Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Študijné oddelenie

Dokumenty

Všetky žiadosti musia byť vyplnené PALIČKOVÝM PÍSMOM a VLASTNORUČNE PODPÍSANÉ. Platným dátumom doručenia je deň osobného doručenia na štúdijnom oddelení, pečiatka podacej pošty alebo údaje z faxu/e-mailu.

Žiadosť o vrátenie školného
V prípade prerušenia/ukončenia štúdia môže študent požiadať o vrátenie zvyšnej sumy školného.
[ stiahni

Zmena a ochrana údajov
VŠM nemôže informovať o výsledkoch a statuse študentov bez ich súhlasu. Týmto tlačivom študent prejavuje ne/súhlas s poskytovaním informácií tretej osobe (rodičom a iným) a zároveň informuje študijné oddelenie o zmene údajov (adresy, telefónneho čísla, e-mailu).
[ stiahni

Klasifikačná stupnica
Celkový priemer známok sa vypočítava na konci každého trimestra vydelením súčtu všetkých dosiahnutých známok počtom všetkých ukončených predmetov.
[ stiahni ]

Challenge Exam Form
Formulár slúži študentom na pripustenie k skúške bez absolvovania predmetu.
[ stiahni ]

Žiadosť o vystavenie faktúry za školné a poplatky
[ stiahni ]

City University of Seattle

Diploma Application
Žiadosť o vystavenie diplomu City University of Seattle. Žiadosť musí byť vyplnená na počítači, vlastnoručne podpísaná a na študijné oddelenie doručená najneskôr dva trimestre pred ukončením bakalárskeho štúdia. Je potrebné doložiť doklad o úhrade poplatku podľa "Školného a poplatkov".
[ stiahni

Transcript Request
K žiadosti o vyhotovenie oficiálneho výpisu známok musí byť priložený doklad o úhrade poplatku podľa "Školného a poplatkov". 
[ stiahni

Academic Petition
Žiadosť, ktorá slúži ako formulár na všetky "ostatné" žiadosti študentov. Napríklad: žiadosť o schválenie štvrtého predmetu (CU študenti). Petition schvaľuje prorektorka VŠM, ktorej je potrebné žiadosti doručiť osobne/poštou/e-mailom.
[ stiahni

Drop Form
Vyplnením a doručením žiadosti o odstúpenie od predmetu študent predíde získaniu nedostatočnej známky. To znamená, že do konca 8. týždňa trimestra môže odstúpiť od predmetu bez toho, aby to malo vplyv na jeho študijné výsledky.
[ stiahni

My.CityU.edu - View Unofficial Transcript
Manuál na pozretie si neoficiálneho výpisu známok pre BSBA a MBA študentov.
Predmety absolvované na VŠM, označené ako "V" alebo "S", sa nenachádzajú na výpise známok City University of Seattle a nie sú započítané do celkového priemeru známok BSBA a MBA študentom. "V/S" predmety sa započítajú ako kredity na konci štúdia.
[ stiahni ]

Grade Grievance Form
Formulár slúži študentom ako odvolanie voči známke, s ktorou nesúhlasia.
[ stiahni ]

Diploma Reproduction Application
Žiadosť o vystavenie duplikátu CU diplomu. Správna výška poplatku je uvedená na stránke - http://www.vsm.sk/svk/studenti/skolne-poplatky/skolne/ .
[ stiahni ]

Žiadosť o Apostille
Žiadosť o legalizáciu zahraničného diplomu.
[ stiahni ]

VŠM 

Žiadosť o diplom
Žiadosť o vystavenie diplomu VŠM. Žiadosť musí byť doručená počas trimestra, kedy študent ukončí bakalárske/ magisterské štúdium. Je potrebné doložiť doklad o úhrade poplatku podľa "Školného a poplatkov".
[ stiahni

Akademická petícia
Žiadosť, ktorá slúži ako formulár na všetky "ostatné" žiadosti od študentov. Napríklad: žiadosť o schválenie piateho predmetu (VŠM študenti).
[ stiahni

Odstúpenie od predmetu
Vyplnením a doručením žiadosti o odstúpenie od predmetu študent predíde získaniu nedostatočnej známky. To znamená, že do konca 8. týždňa trimestra môže odstúpiť od predmetu bez toho, aby to malo vplyv na jeho študijné výsledky.
[ stiahni ]

Formulár pre odvolanie sa voči známke
Formulár slúži študentom ako odvolanie sa voči známke, s ktorou nesúhlasia.
[ stiahni ]

Žiadost o prerušenie štúdia

[ stiahni ]

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.