ale aj začínajúce firmy (start-ups), rodinné firmy a neziskové organizácie. Zámerom konferencie je tiež vytvoriť priestor pre diskusiu venovanú otázkam inovácií a využitiu znalostného manažmentu a vzdelávania na stimulovanie inovácií v malých a stredných firmách. Na toto vedecké podujatie a interdisciplinárnu diskusiu pozývame akademikov ako aj záujemcov z rôznych oblastí podnikania, vzdelávania a ďalších príbuzných oblastí.

Link: (click)

5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

„Riadenie nehmotného: Etika a zmena hodnôt v podnikaní, vzdelávaní a výskume“

Cieľ konferencie 2013:
Cieľom konferencie je upriamiť akademickú diskusiu na heterogénne aspekty riadenia nehmotných činiteľov v podnikaní, vzdelávaní, výskume a kultúre, s dôrazom na vzťah medzi etikou a úspechom v časoch ekonomickej krízy a recesie. V súčasnej dobe je mimoriadne potrebné upriamiť pozornosť na etické správanie, a to tak vo firmách ako aj v akademickej sfére. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na interdisciplinárnu diskusiu o rôznych aspektoch etiky v podnikaní, vzdelávaní, výskume a kultúre. Na toto vedecké podujatie pozývame akademikov ako aj ľudí z rôznych oblastí podnikania a kultúry.

Link: (click)

4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

„Udržateľnosť ako pohyblivý cieľ?
Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie“

Cieľ konferencie 2012:

Cieľom konferencie je podnietiť odbornú diskusiu o rôznych aspektoch problematiky trvalej udržateľnosti, so zvláštnym zameraním na prepojenie medzi trvalou udržateľnosťou a ekonomickou recesiou. Nedávna globálna hospodárska kríza priniesla celkom nový pohľad na otázky udržateľnosti, no zatiaľ bez výraznejšej odozvy na poli vedy a výskumu. Ambíciou konferencie je povzbudiť interdisciplinárne príspevky z rôznych oblastí aplikovania princípov udržateľnosti s ohľadom na hospodársku recesiu a výzvy, ktoré prináša 21. storočie. Kladie dôraz najmä na ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické otázky udržateľnosti. Pozývame odborníkov zo všetkých súvisiacich oblastí z akademickej sféry, ako aj z praxe, aby sa zúčastnili na tomto vedeckom podujatí.

Link: (click)

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Doprava a logistika: príležitosť pre Slovensko v ére znalostnej ekonomiky

Cieľ konferencie 2011:

Skúmanie možností Slovenska, ako člena EÚ a jeho šancí uspieť v znalostnej ekonomike z aspektu geografickej, ekonomickej i intelektuálnej pozície SR v globálnom svetovom priestore. Výhody a nevýhody tejto pozície pri aplikácii nových podnikateľských a manažérskych stratégií nielen v oblastiach dopravy a logistiky, ale i financií, ľudských zdrojov, informácií a znalostí.

Link: (click)

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

“How to Tackle the Crisis: Theory and Practical Experience”

Cieľ konferencie 2010:

Medzinárodná vedecká konferencia bude platformou pre výmenu poznatkov a skúseností vedcov, pedagógov a reprezentantov podnikateľskej sféry o aktuálnych problémoch podnikania na Slovensku v čase ekonomickej krízy.

Link: (click)

1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

"Managing the Unexpected: Crisis and its Impact on Companies Doing Business in Slovakia"

Cieľ konferencie 2009:

Medzinárodná vedecká konferencia bude platformou pre výmenu poznatkov a skúseností vedcov, pedagógov a reprezentantov podnikateľskej sféry o aktuálnych problémoch podnikania na Slovensku v čase ekonomickej krízy.

Link: (click)

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.