Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Štúdium v angličtine

Štúdium v angličtine

BSBA Bachelor of Science in Business Administration

Vysoká škola manažmentu v spolupráci so City University of Seattle ponúka štvorročné bakalárske štúdium v anglickom jazyku, na konci ktorého absolvent získa americký diplom CityU of Seattle akreditovaný Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) a titul „Bachelor of Science in Business Administration“. V súlade s americkými akreditačnými pravidlami sa študent stáva absolventom bakalárskeho štúdia po získaní 180-tich kreditov. Z hľadiska obsahu je bakalárske štúdium BSBA venované príprave poslucháčov na vykonávanie zodpovedných funkcií v rámci stredného manažmentu. Absolventi budú schopní aplikovať v praxi poznatky získané počas bakalárskeho štúdia a zároveň budú vedomostne pripravení na pokračovanie v Mgr. alebo MBA štúdiu (Master of Business Administration).

Bc. / BSBA dvojitý diplom

Bachelor of Science in Business Administration je štvorročné štúdium v anglickom jazyku po ktorého ukončení získa absolvent diplom City University of Seattle akreditovaný v USA a titul „Bachelor of Science“ so zameraním na „Business Administration“. Celý program trvá 4 roky, pričom študent sa registruje na 3 predmety v jednom trimestri (spolu 9 predmetov za 1 akademický rok). 

Bakalárske štúdium VŠM je štúdium, na záver ktorého absolvent získa slovenský akreditovaný diplom a titul bakalár v odbore 8. Ekonómia a manažment, program podnikový manažment. Podmienkou na ukončenie programu a získanie diplomu je okrem absolvovania všetkých povinných a povinne voliteľnych predmetov aj absolvovanie diplomových seminárov a obhajoba záverečnej bakalárskej práce. Celý program trvá 3 roky, pričom študent sa registruje na 4 predmety v jednom trimestri (spolu 12 predmetov za 1 akademický rok). V kombinácii týchto dvoch programov majú študenti jedinečnú možnosť získať oba diplomy: slovenský diplom Vysokej školy manažmentu s titulom Bc. a aj americký diplom City University of Seattle s titulom BSBA.

 

MBA Master of Business Administration

Študijný program Master of Business Administration spadá do kategórie graduálnych programov, ktoré sú štrukturálne aj obsahovo zamerané na rozšírenie obchodného vzdelania. Program je venovaný jednotlivcom s ambíciami zastávať vrcholové riadiace funkcie v rámci podnikov. Potreba uviesť MBA program na slovenský trh vyplynula v dôsledku dopytu po manažéroch s medzinárodnými skúsenostami, ktorých odborný profil dáva predpoklady na zvládnutie riadenia podnikov počas transformačného procesu hospodárstva. Neustále sa meniace vonkajšie i vnútorné prostredie vyžaduje vysokú flexibilitu, kreativitu, jemnocit pri procesoch rozhodovania ako i rozhodnosť pri výbere a implementácii navrhovaných riešení. MBA program poskytuje pevný základ pre všetky tieto potreby, vrátane schopností efektívnej komunikácie v anglicky hovoriacom obchodnom prostredí.

Mgr. / MBA dvojitý diplom

Študenti VŠM majú od akademického roku 2014/2015 jedinečnú príležitosť štúdia spoločného študijného programu magisterského štúdia podnikového manažmentu v kombinácií s MBA programom City University of Seattle. Tento, na Slovensku unikátny program, je kombináciou dvoch akreditovaných študijných programov. Po dvoch (alebo dva a pol) rokoch štúdia, úspeční absolventi získajú dva diplomy - magisterský diplom VŠM v podnikovom manažmente a MBA diplom americkej City University of Seattle.

 

I

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.