Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA131

ERASMUS KA131

V novom období 2021-2027 kladie Erasmus+program v rámci vysokoškolského vzdelávania dôraz na horizontálne rozmery projektu:

- Inklúziu a rozmanitosť v mobilite

- Digitalizáciu a digitálne vzdelávanie v mobilite

- Environmentálnu udržateľnosť a ekologické postupy v mobilite

Participujúce krajiny

Na programe Erasmus+ sa zúčastňujú:

-  členské štáty EÚ
‒ členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Nórsko, Island, Lichtenštajnsko,
‒ pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny: Severomacedónska republika,Turecká republika a Srbská republika

- tretie krajiny nepridružené k programu (medzinárodná mobilita KA 171)

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)

ECTS je systém prideľovania a prenosu akademických kreditov, ktorý uľahčuje uznávanie štúdia v zahraničí. ECTS je nástrojom na vytváranie transparentnosti, na prepojenie jednotlivých inštitúcií a na rozšírenie študijných možností pre študentov.

Kto sa môže zúčastniť na programe ERASMUS + ?
 • Študent denného aj externého štúdia
 • Študent, ktorý je občanom SR alebo študent slovenskej vysokej školy, pochádzajúci z krajiny participujúcej na programe ERASMUS +.
 • Občan inej krajiny, ktorý je študentom bakalárskeho a magisterského vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE).
 • Študent, ktorý ovláda na veľmi dobrej úrovni angličtinu alebo jazyk hostiteľskej krajiny.
 • ABSOLVENTI do 1 roka po ukončení svojho vysokoškolského štúdia a to len na mobilitu stáž (výberové konanie - v čase, keď je ešte študentom)

 • Študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom mimo SR, sa NEMÔŽE zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.
Študenti zo znevýhodneného prostredia a s nedostatkom príležitostí

Študenti so špecifickými potrebami alebo s nedostatkom príležitostí, ktorí boli vybratí na zahraničnú mobilitu v rámci programu ERASMUS+, môžu na základe nasledujúcich informácií požiadať o špeciálny grant. Viac informácií tu.

Ak ste študent so špeciálnymi potrebami a potrebujete konkrétnu pomoc, kontaktujte:

Zelené cestovanie

Zelené cestovanie je ekologická forma cestovania. V prípade, že na študijný pobyt Erasmus+ necestuje študent lietadlom, môže využiť tzv. zelené cestovanie. Medzi takéto formy cestovania patrí cesta: vlakom, autobusom, loďou, zdieľaným autom tzv. car-pooling (min. 2 študenti, nie rodinní príslušníci).  Študent môže požiadať o príspevok na zelené cestovanie a môže tak obdržať ku grantu navyše jednorazový príspevok (top-up) vo výške 50 EUR.  V prípade tohto typu cestovania má študent nárok na preplatenie dní na cestu navyše (max. 2 dni PRED mobilitou a max. 2 dni PO mobilite). Tieto dni budú započítané do individuálnej podpory s finančným grantom. 

Príspevok sa udeľuje na základe čestného prehlásenia a cestovných lístkov, ktoré študent vyplní pred odchodom na študijný pobyt. Po skončení študijného pobytu je študent povinný dodať s Čestným prehlásením aj cestovné lístky, prípadne lístok s vyúčtovaním za benzín a potvrdenie o zaplatení za účelom zdokladovania cesty študijného pobytu.

1.Mobilita študentov za účelom štúdia

Študentské mobilitné granty v rámci programu ERASMUS+ sú riadené sieťou národných kancelárií účastníckych krajín. Národná kancelária programu (NK) uzatvára s vysokou školou (VŠ) kontrakt, na základe ktorého dostane škola finančné prostriedky na študentské mobility. Prostriedky sa prideľujú podľa plánovaných mobilít VŠ na základe bilaterálnych zmlúv a podľa využitia grantu v predchádzajúcom školskom roku. Finančná podpora z programu Erasmus+, ktorú študent obdrží od domácej VŠ, nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. Samotnú realizáciu študentských mobilít (informovanie študentov, výber študentov, vysielanie a prijímanie študentov, prideľovanie grantov, uzatváranie zmlúv o štúdiu, študijný program študenta, spolupráca s partnerskými inštitúciami a pod.) si už VŠ organizujú samostatne.

Ciele študentskej mobility v rámci programu ERASMUS+:

 • jazykový, kultúrny a vzdelanostný prínos pre študentov zo skúsenosti z iných európskych krajín a oblastí štúdia;
 • podpora spolupráce univerzít, ktoré si vymieňajú študentov a obohatiť vzdelanostné prostredie na hosťujúcej inštitúcii;
 • príspevok k obohateniu spoločnosti vo všeobecnosti vytváraním skupiny vysoko kvalifikovaných, otvorených a medzinárodne skúsených mladých ľudí ako budúcich profesionálov;
 • prispieť k nákladom mobility a umožniť študentom absolvovať študijný pobyt v zahraničí, ktorí by sa ináč na takýto pobyt nikdy nedostali.

Trvanie mobility:

 • Minimálne 2 mesiace
 • Maximálne 12 mesiacov
 • Každý študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium + stáž) max. 12 mesiacov na každom stupni vzdelávania.

2. Mobilita študentov za účelom stáží

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo organizácii v inej zapojenej krajine s cieľom pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce, získať odborné zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte s nadobúdaním pracovných skúseností. Obdobie stáže možno podporiť prípravnými kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo praco vnom jazyku. Hostiteľskými organizáciami môžu byť podniky, strediská odbornej prípravy, výskumné centrá a iné organizácie.

Podmienky individuálnych stáží:

 • vysielajúca vysoká škola musí uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia;
 • študent musí mať Zmluvu o štúdiu, ktorá zahŕňa program stáže a ktorá musí byť podpísaná ako vysielajúcou vysokou školou, tak aj hosťujúcou organizáciou;
 • zároveň musí študent dostať zmluvu o stáži podpísanú s vysielajúcou vysokoškolskou inštitúciou, (alebo vysielajúcim partnerstvom inštitúcií), prijímajúcou organizáciou/podnikom a účastníkom;
 • obdobie stáže musí byť potvrdené zmluvou o stáži, ktorá musí byť podpísaná vysielajúcou vysokou školou, hosťujúcou inštitúciou a účastníkom stáže.

Trvanie stáže

 • Minimálne 2 mesiace
 • Maximálne 12 mesiacov fyzickej mobility
3. Zmiešaná krátkodobá mobilita (Blended Intensive Program - BIP)

Všetci študenti, najmä tí študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť na dlhodobej fyzickej mobilite na účely štúdia alebo stáží, môžu skombinovať kratšiu fyzickú mobilitu s virtuálnym prvkom (zmiešaná krátkodobá mobilita). V týchto prípadoch musí fyzická mobilita trvať od 5 do 30 dní a musí byť skombinovaná s povinným virtuálnym prvkom, ktorým sa uľahčuje kolaboratívna online vzdelávacia výmena a tímová práca. Za zmiešanú mobilitu na účely štúdia sa musia udeliť minimálne tri kredity systému ECTS.

Ponuka BIP: https://erasmusbip.org/list-of-bips/

4. Zmiešané intenzívne programy

Zmiešané intenzívne programy pre študentov musia pozostávať z krátkodobej fyzickej mobility v zahraniční kombinovanej s povinným virtuálnym prvkom umožňujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu

Dĺžka fyzickej časti mobility je od 5 do 30 dní trvania programu. Na trvanie povinného  virtuálneho prvku nie sú stanovené žiadne kritériá.

Fyzická aktivita sa môže uskutočňovať v prijímajúcich inštitúciách vysokoškolského vzdelávania alebo na akomkoľvek inom mieste v krajine prijímajúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

VŠM  musí byť spoluriešiteľom toho daného programu, v rámci ktorého vycestuje študent a musí mať podpísanú medzi-inštitucionálnu zmluvu s prijímajúcou univerzitou, do ktorej boli uvedené plánované mobility v rámci daného programu.

 

Vysoká škola manažmentu sa stala od apríla 2014 súčasťou konzorcia slovenských vysokých škôl pre Erasmus pracovné stáže WorkSpace Europe prostredníctvom, ktorého môžu študenti VŠM absolvovať Erasmus pracovnú stáž a získať grant tiež. Viac informácii TU.

Správy (skúsenosti) študentov z mobilít za roky 2011 -2013
Kontaktná osoba:

BRATISLAVA:
Erasmus Koordinátor, Mgr. Ela Csibová


Tel.: +421 2 6820 4525
Email: ecsibova@vsm.sk

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.