Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Školné a poplatky

Údaje o účte

Všeobecná informácia

Školné a všetky poplatky sa platia výlučne na bankový účet bezhotovostne. V prípade, že študent požaduje vystavenie faktúry k platbe školného a poplatkov je potrebné, aby adresoval svoju požiadavku svojmu študijnému poradcovi a vyžiadal si od neho formulár. Ak študent žiada o vystavenie faktúry k už uhradenej platbe, môže o to požiadať najneskôr do 14 dní od dátumu úhrady. V prípade, že študent požaduje potvrdenie o úhrade školného a poplatkov, je potrebné, aby sa obrátil(a) na svojho študijného poradcu.

Bratislava

Názov banky/Name of the bank: Československá obchodná banka, Lehotského 3, 815 63 Bratislava
Názov účtu/Name of the account: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pobočka Bratislava
Číslo účtu/Account number: SK85 7500 0000 0002 0286 1503
Mena: EUR
Povinný údaj: Variabilný symbol/Variable symbol: dátum narodenia alebo študentské číslo/date of birth or student’s number

Povinný údaj: popis vkladu + Meno a priezvisko študenta

Pri platbách zo zahraničia/For payments outside of Slovakia

SWIFT code: CEKOSKBX
IBAN code: SK85 7500 0000 0002 0286 1503

V prípade, že študent uvedie variabilný symbol nesprávne, školné je považované za neuhradené. 

In case of incorrect quoting of the variable symbol, the tuition fee will be considered as unpaid.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.